Novinky Novinky

Späť

Ludotéka - Hrou pre život

20.

Názov projektu:

Ludotéka – Hrou pre život

Navrhovateľ/ka: Mgr. Petra Lužinská

 

Stručný popis:

Účelom vybudovania Ludotéky, bude snaha prispieť k vyrovnaniu sociálnych rozdielov vo vlastníctve hračiek a prispieť k rozvoju kultúry hrania. Ludotéka by mala zároveň slúžiť aj k ďalšiemu vzdelávaniu pre laickú aj odbornú verejnosť a neskôr aj pre výskum.

Ludotéka - sprístupní rôznym vekovým skupinám všetko zo sveta hier a hračiek, povzbudí k novým, zaujímavým a aktívnym činnostiam trávenia voľného času podľa vlastného záujmu, vytvorí nové možnosti ku komunikácii a interakcii medzi deťmi, mládežou, dospelými a staršou generáciou. Rovnako aj medzi zdravotne znevýhodnenou a zdravou populáciou. Cieľom je prispieť k vyrovnaniu sociálnych rozdielov vo vlastníctve hračiek, prispieť k rozvoju kultúry hrania. Ludotéka zároveň slúži aj na výskum a ďalšie vzdelávanie pre laickú aj odbornú verejnosť.

Popis projektu:

Slovom ludotéka (lat. „ludus" - hra, zábava, tanec, šport; gr. „theca" - puzdro, schránka, skrinka, truhlica) sa označuje kultúrna inštitúcia - zariadenie pre aktívnu a zmysluplnú realizáciu voľného času. Hra je hlavnou aktivitou v predškolskom veku, avšak zmysel má aj v dospelosti a v starobe zdravej populácie, ako aj u ľudí telesne, zdravotne, zmyslovo, mentálne postihnutých a emocionálne či sociálne narušených.

Ludotéka by bola zriadená v priestoroch Súkromného centra voľného času Rossija v Sásovej - Magurská 14 (budova bývalej materskej škôlky). V jej blízkosti sa nachádza športové ihrisko, SZUŠ a množstvo základných škôl. V dvojposchodovej budove je k dispozícii viacero miestností a má základné sanitárne vybavenie. Rovnako k budove prináleží aj záhrada.

Ludotéka s jej komplexným cieľovým postavením má osloviť všetky skupiny obyvateľov.

 1. Deti a mládež rôznych vekových skupín

CIEĽOM JE

 • viesťk zmysluplnej činnosti vo voľnom čase prostredníctvom hier
 • učiť sa hrať (ako proces, činnosť)
 • ponúkať možnosti kontaktov
 • rozšíriť ponuku hracích prostriedkov
 • rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje
 1. Rodičia, starí rodičia a ostatní členovia rodiny

CIEĽOM JE

 • zblíženie dospelých a detí prostredníctvom hier
 • informovať a poradiť v otázkach nákupov hier a hračiek
 • informovať o variantoch trávenia voľného času v rodinnom kruhu
 1. Seniori (dôchodcovia)

CIEĽOM JE

 • odhaliť atraktívnosť starých hier
 • vybaviť (sprostredkovať) obsah starých hier
 • zabezpečiť transfer vedomostí
 • vyrovnávať generačné rozdiely
 1. Učitelia a vychovávatelia

CIEĽOM JE

 • vyzývať k ďalšiemu vzdelávaniu
 • predkladať možnosti trávenia voľného času prostredníctvom hier
 • informovať o aspektoch hry
 1. Vedci a študenti

CIEĽOM JE

 • cvičenie a prax pre študentov
 • overenie vedeckých poznatkov

FUNKCIE

Výmena

V Ludotéke má jednotlivec, pre ktorého hrací prostriedok stratil hodnotu, príležitosť vymeniť ho za iný. Tým bude doba používania a druh variabilné a hracia funkcia a hodnota vymieňaných prostriedkov ostáva zachovaná. Deti a mládež v procese výmenného jednania sa môžu venovať sociálnej komunikácii a interakcii a tým aj nepriamo povzbudzovať k hre.

Na zabezpečenie tejto funkcie sa budú uskutočňovať v pravidelných intervaloch pod vedením a kontrolou zodpovedných pracovníkov výmenné podujatia, ako napr. výmenné trhy. Tak prestáva byť výmena hračiek náhodnou a individuálnou, ale stane sa zážitkom pre všetkých. Hracie prostriedky určené na výmenu sa môžu uskladňovať v na to určenom priestore Ludotéky.

Opravovanie

V opravovni zriadenej v Ludotéke sa môžu opravovať hračky v osobnom vlastníctve aj hračky, ktoré sú majetkom Ludotéky. Deťom a mládeži je k dispozícii potrebný materiál a náradie. Deti môžu pracovať samostatne alebo pod vedením odborníkov. Konkrétny hrací prostriedok tak získava opäť svoju hodnotu.

