Novinky Novinky

Späť

Modernizácia Parku pod pamätníkom SNP

27.

Názov projektu:

Modernizácia Parku pod pamätníkom SNP

Navrhovateľ/ka: Mgr. Lucia Rossová

 

Stručný popis:

Predmetom záujmu predkladaného projektu je Park pod pamätníkom. Park predstavuje významný zelený priestor využívaný obyvateľmi Banskej Bystrice rôznych vekových kategórií predovšetkým na pasívny a aktívny oddych, relaxáciu či iné stretnutia. Na druhej strane však vnímame aj nízky záujem o jeho systematické zveľaďovanie spôsobené rôznymi faktormi.

Projektom podporíme zvýšenie atraktivity Parku pod pamätníkom, zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľmi mesta Banská Bystrica, predovšetkým pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi a mladí ľudia. Súčasne podporíme aj náučno-osvetový rozmer parku.

V rámci projektu sme sa preto v prvotnom štádiu zamerali na nasledovné aktivity:

  • Vybudovanie pocitového chodníka (z rôznych, prevažne prírodných materiálov) na rozvoj precítenia a kontaktu s prírodou
  • Osadenie vtáčích búdok pre rôzne druhy vtákov, najmä pre spevavce
  • Osadenie informačných tabúľ

Tím, ktorý predkladá projekt a bude súčinný pri jeho realizácii tvorí Mgr. Lucia Rossová, Ing. Eva Ščepková, PhD., Ing. Viktor Graus. Do realizácie projektu sa zapoja dobrovoľníci z rôznych inštitúcií – členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení, neformálnych skupín a obyvatelia mesta.

Popis projektu:

Park pod pamätníkom je významnou plochou zelene situovanej takmer v centre mesta, ktorý si podľa nášho názoru zaslúži našu pozornosť. Preto sme sa rozhodli pre jeho zatraktívnenie a rozšírenie jeho súčasných funkcií k väčšej spokojnosti jeho súčasných návštevníkov prostredníctvom vybraných aktivít.

Oslovili sme občanov mesta Banská Bystrica o vyjadrenie názoru na Park pod pamätníkom prostredníctvom elektronickej ankety. Výsledky tohto prieskumu by sme radi zapracovali v projektoch participatívneho rozpočtu v nasledujúcom roku, prípadne v iných grantových výzvach.

Do elektronickej ankety o stave a využívaní Parku pod pamätníkom obyvateľmi mesta sa do 14. apríla 2014 zapojilo 319 respondentov, vyplýva z nej nasledovné:

  • potreba doplnenia mobiliáru (lavičky, smetné koše, koše na psie exkrementy), doplnenie /skvalitnenie ihrísk pre rôzne vekové kategórie, chýba aj náučný charakter parku najmä pre rodiny s deťmi, ktoré park vnímajú ako málo atraktívny, vodná plocha, bezpečnosť z hľadiska osvetlenia parku, riešenie hlučnosti, nedostatok kľudových priestorov pre oddych, rozčlenenie priestoru pre pasívny a aktívny relax (korčuliari, cyklisti).

Park je v prevažnej miere využívaný rodinami s deťmi a mládežou. Obyvatelia mesta by ocenili najmä možnosť vypožičania športového náradia, príp. knižničné služby, osadenie malých športových zariadení pre rôzne cieľové skupiny, piknikovú lúku, osadenie vtáčích búdok, vytvorenie pocitového chodníka, zvýšenie náučného rozmeru parku osadením informačných tabúľ, vytvorenie vodnej plochy, možnosti pre kultúrne a spoločenské podujatia (kľudnejšieho charakteru), mapa mesta a okolia, rozšírenie výsadby, kvetinové záhony a fontána, príp. tečúca voda.

Z námetov navrhovaných respondetmi sme sa prvotne zamerali na realizáciu aktivít podporujúcich environmentálny, náučno-osvetový rozmer:

  1. Rozšírenie existujúcich detských ihrísk vybudovaním tzv. pocitového chodníka. Pocitový chodník je zameraný na cieľovú skupinu detí a rodín, slúži na rozvoj zmyslového zážitkového vnímania. Je určený na využitie pri organizovaných a spontánnych akciách pre deti, rodiny, žiakov a iných záujemcov. Jedná sa o zážitkovú zábavu formou prechádzky naboso po prírodných materiáloch, imitujúcich napr. prirodzený riečny a lesný terén. Riečnu časť zastupuje piesok, drobné okruhliaky, tráva a pod., lesnú časť: kôra, rašelina, vetvičky stromov, guľatina, kamienky, drevená štiepka, šišky, atď.
  2. Osadenie vtáčích búdok, na rozšírenie pestrosti živočíšnych druhov a možnosti ich pozorovania

Osadením informačných tabúľ poukážeme na súčasné hodnoty parku, realizované, príp. plánované zmeny, na prírodné + sociálne funkcie parku a na historický kontext tohto územia.

Čas a miesto realizácie projektu:

Aktivity + navrhovaný termín realizácie:

  • Pocitový chodník – august až september 2014
  • Výroba a osadenie vtáčích búdok – september 2014
  • Výroba a osadenie informačných tabúľ – september 2014

Rozpočet projektu:

pozri príloha č. 2

Celkový rozpočet projektu v €: 5000,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Výroba a osadenie vtáčích búdok (skauti z Banskej Bystrice, seniori, ornitológ), návrh textov a grafického spracovania informačných tabúľ, zber prírodného materiálu pre vybudovanie pocitového chodníka.

