Novinky Novinky

Späť

Kritériá pre projekty

Na Prvom diskusnom fóre 2015 určili účastníci kritériá, podľa ktorých budú hodnotené projekty v procese ich výberu. Tieto kritériá boli stanovené pre každú tematickú skupinu zvlásť a ich prehľad sa nachádza nižšie.

 

TS Kultúra a história:

 • Zapojenie dobrovoľníctva

 • Podpora lokálnych a mladých umelcov

 • Trvalá udržateľnosť - tradícia

 • Zapojenie všetkých skupín obyvateľov

 • Podpora významných výročí mesta

 • Prispenie k popularizácii a dobrému menu mesta

 

TS Mládež a šport:

 • Dostupnosť pre verejnosť (športoviská)

 • Schopnosť zaujať a osloviť široké vrstvy mládeže

 • Zaangažovanie dobrovoľníkov na realizácii projektu

 • Udržateľnosť (opakovanie, údržba…)

 

TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj:

 • Dosah projektu (merateľný výstup - počet)

 • Trvalá udržateľnosť

 • Počet zapojených občanov do projektu

 • Publicita a propagácia projektu

 • Záverečný event

 

TS Zeleň v meste a verejné priestory:

 • Udržateľnosť (prospech po dobu viac ako 1 obdobia)

 • Zvýšenie funkčnosti (atraktivity, kvality)

 • Zapojenie dobrovoľníkov

 • Počet ľudí, zapojených do prípravy projektu

Priemerne (0 Hlasy)