Novinky Novinky

Späť

Bystrica nielen medená

3.

Názov projektu:

Bystrica nielen medená

Navrhovateľ/ka: Ing. Pavol Gender

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na vypracovanie scenára pochôdzkového divadla, ktoré pútavo, vážne i s humorom, oživí udalosti a príbehy z histórie nášho mesta. Hlavným motívom je hľadanie súčasného pokladu, ktorý sa neskrýva len v medi. Zodpovednou osobou za vypracovanie scenára je Ján Fakľa – riaditeľ Kremnického divadla v podzemí n.o. účinkujúci budú z radov Kremnického divadla v podzemí v spolupráci s miestnymi umelcami.

Popis projektu:

BYSTRICA NIELEN MEDENÁ alebo Králi, duchovia a blázni?

Pouličný divadelno-turistický a historický rozruch v medenom meste.

Bláznivé putovanie hercov a divákov s hudbou, spevom a tancom za (ne)objaveným pokladom hrdého slobodného kráľovského mesta. Pouličné divadlo tvoria humorne podané scény z bohatej histórie mesta a hľadanie súčasného pokladu Banskej Bystrice, ktorý sa možno neskrýva len v medi...

OBNOVTE SVOJ VZŤAH K HODNOTÁM SLOVENSKEJ HISTÓRIE A KULTÚRY NEOBYČAJNÝM A PÚTAVÝM SPÔSOBOM

Historicko-divadelnú exkurziu v exteriéroch a dobových priestoroch Banskej Bystrice tvoria fakty, legendy a kuriozity z bohatej histórie mesta. Herci pútavo, vážne i s humorom oživujú udalosti a príbehy miestnych spolkov a remeselníkov, netradičnou scénickou formou návštevníkom mesta lepšie približujú a ľahšie sprístupňujú miestne zvyky a tradície. Leitmotívom je hľadanie súčasného pokladu Bystrice, ktorý sa možno neskrýva len v medi...

FRAGMENTY Z DEJÍN BANSKEJ BYSTRICE AKO ŽIVÉ DIVADLO PRIAMO NA HISTORICKOM NÁMESTÍ

Diváci spolu s hercami za zvukov bubnov putujú ulicami a hlavným námestím Banskej Bystrice. Zastavujú sa na miestach, ktoré súvisia s ich históriou, kde im herci netradičnou formou zahrajú krátky príbeh, legendu alebo kuriozitu z bohatých dejín mesta.

UVIDÍTE A ZAŽIJETE UMELECKÉ SLOVO, SPEV, OPERU, TANEC, MÁGIU, PANTOMÍMU, MUČENIE, LÁSKU I SÚBOJE...!

Ako bonus na záver pochôdzkového putovania dostanú jeho účastníci vydanie historických novín ROZRUCH – sprievodcu historickými kuriozitami v medenom meste, ktoré sú v dobovom designe a vytlačené na špeciálnom papieri. Slúžia aj ako „dobový" materiál, v ktorom sme divákom poskytli historické dôkazy o reálnej existencii unikátnych príbehov či legiend v Banskej Bystrici skrz autentické fotografie, dokumenty, listiny, atď., zozbierané historikmi.

Idea

Hľadáme súčasný poklad Bystrice a objavíme ho v obyčajnom bansko-bystrickom človeku.

Forma

Multižánrové pouličné divadlo inšpirované stredovekými sviatkami bláznov, commediou dell' arte a živým bedekrom založené na fyzickej divadelnej akcii a neopakovateľnom autentickom zážitku.

Zámery, ciele, výsledky projektu 

Zámerom projektu je pripraviť pre návštevníkov Banskej Bystrice tematicky príťažlivý, mierne mysteriózny, nenásilne vzdelávací, (prí)jemne nadľahčený a trochu mystifikujúci divadelný happening s historicky overenými, legendárnymi, ale aj alternatívnymi interpretáciami príbehov a udalostí na území mesta od jeho vzniku až po súčasnosť.

Cieľom projektu je zapojiť mesto do aktívneho cestovného ruchu obsahovo pestrou a interpretačne atraktívnou inscenáciou, ktorá priláka do mesta viac turistov a najmä zvýši záujem o ich dlhšie zotrvanie v jeho kultúrnych, spoločenských a relaxačných zariadeniach.