V procese činnosti si deti rozvíjajú svoje zručnosti, získavajú poznatky o materiáloch a ich spracovaní a touto často namáhavou činnosťou sa zároveň učia chrániť a vážiť si svoje hračky.

Ponuky Ludotéky sa koncentrujú na:

 • opravu hracích prostriedkov z dreva, plastov, kovu
 • opravu hracích prostriedkov na elektrický pohon
 • opravu a doplnenie návykových a konštrukčných hier
 • a na vylepšovanie oblečenia bábik

Deti sa môžu na báze dobrovoľnosti stať členmi záujmových krúžkov ako opravári a pomocníci a tým nachádzajú nové možnosti zmysluplného, aktívneho a užitočného trávenia voľného času.

Výroba a zhotovovanie

Ludotéka dáva možnosť návštevníkom vyvíjať a zhotovovať nové hracie prostriedky. Deti môžu s pomocou dospelých vytvárať v rámci Ludotéky jednoduché, ale aj nákladné hračky. Za intenzívnej účasti detí a mládeže sa bude uskutočňovať výroba novej hračky od návrhu až po jeho konečné zhotovenie. Do procesu výroby a zhotovovania sa zapája fantázia, upevňuje sa bohatosť nápadov a želaní detí. Tým sa rozvíja zvláštny druh detskej kreativity a spontánnosti, zručnosti v zaobchádzaní s náradím (strihanie, rezanie, maľovanie ...).

Dospievajúci sú oboznámení so základnými pravidlami ručnej práce. Cez manuálnu činnosť sa umožní aj duševný rozvoj, upevní sa sebavedomie a vytvorí sa emocionálny vzťah detí k vyrobeným hračkám. Prostredníctvom spoločnej práce rastie súdržnosť všetkých zúčastnených v procese výroby.

Ako materiál pre výrobu hračiek bude slúžiť:

                •             papier a lepidlo (strihy, skladačky, puzzle, modely ...)

                •             látka a koža (oblečenia, aplikácie ...)

                •             drevo (modely, zvieratká, dopravné prostriedky, domy ...)

                •             kov (drôtené pletivá, bábky ...)

Nové výrobky sa môžu vyrábať aj z odpadového materiálu (drevo, plechovky, papier, drôty), čím sa rieši aj problém "tretí svet" a problematika odpadu. Styk s prírodnými materiálmi pri zhotovovaní a výrobe hračiek je jedným z ďalších ťažiskových bodov Ludotéky. Touto cestou sú deti a mládež motivované znova objavovať a starať sa o pôvodné hračky. Prírodné materiály (piesok, voda, hlina, konáre, listy atď.) maú výhodu, že ich využitie nepozná hraníc. Popri tom deti môžu získať poznatky o prírode a ekologických problémoch.

V Ludotéke deti vyrábajú alebo zhotovujú hračky aj pre druhé deti. Napr. staršie pre mladšie, zdravé pre handicapované, pre deti zo zahraničia a naopak. V tomto ohľade sa u nich rozvíja pocit súdržnosti a priateľstva.

Informovanie a poradenstvo

Deti a mládež, rodičia a ostatní členovia rodiny, ako aj všetci zainteresovaní, majú v rámci Ludotéky k dispozícii bohatý a neobmedzený poradenský potenciál, ktorý sa sústreďuje na oblasť hier a hracích prostriedkov v úsilí zlúčiť všetky relevantné aspekty (pedagogicko-psychologické, historické, kultúrne, sociálne, trhové atď.)

Vychádzajúc z cieľov Ludotéky ako aj z požiadaviek návštevníkov sa budú uplatňovať rôzne formy informovania a poradenstva (rozhovory, diskusie, reprezentačné podujatia - semináre, výstavy, trhy...).

V rámci informačného poradenstva a starostlivosti nadobúda veľký význam mediotéka - zbierka rôznych médií (knihy, noviny, časopisy, videozáznamy na tému hry a hračky).

Ludotéka pomáha vychovávateľom a učiteľom pri ďalšom vzdelávaní, podporuje získavanie poznatkov a praktických skúseností cez priamy kontakt s hrajúcimi sa deťmi. Sprostredkovanie vedomostí o pedagogicko-psychologickom a didakticko-metodickom pôsobení hracích prostriedkov na správanie detí a ich využití pre vychovávateľskú prácu tvorí podstatnú časť ďalšieho vzdelávania.
K tomu slúžia nové metódy:

                •             pozorovania hrajúcich sa detí

                •             experimenty

                •             prieskumy trhu

                •             hodnotenia literatúry
Takto získané vedomosti sa môžu stať predmetom prednášok, seminárov, praktických cvičení.

Nákup a predaj

V Ludotéke môžu rodičia a iní užívatelia hracích prostriedkov, ktoré pre nich stratili hodnotu, prostredníctvom komisionálneho predaja tieto hračky ponúknuť na predaj a naopak kúpiť iné. Táto funkcia slúži na tvorbu optimálneho sortimentu hier a hračiek pre užívateľov Ludotéky.

