Novinky Novinky

Späť

Oživme spoločne Sídlisko

10.

Názov projektu:

Oživme spoločne Sídlisko

 

Autor/ka: Lucia Rossová

 

Stručný popis:

Predmetom záujmu predkladaného projektu je parčík tiahnúci sa od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad. Táto oblasť predstavuje významný zdroj zelene, momentálne je však obyvateľmi Banskej Bystrice využívaný málo, najmä z dôvodu, že ide o zanedbaný priestor. V priestore sme vytipovali 7 lokalít (zobrazené na priloženej mape), ktoré je potrebné upraviť a revitalizovať.

Projektom podporíme zvýšenie atraktivity tohto priestoru, zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľmi starého sídliska mesta Banská Bystrica, predovšetkým pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi, seniori. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu prirodzeného priestoru na stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov mesta, zvýši sa estetická hodnota danej lokality.

V rámci projektu sme sa preto v prvotnom štádiu zamerali na nasledovné aktivity:

  • Oprava, úprava a doplnenie mobiliáru (lavičky, smetné koše)

  • Úprava vybraných betónových plôch

  • Oprava betónového štvorca mozaikovou technikou

  • Zorganizovanie podujatia – susedský piknik

Do realizácie projektu sa zapoja dobrovoľníci z rôznych inštitúcií – členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení, neformálnych skupín a obyvatelia dotknutého územia.

 

Popis projektu:

Nami vybraný priestor sa tiahne stredom obytnej zóny, čo ho predurčuje stať sa priestorom stretávania sa a rozvíjania dobrých susedských vzťahov obyvateľov v tejto oblasti. Na revitalizáciu a doplnenie mobiliáru, úpravu ďalších uvedených plôch by sme preto radi nadviazali práve zorganizovaním 1. susedského pikniku na konci leta.

V súčasnej dobe vzrastá potreba spolupatričnosti, obyvatelia sídlisk bývajú vedľa seba izolovane, častokrát bez akýchkoľvek susedských väzieb. Na Sídlisku žijú obyvatelia všetkých vekových kategórií, od mladých rodín po seniorov. Radi by sme začali budovaním dobrých vzťahov a partnerstiev medzi jednotlivými obyvateľmi, ktoré okrem iného môže viesť aj k väčšiemu záujmu, všímavosti a starostlivosti o prostredie, v ktorom bývajú.

V projekte navrhujeme realizovať aktivity nasledovne:

  1. Oprava, úprava a doplnenie mobiliáru (lavičky, smetné koše) (júl, august 2015)

  2. Oprava, úprava betónových plôch, návrh a vytvorenie mozaiky (august 2015)

  3. Príprava 1. susedského pikniku (propagácia, organizácia, komunikácia s partnermi) (august 2015)

  4. Realizácia podujatia – 1. susedský piknik (august 2015)

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl – August 2015

Priestor medzi Štatistickým úradom a Námestím slobody v Banskej Bystrici

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Drôtené kefy, brúsny papier, špachtle

40,00 €

2. Lazúra, impregnácia

380,00 €

3. Farby

150,00 €

4. Štetce 30 ks

60,00 €

5. Riedidlo

10,00 €

6. Ochranné pomôcky (pracovné rukavice)

30,00 €

7. Vrecia na odpad

20,00 €

8. Smetné koše 11 ks

1 100,00 €

9. Lavičky 2 ks

400,00 €

10. Kachličky, špárovacia hmota Ceresit, lepidlo na obklady (20 m2)

200,00 €

11. Propagácia (tlač propagačných materiálov k podujatiu)

100,00 €

12. Občerstvenie pre dobrovoľníkov počas práce

50,00 €

13. Občerstvenie počas 1. susedského pikniku (papierové tácky, poháre, ...)

100,00 €

Celkový rozpočet projektu v €:

2 640,00 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Oprava mobiliáru – zbrúsenie starých náterov a hrdze (lavičky, koše), impregnačné a farebné nátery. Návrh textov a grafického spracovania propagačných materiálov.

 

Prílohy:

 

Priemerne (0 Hlasy)