Novinky Novinky

Späť

Aktívne občianske zastupiteľstvo

12.

Názov projektu:

Aktívne občianske zastupiteľstvo (AOZ) – modul WikiDemokracia.org

Navrhovateľ/ka: JUDr. Róbert Huran

 

Stručný popis:

Projekt si kladie za ciel stimulovať aktívny záujem o veci verejné a rozvoj občianskej participácie formou elektronickej výmeny znalostí. Občan týmto projektom získa prehľad o programe zastupiteľstiev, bude môcť hlasovať a diskutovať o jednotlivých bodoch a získa nový nástroj participácie formou elektronickej simulácie zastupiteľstva. Výsledky občianskeho participatívneho elektronického hlasovania budú mať pre zastupiteľov síce len odporúčací charakter, avšak sa môžu stať relevantným podkladom v ich ďalšom rozhodovaní, či celospoločenskej edukácii. Obyvatelia Banskej Bystrice zároveň pomôžu aj zastupiteľstvám v iných mestách/obciach, nakoľko tento modul bude globálny, teda využiteľný aj pre ich zastupiteľstvá.

Popis projektu:

Navrhovateľ zabezpečí vývoj modulu Aktívne občianske zastupiteľstvo (AOZ) v občianskej sociálnej sieti WikiDemokracia.org (aktuálne je v nej zapojených takmer 100 Bansko Bystričanov). Tento modul umožní občanovi (úradníkovi MsZ) nahrať program blížiaceho sa zastupiteľstva (vrátane elektronických príloh). Občania dostanú notifikáciu emailom o chystanom zastupiteľstve a budú sa môcť vyjadriť (diskusia) k jednotlivým bodom a hlasovať o nich (za, proti, zdržal sa). Výsledky hlasovania budú zaslané emailom najneskôr 24 hodín pred konaním zastupiteľstva na e-maily zapojených občanov.

Čas a miesto realizácie projektu:

Do 30 dní od schválenia projektu a miestom realizácie je Internet - občianska sociálna sieť WikiDemokracia.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. vývoj modulu AOZ

950,-

Celkový rozpočet projektu v €:

950,-

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Poskytnutie existujúcej informačnej infraštruktúry siete WikiDemokracia.org

Priemerne (0 Hlasy)