Novinky Novinky

Späť

Druhé diskusné fórum 2019 výsledky VZ

Dňa 28. marca 2019 sa uskutočnilo Druhé diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Po úvodnej rekapitulácii doterajšej činnosti Koordinačnej rady a tematicky zameraných skupín nasledovalo predstavovanie projektových návrhov, ktoré postúpili do procesu rozhodovania, ich autormi.

Na tomto fóre sa po prvý krát uskutočnilo aj kvalitatívne hodnotenie projektov. Pretože v súčasnom Štatúte nemá pre samotný proces rozhodovania o projektoch zatiaľ priradenú váhu, majú výsledky tohto hodnotenia kvality len informačný charakter. Hodnotitelia kvality posudzovali jednotlivé projektové návrhy v 5 kritériách, ktoré určili účastníci diskusného fóra v decembri 2018:

  1. udržateľnosť a potenciál projektu – do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;

  2. komunitný prínos – aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;

  3. participácia cieľovej skupiny – v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom" projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;

  4. originalita – chápaná (1) ako prínos niečoho nového do lokality, kde sa realizuje, teda niečoho, čo v nej absentovalo, ako (2) niečo, čo pritiahne pozornosť ľudí mimo tejto lokality a bude dobrou „reklamou" pre danú lokalitu, župu a participatívny rozpočet, a ako (3) „neštandardný, resp. nový" spôsob realizácie aktivít, ktoré samé o sebe nemusia byť originálne;

  5. dopad na životné prostredie – ako projekt zohľadňuje túto tému. Nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné.

Pri hodnotení použili hodnotitelia päťstupňovú škálu, kde 1 predstavovala najnižšiu bodovú hodnotu za dané kritérium (projekt spĺňa kritérium minimálne) a 5 predstavovala najvyššie bodové ohodnotenie (projekt spĺňa vybrané kritérium maximálne).

Tabuľka s výsledkami hodnotenia kvality:

Na záver DDF bolo oficiálne spustené hlasovanie o projektových návrhoch, ktoré potrvá do 18. apríla 2019 do 16:00, pričom  hlasovať je možné na dennom/klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 do prenosnej urny, počas úradných hodín.

Priemerne (0 Hlasy)