Novinky Novinky

Späť

Participatívny strom

PARTICIPATÍVNY STROM

 

Je štruktúrou a procesom, ktoré zhromažďujú a usporadúvajú poznatky vznikajúce na úrovni občana a rôznych občianskych formálnych aj neformálnych skupín a aktivít. Umožňuje vzájomnú komunikáciu, zdieľanie informácií, poznatkov a skúseností, ale aj koordináciu aktivít a procesy rozhodovania.

PS predstavuje realizáciu demokracie prekračujúcej možnosti aténskej agory, ktorá sa zrejme najviac priblížila k ideálu priamej demokracie, pretože:

  1. Umožňuje zapojenie každého člena spoločnosti do verejného života, pričom jediné obmedzenie v plnom zapojení sa do procesu predstavujú základné internetové a počítačové zručnosti;
  2. Otvára verejný priestor do maximálnej možnej miery a radikálne mení proces rozhodovania a dosahovania verejného konsenzu;
  3. Umožňuje precízny monitoring verejného života a fungovania verejných inštitúcií a predstavuje tak logické vyústenie projektov OpenData a transparentné mesto.

PS je praktickou aplikáciou informačnej revolúcie, ktorú najvýraznejšie predstavujú sociálne siete. Radikálna zmena zasiahla samotnú podstatu informácie v procese jej vytvárania a šírenia. Kým dosiaľ mala informácia svojho producenta a svojho konzumenta, IT technológie zotreli striktnú hranicu medzi týmito dvoma subjektmi a sformovali novú pozíciu – prosumenta, ktorý informáciu nielen konzumuje, ale aj nanovo formuje a teda produkuje.

Základnú štrukturálnu jednotku PS tvorí participatívna komunita (PK), ktorá má tematickú a teritoriálnu podobu.

Teritoriálna PK otvára priestor pre vytváranie sieťových štruktúr v podobe komunít, ktoré mapujú verejný život v konkrétnej lokalite od mikroštruktúry na úrovni ulice až po samosprávnu jednotku a vytvára tým jedinečný priestor pre demokratické procesy a možnosť priameho ovplyvňovania fungovania svojho bydliska konkrétnym občanom.

Tematické PK zas otvárajú priestor pre aktivity v jednotlivých oblastiach verejného života, pričom otvárajú možnosti na zdieľanie poznatkov a koordináciu aktivít na medzinárodnej úrovni. PS sa aj preto od začiatku formuje ako spoločná slovenská a česká aktivita.

Autor: Peter Nedoroščík

Zdroj: http://pr.bratislava.sk/

Priemerne (0 Hlasy)