Príloha č. 1:

 

Príloha č. 2: Rozpočet – detské ihrisko pod pamätníkom pod SNP

 

Informačné tabule s grafickým a obsahovým spracovaním

2ks

200,00 €

400,00€ (Matej Lepieš)

Vtáčie búdky

5ks

20,00 €

100,00€ (Dobrovoľníci)

 

Pocitový chodník:

Plocha pocitového chodníka bude min. 70m2 a dĺžka min. 60m, šírka 90 až 120cm. Bude sa skladať z rôznych materiálov napr.: dlažba, kamene, kôra, rôzny štrk, ušľachtilý kameň, drevo, guľatina, palisády, podvaly. Ohraničený bude plastovým a oceľovým obrubníkom, zo  spodnej časti bude chránený netkanou  textíliou. Do chodníku budú vložené rôzne prvky, ako napr.: kladina, pne stromov, kamene. Pretože pôjde o prácu s výrazným umeleckým podielom, množstvo materiálov a ich plocha je orientačné +- 10%.

Práca:

Vypracovanie projektu , autorský  dozor, manažment prác

1ks

400,00 €

400,00€ (V.Graus)

Presné ručné výkopové práce na teleso chodníka s odvozom zeminy za palisády

10m3    

15,00 €

150,00€ (V.Graus)

Uloženie drevených palisád

  80ks

2,00 €

160,00€ (V.Graus)

Inštalácia obrubníka na netkanú textíliu

120m

2,00 €

240,00€ (V.Graus)

Inštalácia netkanej textílie

70m      

0,04 €

  28,00€ (V.Graus)

Inštalácia drevených podvalov

36ks

1,50 €

 54,00€ (V.Graus)

Náter palisád a iných drevených prvkov

 

50,00 €

 50,00€ (V.Graus)

Inštalácia pníkov na sedenie

    5ks

2,00 €

  10,00€ (V.Graus)

Inštalácia balvanov

    8ks

1,00 €

    8,00€ (V.Graus)

Položenie  mramorovej drte

   720kg

0,05 €

  36,00€ (V.Graus)

Položenie  kamennej kôry 25kg

150kg

0,05 €

    7,50€ (V.Graus)

Položenie farebnej kôry, píniovej kôry, sklenenej drte, šišiek, keranzitu

 

22,50 €

22,50€ (V.Graus)

Položenie  mulčovacej kôry

2400l

0,01 €

  24,00€ (V.Graus)

Položenie zámkovej dlažby na pripravené štrkové lôžko

  8m2

20,00 €

160,00€ (V.Graus)

Položenie kamenej dlažby na pripravené štrkové lôžko

5m2

30,00 €

150,00€ (V.Graus)

Inštalácia kladiny

1ks

50,00 €

  50,00€ (V.Graus)

Položenie drevenej dlažby (malé pníky)

  3m2

30,00 €

  90,00€ (V.Graus)

 

 

Spolu:

1 640,00€

 

Materiál:                                                                                                                           

Mramorová drť rôznych farieb (12 druhov po 60kg), 720kg

720kg

0,03 €

216,00€ (Baumax,   Mobelix, Takacz)

Kamenná kôra 25kg (3 druhy)

6ks

8,00 €

  48,00€ (Baumax)

Farebná kôra 70l (3 druhy)

6ks

8,00 €

  48,00€ (Prorain)

Keramzit 8-16mm, 20l

3ks

8,00 €

  24,00€ (Prorain)

Píniová kôra 70l

3ks

12,00 €

  36,00€ (Baumax)

Sklenená drť  10kg (2 druhy)

12ks

5,00 €

  60,00€ (Baumax)

Šišky (2 druhy)

100l

15,00 €

   15,00€ (V.Graus)

Mulčovacia kôra 60l

40ks

3,50 €

140,00€ (Baumax)

Vymývaná dlažba (15 druhov)

50ks

3,00 €

150,00€ (Baumax)

Rôzna dlažba typ zámková

 

30,00 €

  30,00€ (Baumax)

Štrk 0-4mm

3m3

20,00 €

   60,00€ (Doprastav)

Kameň, lomový hrúbka 4-6cm

1,5t

60,00 €

90,00€ (Badín)

Cement, 25 kg

20ks

2,50 €

   50,00€ (IBV)

Kari sieť, KH 20 - priemer drôtu 6,0 mm, oko 150x150

1ks

15,00 €

   15,00€ (IBV)

Kladina

1ks

138,00 €

 138,00€ (detskeihrisko.eu)

Textília šír.1,6 m x 50 bm

1ks

25,00 €

   25,00€ (Takacz)

Plastový obrubník, výška 8cm,šírka 8cm, dĺžka 1m

50ks

6,60 €

330,00€ (Prorain) 

Pásovina pozinkovaná min. hrúbka 3mm, výška 200mm, 70bm      

 

6,00 €

420,00€ (Elox)

Plastový klinec na uchytenie obrubníka

200ks

0,30 €

  60,00€ (Prorain)

Drevené palisády hrúbka 9cm, výška 1m

80ks

3,00 €

240,00€ (Baumax)

Drevený podval 26x16x90cm, bez fermeže

36ks

15,00 €

585,00€ (Bučina)

Farby a laky

 

44,00 €

  44,00€ (Baumax)

Pníky na sedenie

5ks

4,00 €

   20,00€ (V.Graus)

Balvany 40x40x30cm

8ks

2,00 €

 16,00€ (V.Graus)

 

 

Spolu:

2 860,00€

 

Celková cena s DPH:            

5000,00€

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH, pre rok 2014.

Zámena materiálov a prác za iné cenovo primerané materiály a práce je možná, len s písomným súhlasom Ing.Viktora Grausa,  Mgr. Lucie Rossovej a Mgr.Sylvie Cochovej.

V cene materiálov je zahrnutá aj doprava na stavenisko, materiály budú preberané na stavenisku vo vopred dohodnutom čase a dátume.

 
Priemerne (5 Hlasy)