Novinky Novinky

Späť

Koordinačná rada PR pre BB

Koordinačná rada PR pre Banskú Bystricu

Koordinačná rada (KooR) je spoločný orgán participatívnej komunity (PK) - tvorenej jednotlivými tematickými skupinami - ktorý zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu PR tak medzi jednotlivými tematickými skupinami/komunitami, ako aj medzi PK a orgánmi mesta.

Koordinačná rada (KooR)

  • schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Banskej Bystrici;

  • spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie tematických skupín, navrhuje procesy a pravidlá PR;

  • komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými tematickými skupinami;

  • kontroluje realizáciu projektov, predkladá správy a výstupy z procesov PR na schválenie mestskému zastupiteľstvu;

  • predkladá podobu PR výkonným orgánom, konkrétne primátorovi.

Podľa schváleného Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica, "Koordinačná rada participatívneho rozpočtu (ďalej len „KooR") je dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členov si volia participanti zo svojho stredu každoročne na prvom diskusnom fóre. Počet členov KooR nesmie byť vyšší ako je dvojnásobok počtu tematických skupín. Podrobnosti volieb KooR môže ustanoviť volebný poriadok, za ktorého prípravu zodpovedá KooR, a ktorý sa schvaľuje v rámci prvého diskusného fóra."

Priemerne (0 Hlasy)