Novinky Novinky

Späť

Dobrovoľníctvo v nemocnici

21.

Názov projektu:

Dobrovoľníctvo v nemocnici

Navrhovateľ/ka: PhDr. Dana Stachurová

 

Stručný popis:

Dobrovoľníctvo v nemocniciach je jedna z foriem humanizácie starostlivosti o chorých ľudí v zmysle zohľadňovania komplexnosti bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb človeka. Tento aspekt starostlivosti o pacientov známy a pomerne široko realizovaný v mnohých nemocniciach západnej Európy a USA je na Slovensku stále veľmi ojedinelým, no zároveň veľmi potrebným. Návrh projektu dobrovoľníctva pre FNsP FDR v Banskej Bystrici a SÚSCCH by mohol byť jedným z projektov snažiacich sa túto potrebu naplniť aj v tomto meste. Realizácia projektu dobrovoľníctva v nemocnici by mohla byť riadená koordinátorom dobrovoľníkov s využitím skúseností a spolupráce s nemocnicami v SR a v ČR, v ktorých sa už projekt dobrovoľníctva realizuje. K reálnemu vytvoreniu tohto programu v Banskej Bystrici je potrebné vytvorenie priestorových, personálnych a právnych podmienok. Význam jeho realizácie pre zmierňovanie utrpenia chorých ľudí je však veľmi potrebný.

Popis projektu:

Dobrovoľnícku pomoc pre pacientov nemocnice by bolo potrebné začať motiváciou a prijatím ľudí, ktorí by boli ochotní poskytnúť nezištnú pomoc pacientom. Ich výber by bol realizovaný v spolupráci s psychológom napr. z radov študentov pomáhajúcich profesií, tých, ktorí už nejakú formu pomáhajúcej profesie vykonávajú, alebo o nej uvažovali, tých, ktorí majú blízko k chorým ľuďom, tiež napr. poskytnutím tejto možnosti pre nezamestnaných ľudí, ktorí majú ochotu pomôcť. Pre dobrovoľníkov v nemocnici by mala byť kontinuálne k dispozícii jedna osoba ako ich koordinátor. Ten by pomáhal dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstavil by dobrovoľníka pacientovi,  venoval by sa dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici, v spolupráci s odborníkom v psychológii by zabezpečoval supervíziu a stretávania dobrovoľníkov v pridelených priestoroch, spolu s kontinuálnou motiváciou dobrovoľníkov k realizácii tejto veľmi prospešnej činnosti. Táto činnosť dobrovoľníckej pomoci by bola zároveň zameraná aj na príbuzných pacientov v prípade potreby. Koordinátor by taktiež zabezpečoval spoluprácu s centrami dobrovoľníckej pomoci pôsobiacimi v niektorých nemocniciach SR a ČR, venoval by sa zabezpečeniu dostatočného počtu dobrovoľníkov v závislosti od ich mobility a aktuálnych potrieb. Všetky uvedené aktivity by mohli výrazne prispieť k humanizácii starostlivosti o pacientov vo FNsP v Banskej Bystrici a v neposlednom rade by boli aj pomocou pri realizácii pomáhajúceho povolania zdravotníckemu personálu nemocnice, vzhľadom k tomu, že v mnohých nemocniciach, kde už dobrovoľníctvo stabilne funguje, je práca dobrovoľníkov zdravotníkmi vítaná a cenená.

Čas a miesto realizácie projektu:

2014 - 2015 Banská Bystrica

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.  celoročný príspevok pre koordinátora  dobrovoľníkov

