Novinky Novinky

Späť

Demisia KooR PR BB

Vážený pán primátor,

Vývoj udalostí okolo zmien Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica nás po zrelej úvahe doviedol k nasledovnému záveru:

Nenamietame proti výsledným zmenám v Štatúte, tie sú výsledkom hlasovania v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a my si ctíme výsledky legitímneho rozhodnutia MsZ o aktuálnej podobe Štatútu. S čím sa ale nedokážeme stotožniť a čo považujeme za hranicou našej občianskej dobrovoľníckej akceptácie je spôsob a okolnosti, za akých ku zmenám došlo.

My, ako Koordinačná rada (KooR), sme sa snažili o štandardný a slušný spôsob ako presadiť zmeny v Štatúte. Na začiatku roka sme oslovili najskôr Vás a keď sme po úvodnom rokovaní dospeli k záveru, že zmena Štatútu je možná, pripravili sme návrh jeho zmien. Ten sme spoločne so zástupcom prednostu dopracovali do podoby vyhovujúcej aj KooR aj vedeniu mesta. Následne bol Štatút pripomienkovaný a prerokovaný v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti (Komisia). V Komisii bol schválený všetkými hlasmi bez pripomienok. Na aprílovom rokovaní MsZ boli zmeny v Štatúte schválené takmer jednohlasne naprieč celým MsZ.

Následne jeden participant inicioval proces spochybňovania zmien v Štatúte, ktorého výsledkom sú jeho ďalšie zmeny schválené na poslednom júnovom MsZ. Počas obdobia tohto spochybňovania sa uskutočnilo niekoľko rokovaní (Komisia pre modernú samosprávu a mestské časti 29. 5. 2019, Mestská rada 11. 6. 2019), na ktorých odzneli len jednostranné názory na nové pravidlá, bez možnosti reagovania zástupcov KooR. Až na rokovaní Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti 20. 6. 2019 sa mohol zástupca KooR vyjadriť k iniciatíve participanta na ním navrhované zmeny v Štatúte. Napriek predchádzajúcemu zámeru Komisie pozvať na rokovanie aj zástupcov KooR sa tak opäť nestalo a o zmenách Štatútu sa rokovalo len v bode rôzne. Napriek tomu Komisia prijala uznesenie: „Komisia ukladá predsedovi komisie p. Smädovi zvolať stretnutie za účasti zástupcov Mesta Banská Bystrica, koordinačnej rady, predsedov výborov v mestských častiach a predsedov OR, Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti a širokej verejnosti do 20 pracovných dní za účelom diskusie o zmene štatútu PR. Stretnutiu bude predchádzať rokovanie užšej prípravnej skupiny zloženej z koordinačnej rady, zástupcov mestských častí, p. Adamca a p. Lichého."

Z hore uvedených udalostí môžeme konštatovať, že participantovi  nešlo o diskusiu k tejto téme a hľadanie kompromisu, resp. riešenia, ktoré by bolo vyhovujúce a tak výsledkom jeho lobbingu bol návrh zmien Štatútu, ktorý na júnovom MsZ predložil p. poslanec Pirošík. Podotýkame, že bez akejkoľvek komunikácie s členmi KooR, ktorá je v zmysle Štatútu „dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členmi sú zástupcovia z tematických skupín, zvolení participantmi každoročne na prvom diskusnom fóre." Považujeme za nepochopiteľné, keď v priebehu dvoch mesiacov poslanci odvolávajú zmeny v štatúte, ktoré sami schválili.

Obchádzanie členov KooR pri zmenách Štatútu je pre nás neprijateľné. Rovnako aj diskusia na poslednom MsZ k tejto téme nás utvrdila v tom, že názory a predstavy členov KooR na  participatívny rozpočet mesta sú výrazne odlišné od názorov a predstáv väčšiny poslancov MsZ, čo vyjadrili nielen v diskusii, ale aj hlasovaním o jeho zmenách. Opakovane v diskusii poslancov MsZ zaznievali v súvislosti s participatívnym rozpočtom výrazy ako „výhra", „víťazstvo", „súťaž", čo je úplne v protiklade s tým, ako proces participácie chápeme my, členovia KooR. Pre nás participácia nie je súťaž „kto vyhrá". Pre nás je participácia zodpovedná účasť zainteresovaných na právomoci rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti.  Participácia je neustály proces učenia demokracii, ktorý umožňuje slobodnú diskusiu, pri ktorej zostávajú otvorené rôzne varianty riešení.

Rovnako je pre nás neakceptovateľné, že sme boli na poslednom MsZ opakovane označovaní za tých, ktorí presadzujú nedemokratické spôsoby rozhodovania.

V dôsledku spôsobu, akým došlo k posledným zmenám Štatútu a diametrálne odlišným predstavám o princípoch participatívneho rozpočtu medzi poslancami MsZ a členmi KooR sme sa rozhodli nasledovne: všetci členovia KooR sa k dátumu 27. 6. 2019 vzdávajú svojho členstva v KooR.

 

V Banskej Bystrici  27. 6. 2019

 

Miroslav Šimkovič

Lucia Rossová

Katarína Kováčová

Milan Cerovský

Juraj Droppa

Priemerne (0 Hlasy)