Novinky Novinky

Späť

Obnova historických súpisných a orientačných čísiel

14.

Názov projektu:

Obnova historických súpisných a orientačných čísiel

Navrhovateľ/ka: Andrej Predajniansky

 

Stručný popis:

Zámerom projektu je vrátiť na budovy historického centra mesta historické tabule so súpisným a orientačným číslom, ktoré boli v meste za I. ČSR. Tabuľa okrem orientačného čísla zároveň označovala aj ulicu, na ktorej sa budova nachádzala.

Popis projektu:

Zámerom Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného je vrátiť na budovy historického centra Banskej Bystrice tabule so súpisným a orientačným číslom, ktoré boli umiestňované na budovy v medzivojnovom období. Mnohí starobystričania si tieto tabule pamätajú ešte aj z päťdesiatych rokov minulého storočia.

Okrem ulíc historického centra  sme vytipovali aj priľahlé ulice, ktoré svojou architektúrou a  charakterom prirodzene nadväzujú na zástavbu historickej Banskej Bystrice.

V prvej etape projektu sú navrhované tieto ulice a námestia:

  •                        Námestie SNP
  •                        Národná ulica
  •                        Ulica Jána Cikkera
  •                        Kuzmányho ulica
  •                        Štadlerovo + Štefánikovo nábrežie


1. Projekt by nadväzoval na iniciatívu mesta, ktoré začalo umiestňovať tabule ulíc pomenovaných po osobnostiach, na ktorých je aj stručná informácia o osobnosti, podľa ktorej je ulica pomenovaná.
2. Riešil by súčasný stav, keď mnohé budovy nemajú žiadne označenie, alebo označenie, ktoré nie je v súlade so VZN.

Podľa našich zistení sa typ písma, ktorý sa používal na banskobystrických tabuliach, bežne nevyskytoval a pravdepodobne bol vytvorený iba pre potreby Banskej Bystrice. Dnes môžeme tieto tabule vidieť už iba v Národnej ulici č. 4 a v Lazovnej ulici č. 3 a č. 6.

Čas a miesto realizácie projektu:

2. polrok 2014, Banská Bystrica

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Námestie SNP – 29 objektov á 16 €

464

2. Národná ulica – 15 objektov á 16 €

240

3. Cikkerova ulica – 11 objektov á 16 €

176

4. Kuzmányho ulica – 16 objektov á 16 €

256

5. Štadlerovo nábrežie + Nábrežie M. R. Štefánika – 8 objektov á 16 €

128

Celkový rozpočet projektu v €:

1264

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Nie.

Príloha:

Priemerne (1 Hlas)