1500 €

2. zariadenie miestnosti pre dobrovoľníkov a návštevy

 • kreslá v počte 4-5 ks                                                                            300€
 • sedačka  v počte 1ks                                                                            200€
 • mobil a tablet pre potreby dobrovoľníckeho koordinátora          200€      
 • pracovný stôl pre koordinátora dobrovoľníkov v počte 1 ks          50€
 • úložné priestory pre odloženie oblečenia, príp. osobných vecí  dobrovoľníkov                                                                                      300 €
 • písacie potreby                                                                                       50€
 • fotoaparát pre potreby propagácie dobrovoľníckej služby          100€
 • rýchlovarná kanvica                                                                               20€
 • vybavenie na občerstvenie - poháre, lyžice 30 ks                            50€
 • občerstvenie /čaj, káva/ pre dobrovoľníkov                                     80€
 • literatúra o dobrovoľníctve v nemocniciach                                    200€
 • kľúče od dobrovoľníckej miestnosti  20 ks                                        50 €         

1600 €

3.  pomôcky pre dobrovoľníkov

 • biele plášte s potlačou názvu „dobrovoľník", príp. tričká s rovnomenným názvom - 20 ks                                                                                                         100€
 • zdravotná obuv pre dobrovoľníkov  20 ks                                                            100€
 • menovky pre dobrovoľníkov 100 ks                                                                      100€ 
 • propag. materiály pre záujemcov o dobrovoľníctvo 100 ks                            100 €

400 €

4.  pomôcky pre potreby pacientov

 • propagačné materiály o dobrovoľníckej službe pre pacientov a príbuzných  500 ks

500  €

5.  celoročný prenájom miestnosti v nemocnici, alebo v blízkosti nemocnice

1000 €

Celkový rozpočet projektu v €:

5000 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Frekvencia dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa 2-3x týždenne, príp. aj častejšie v závislosti od záujmu o dobrovoľnícku činnosť zo strany iných dobrovoľníkov a pacientov.

Zabezpečenie stáleho vybavenia a prevádzky dobrovoľníckej miestnosti – pomôcky, vybavenie,  občerstvenie, propagačné materiály a pod. Zabezpečenie náboru dobrovoľníkov a ich prípravy pred začatím dobrovoľníckej činnosti, zabezpečenie odbornej supervízie prostredníctvom komunikácie s klinickým psychológom a dobrovoľníckymi centrami v jednotlivých nemocniciach v SR a ČR, zabezpečenie supervízie pre dobrovoľníkov besedami a poradenstvom klinického psychológa, stretávanie a komunikácia s dobrovoľníkmi pred ich návštevami pacientov a po realizovaných návštevách, zabezpečovanie besied s ľuďmi, ktorí by mohli priniesť povzbudenie pre dobrovoľnícku činnosť (napr. besedy s dobrovoľníkmi z iných nemocníc a pod.), zabezpečenie návštev dobrovoľníckych centier nemocníc podporujúcich dobrovoľníctvo v SR a ČR (ako odmena a povzbudenie pre dobrovoľníkov za ich činnosť), analýza efektu dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom spätnej väzby pacientov a príbuzných - anonymné dotazníkové prieskumy spokojnosti pacientov, výročné správy dobrovoľníckeho centra, zabezpečovanie literatúry a najnovších informácií o dobrovoľníctve v iných nemocniciach, komunikácia so záujemcami o dobrovoľníctvo a pod. Koordinácia dobrovoľníkov - návrhy návštev a sprevádzania pacientov, príp. ich príbuzných nachádzajúcich sa v priestoroch FNsP FDR. Sprevádzanie začínajúcich dobrovoľníkov priamo pri návštevách pacientov a ich príbuzných s možným využitím vlastného zdravotníckeho vzdelania a skúseností z nemocničného prostredia pri príprave dobrovoľníkov na prítomnosť v nemocničnom prostredí, propagácia dobrovoľníctva u študentov pomáhajúcich profesií – nábor dobrovoľníkov aj v tomto prostredí, vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych sponzorských podporovateľov dobrovoľníckeho centra, zabezpečenie morálneho ocenenia dobrovoľníkov napr.  prostredníctvom propagácie ich činnosti v širšom kontexte vnímania spoločnosti - printové a PC média a pod. Ďalšie činnosti aktuálne podľa potrieb dobrovoľníckeho centra.        

Priemerne (2 Hlasy)