Výsledkom projektu má byť trvalo realizovateľná, časovo variabilná (45/60/90 min.) i medzinárodne zrozumiteľná (anglická, prípadne iné mutácie) produkcia, odohrávajúca sa v najzaujímavejších exteriéroch a interiéroch historického centra, zložená z krátkych hereckých výstupov, tanca a živej hudby.

Cieľová  skupina  projektu 

Program je určený pre organizovaných i náhodných návštevníkov Bystrice, najmä pre študentov základných a stredných škôl z blízkeho i ďalekého okolia, domácich i zahraničných turistov a poznávacie zájazdy cestovných kancelárií. Program je vhodný od 10 do 99 rokov.

Zámerom je aj anglická mutácia pre zahraničných návštevníkov ako aj nočná verzia s osvetlením a fakľami. Predstavenie môže vyvrcholiť ochutnávkou piva či vína v niektorej miestnej pivárni alebo vinotéke v centre mesta.

Na záver pochôdzkového putovania dostanú jeho účastníci najnovšie vydanie Sprievodcu historickými kuriozitami v medenom meste „ROZRUCH".

Miesto  realizácie projektu

Banská Bystrica, historické exteriéry a interiéry v centre mesta.

Podrobný popis  projektu

Projekt obsahuje prípravu repertoárovej inscenácie, ktorá má návštevníkom mesta:

1) doplniť návštevníkovi informácie o meste – o jeho baníckych a remeselných tradíciách, unikátnych architektonických dielach a stavbách v meste a v jeho okolí, o objavoch, vynálezoch, historických osobnostiach, obchodných cestách a rôznych spolkoch z dávnej i nedávnej minulosti;

2) zaujať a zabaviť návštevníka mesta kolážou umeleckých foriem a prejavov, ktoré sa na jeho území využívajú (divadlo, hudba, spev, tanec) či v súčasnosti oživujú (pantomíma, šermiarstvo, mágia).

Charakteristika projektu

Pouličné putovanie predstaví v novom svetle (ne)objavené historické udalosti a artefakty, ktoré sa spájajú s konkrétnymi miestami v Bystrici. Miestni obyvatelia, ale aj návštevníci mesta zo Slovenska i zahraničia sa budú môcť zapojiť do sprievodu mestom a odniesť si zážitok z mesta a divadelno-pouličných scén. Počas nich sa odprezentujú niekedy až neuveriteľné, ale pravdivé historické udalosti Bystrice od stredoveku až po súčasnosť, ktorým diváci možno ani nebudú veriť. Na záver im preto ponúkneme originálne noviny s názvom ROZRUCH so skutočným dôkazovým materiálom o jedinečnej histórii mesta. Očakávame, že idea nášho pouličného divadla prinesie objavenie skutočných pokladov a nový pohľad na rozvoj ľudských zdrojov mesta Bystrica a okolia, ktoré by mohli toto unikátne mesto zviditeľniť v dobrom slova zmysle. Projekt, ktorý vám predstavujeme, znamená propagáciu a prezentáciu mesta s bohatou hmotnou i nehmotnou kultúrou a má tak šancu priaznivo prispieť k rozvoju cestovného ruchu, miestnych služieb a najmä zvýšenej návštevnosti nielen jednorázovo, ale počas celej letnej sezóny. Jedinečné mesto, akým Banská Bystrica je, by malo takýto ojedinelý umelecký produkt ponúkať tak, aby rokmi získal svoju tradíciu a stal sa ďalšou prestížnou značkou mesta, pre ktorú sa do neho budú ľudia radi vracať.

 

Referencie

KREMNICA NIELEN ZLATÁ – projekt ocenený Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zväzom cestovného ruchu SR a časopisom Cestovateľ na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 2014 za originálne a inšpiratívne spracovanie sprievodcovskej služby po Kremnici.

Viac na: http://www.youtube.com/watch?v=G3pufMXTtYY  http://www.divadlovpodzemi.sk/

© Jana Mikitková & Ján Fakla

Čas a miesto realizácie projektu:

V letných mesiacoch na námestí a v najbližšom okolí.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

  1. Scenár

1000 (Ján Fakla – riaditeľ divadla)

Celkový rozpočet projektu v €:

1000

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Nie.

Príloha:

Priemerne (2 Hlasy)