Konkrétna realizácia sa uskutočňuje dvomi spôsobmi:

 1. Predaj nových alebo vlastnoručne vyrobených hracích prostriedkov, ktoré sú prezentované na výstavách, predajných trhoch a bazároch v rámci Ludotéky v pravidelných intervaloch.
 2. Nákup a predaj použitých hracích prostriedkov, ktoré sa v Ludotéke môžu opravovať a znovu predávať a tak získajú opäť svoju úžitkovú hodnotu.

Jednou z variant je predaj súčastí a príslušenstva k hrám a hračkám (napr. príslušenstvo bábik), ktoré umožňujú optimálne využitie funkcie základných hracích prostriedkov. Ďalej je možné vyrábať a predávať maskotov Ludotéky, čím sa zvýši stupeň jej známosti a šíri sa do povedomia verejnosti.

Zisk z predaja nových, vyrábaných a použitých hračiek bude použitý na financovanie Ludotéky.

Hranie (hlavný zmysel)

Všetky funkcie Ludotéky slúžia hre, jej aktivovaniu a vyvíjaniu. Funkcia hranie je prezentovaná s rôznou intenzitou vo všetkých ostatných aktivitách. Obsahuje všetky priame hracie aktivity, ktoré sa uskutočňujú ako:

                •             individuálne, partnerské a skupinové hry

                •             tematické hracie popoludnia

                •             hravé akcie v priestoroch Ludotéky

                •             hravé akcie v rôznych detských zariadeniach a školách

                •             oslavy sviatkov s vybavením príslušnými hracími prostriedkami atď.

Prostredníctvom cieleného nasadenia vybraných didaktických prostriedkov sa môže rozvíjať proces učenia a základné zručnosti. Môžu sa tvoriť rôzne záujmové krúžky, ktorých členovia majú pridelené konkrétne úlohy alebo témy, napr. pomoc mladším pri oprave hračiek, učiť mladších nové hry a pod.
Vďaka spoločnej práci a hlavne prostredníctvom atraktívnych hracích aktivít by si mala Ludotéka zachovať svoju hodnotu ako aj funkciu multiplikátora dobrých nápadov.

Otváracie hodiny Ludotéky:

Pondelok - Piatok           10:00 - 18:00

Sobota - Nedeľa              10:00 - 16:00

Za využívanie služieb Ludotéky sa bude platiť nepatrný poplatok, ktorého výška bude určená podľa dĺžky predplatného. Každý užívateľ obdrží členskú kartu. Deti do 6 rokov môžu navštevovať Ludotéku len v sprievode dospelých. Akýkoľvek príspevok bude využití na rozvoj a spustenie ďalších etáp Ludotéky (vypožičiavanie hračiek, rozšírenie výskumnej funkcie, vybavenie exteriéru - hravá záhrada, cvičenia pre deti a rodičov, aktivity mimo areálu Ludotéky - exkurzie, výlety, predstavenia, turistika…)

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl 2014 - December 2014

Súkromné centrum voľného času Rossija, Magurská 14, Banská Bystrica

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. hračky pre najmenších (do ruky, závesné, ťahacie a strkacie, chodítka) 3 ks z každého druhu

180 €

2. motorické hračky (labyrinty, zatĺkacie a strkacie, šnurovacie a prevliekacie, balančné a skladacie) 3 ks z každého druhu

280 €

3. didaktické a vedecké hračky (zmysly, jazyk, počítanie, triedenie a puzzle) 3 ks z každého druhu

300 €

4. stavebnice (guličkové dráhy, vláčkodráhy, stavby) 3 ks z každého druhu

400 €

5. vzdelávacie a spoločenské hry (pre 1, 2, 2 a viac hráčov) 2 ks z každého druhu

400 €

6. tvorivá činnosť (kreatívne sady, výtvarné potreby)

400 €

7. hudobné nástroje (5ks sád)

100 €

8. LEGO

100 €

9. základné vybavenie dielne a opravovne (pracovný stôl, police, skrine, náradie, materiál doplnkových a náhradných dielov, stroje na opracovanie materiálu)

1000 €

10. kancelárske potreby a nákup kníh, časopisov a videozáznamov (téma Hry a hračky)

600 €

11. odmeny pracovníkov (4 mesiace)

1000 €

Celkový rozpočet projektu v €:

4760 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

 • zmluva o dobrovoľníckej činnosti
 • odborný dohľad pri hrových aktivitách
 • vedenie a kontrola výmenných podujatí (trhy…)
 • spolupráca s dieťaťom pri opravovaní a vylepšovaní hračiek a rovnako aj pri výrobe hračiek
 • v prípade vzniku, vedenie záujmových krúžkov
 • práca dobrovoľníkov v oblasti poradenstva (zameraného na hru a hracie prostriedky)
 • spolupráca s vychovávateľmi, učiteľmi pri ďalšom vzdelávaní
 • príprava akcií rôzneho druhu (výstavy, predajné trhy, bazáre…)
Priemerne (3 Hlasy)