Novinky Novinky

Späť

Kritériá pre zvažovanie 27.11.2019

Zverejňujeme kritériá, ktoré budú použité v procese hodnotenia kvality projektov na zvažovaní dňa 27. 11. 2019


Udržateľnosť a potenciál projektu - do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;
Participácia cieľovej skupiny - v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom" projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;
Komunitný prínos - aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;
Dopad na životné prostredie - nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné

Priemerne (0 Hlasy)