Novinky Novinky

Späť

Knižničky

23.

Názov projektu:

Knižničky

Navrhovateľ/ka: Stanislava Miková

 

Stručný popis:

V roku 2013 sme úspešne vyrobili a osadili 4 knižničky v Sásovej vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Nadácie Orange. Z toho tri sú v súčasnosti v prevádzke, jednu sme presťahovali na Fončordu, nakoľko vo svojej pôvodnej lokalite neodolala vandalizmu. Chceme umožniť rozšírenie projektu Verejné knižničky v Sásovej aj do ďalších lokalít v meste, kde sa ľudia stretávajú a v blízkosti bývania. Ide o umiestňovanie malých knižničných „domčekov na stračej nôžke" v lokalitách, kde si ľudia môžu zdarma knižky požičať a prečítať. Dobrý príklad osobnej starostlivosti o verejné priestranstvo môže podporiť v ľuďoch snahu o zapájanie sa do riešenia problémov svojho okolia a iniciatívy v zmysle „Ako si to urobíme, tak to budeme mať". Veríme, že umiestnením knižničiek v spojení so spoločnou aktivitou osádzania a otvárania podporíme nielen vzťah k čítaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času, ale aj pocit spolupatričnosti, dôvery a zmysluplnosti susedských vzťahov.

Popis projektu:

Dopyt po knižničkách sme zaznamenali zatiaľ minimálne v 4 ďalších lokalitách v meste. Chceli by sme, aby mesto BB dalo knižničky vyrobiť podľa potrebných dizajnových štandardov vhodných pre exteriér z hľadiska ochrany kníh a vizuálu knižničky (ideálne umeleckým stolárom).

Naše OZ Po schodoch môže napomôcť s vyhľadaním vhodných lokalít, vyhľadaním a oslovením komunity, ktorá prevezme nad knižničkou záštitu, zabezpečením správcu/kyne. Ďalej môžeme poskytnúť know-how na správu a prevádzku knižničky, resp. skúsenosti z prevádzky preniesť do výrobných odporúčaní.

Predpokladaný harmonogram projektu:

  • výroba 20 ks knižničiek (jeseň 2014)
  • vyhľadávanie vhodných lokalít a oslovovanie miestnych komunít (jeseň 2014)
  • zabezpečenie správcu/správkyne pre každú knižničku (jeseň 2014 – jar 2015)
  • postupné osádzanie jednotlivých knižničiek v spolupráci s miestnou komunitou a správcami (jeseň 2014 – leto 2015)
  • získavanie a dopĺňanie kníh a prevádzka knižničiek (priebežne)
  • koordinácia spolupráce medzi jednotlivými správcami – pracovné stretnutie (2 x ročne)

Okrem výroby knižničiek sú všetky ostatné aktivity realizované dobrovoľnícky. Výsledkom projektu budú umiestnené knižničky na 24 miestach v rámci Banskej Bystrice, kde si ľudia môžu zadarmo požičať-odniesť-prečítať-vrátiť, alebo len na mieste prečítať knihu. Niektoré z knižničiek môžu byť orientované tematicky pre účely propagácie mesta (napr. historická knižnička) alebo účelovo podľa potrieb komunity (detské knihy, beletria, záhradníčenie, rybárstvo, šport a pod.). Obsah knižničky bude závisieť a flexibilne sa prispôsobovať komunite, ktorá prevezme starostlivosť.

Čas a miesto realizácie projektu:

Autorka neuvádza

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

  1. výroba knižničiek (20 ks)

5000

Celkový rozpočet projektu v €:

5000

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Vyhľadávanie a získavanie komunít, zabezpečenie správcov a správkyň, realizácia osadenia knižničiek, zabezpečenie a dopĺňanie kníh, základná údržba v spolupráci so správcami.

Priemerne (3 Hlasy)