Novinky Novinky

Späť

Hľadáme si lídra

11.

Názov projektu:

Hľadáme si lídra

Navrhovateľ/ka: Jaroslav Dodok

 

Stručný popis:

Ak chceme, aby mladí ľudia z Banskej Bystrici neodchádzali, musíme im venovať viac pozornosti a všetky aktivity s tým súvisiace vytvárať koordinovane. To je výzva pre tzv. pracovníka s mládežou.

Dotazníkový prieskum Rady študentov mesta BB hovorí o tom, že mládež v našom meste vidí niekoľko základných problémov, ktoré súvisia s ich odchodom do zahraničia alebo iných miest Slovenska:

 1. nedostatočné postavenie v spoločnosti
 2. nízka úroveň participácie mladých ľudí
 3. málo podujatí a rozvojových aktivít
 4. nezamestnanosť
 5. nedostatočná ponuka štúdia

Naše výsledky sa zhodujú aj s výstupom dotazníkového prieskumu mesta BB.

Ako reakcia na tieto problémy vzniklo v Banskej Bystrici počas uplynulého obdobia niekoľko iniciatív, ktoré si dali za cieľ:

- vytvoriť ponuku kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí

- zosieťovať sa s už existujúcimi organizáciami a neformálnymi skupinami

-  vymieňať si skúsenosti v oblasti práce s mládežou

- nájsť spoločný postup pri riešení pracovných, životných a spoločenských otázok

Pretože individuálna činnosť týchto subjektov nerozvíja strategicky oblasť mládeže, projekt „Hľadáme si lídra" má nájsť riešenie tejto problematiky. Jeho hlavné ciele sú:

 • Vytvoriť diskusiu o téme potreby pracovníka zodpovedného za politiku mládeže
 • Vypracovať kompetenčný profil a jasne zadefinovať náplň jeho práce
 • V spolupráci s mladými ľuďmi, neziskovým sektorom, mestským úradom a poslancami mestského zastupiteľstva určiť ciele činnosti pracovníka zodpovedného za politiku mládeže
 • Nájsť miesto pre pracovno-právny alebo iný relevantný vzťah v štruktúre Mestského úradu
 • Zabezpečiť miesto výkonu (pracoviska)
 • Zabezpečiť základné technické vybavenie
 • Pripraviť niekoľko okrúhlych stolov pre všetkých zainteresovaných
 • Spustiť informačnú kampaň
 • Vytvoriť webstránku – ako kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí potrebujú poradiť alebo majú požiadavku na zamestnancov MsÚ
 • Zaškoliť pracovníka zodpovedného za politiku mládeže
 • Vytvárať podmienky pre jeho efektívny výkon

Cieľové skupiny projektu sú:

 • stredoškoláci
 • Vysokoškoláci
 • absolventi SŠ a VŠ
 • neformálne skupiny pracujúce s mládežou
 • neziskové a mimovládne organizácie pracujúce s mládežou
 • pracovníci mestského úradu
 • poslanci mestského zastupiteľstva

Prínos pre danú cieľovú skupinu, pre spoločnosť a mesto Banská Bystrica:

 • Aktivity v oblasti práce s mládežou budú mať dlhodobý charakter
 • Samospráva bude otvorená mladým ľuďom
 • Mladí ľudia budú mať „spojku" na mestskom úrade, ktorá im pomôže
 • Mladí ľudia budú cítiť podporu mesta a môžu prehodnotiť svoj postoj
 • Mladí ľudia budú mať viac príležitostí pre iniciatívu a participáciu
 • Neformálne skupiny a organizácie, budú koordinovane spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a zvýšia tak kvalitu práce s mládežou
 • Poslanci MsZ a pracovníci MsÚ budú mať menej nezrozumiteľných požiadaviek zo strany mladých ľudí
 • Mesto Banská Bystrica bude moderné aj pre mladých ľudí

 

Popis projektu:

Prípravná fáza projektu:

Júl:
1. Oslovia sa všetky organizácie a neformálne skupiny, ktoré pracujú s cieľovou skupinou mladých ľudí vo veku od 0-30 rokov.

2. Navrhne sa stratégia propagácie projektu, príprava materiálu, techniky, priestorov a pod.

Realizačná fáza:
Júl/August:

 1. Okrúhly stôl č.1 na tému: ako zlepšiť postavenie mladých ľudí v našom meste
 2. Okrúhly stôl č. 2 na tému: prečo Banská Bystrica potrebuje koordinátora práce s mládežou, príklady dobrej praxe z iných miest
 3. Vytvorenie kompetenčného profilu pracovníka zodpovedného za politiku mládeže, na základe ktorého by bol rešpektovaný mladými ľuďmi, neziskovým sektorom, poslancami aj úradníkmi MÚ
 4. Zadefinovanie pracovnej náplne a zbieranie návrhov na pozíciu pracovníka zodpovedného za politiku mládeže - jeho skúšobné pôsobenie, resp. koordinácia nasledujúcich aktivít

September/Október:

 1. Pripraviť a v septembri spustiť infokampaň na školách, v organizáciách, na verejnosti a v médiách o tom, že Banská Bystrica sa pripravuje na pracovníka zodpovedného za politiku mládeže
 2. Roadshows na SŠ a VŠ na tému participácia v miestnej samospráve
 3. Vytvorenie pracovného výboru, ktorý by vypracoval Koncepciu práce s deťmi a mládežou na obdobie 2015 – 2020, koordinácia aktivít

Hodnotiaca fáza:

Október:

 1. Okrúhly stôl č. 3 o zhodnotení stanovených cieľov a aktivít, reakcií cieľových skupín a pod.
 2. Predloženie časového plánu Koncepcie práce s deťmi  a mládežou na obdobie 2015 – 2020 a informovanie o jeho priebehu
 3. Stanovenie podmienok pre udržanie pozície pracovníka s mládežou

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl 2014 – November 2014

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Materiál na aktivity (kanc. potreby a papiernický tovar)

100€

2. Tlač tlačovín (letáky, plagáty)

200€

3. Výpočtová technika (notebook)

 *položka rozpočtu - zariadenie z PR bude majetkom MsÚ

600€

4. Odmena za vedenie aktivít *služba

600€

Celkový rozpočet projektu v €:

1 500€

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Spoluorganizovanie verejných aktivít a podujatí (okrúhle stoly, prezentácie a pod.), pomoc s vypracovaním kľúčových dokumentov a pod.

 

Priemerne (3 Hlasy)