Novinky Novinky

Späť

Participatívna komunita

Participatívna komunita

Participatívna komunita (PK) je základnou jednotkou participatívneho stromu, pomocou ktorej sa v rámci PR uskutočňuje naintenzívnejšia forma participácie.

PK môže mať buď tematickú alebo teritoriálnu podobu. Teritoriálna PK sa viaže na konkrétne územie od mikro-štruktúry na úrovni ulice cez mestské časti až po najvyššiu samosprávnu jednotku. Vytvára priestor pre demokratické procesy a možnosť priamej participácie občanov a občianok na rozhodovaní o mieste svojho bydliska a miestnom verejnom priestore. Tematické PK otvárajú priestor pre aktivity v jednotlivých oblastiach verejného života podľa záujmov a tém, pričom občanom a občiankam umožňujú zdieľanie poznatkov a koordináciu aktivít.

PK a jej podoba je určená jej funkcionalitou, úlohami, štruktúrou a pravidlami.

Funkcie a úlohy PK

PK zabezpečuje:

  • inštitucionalizáciu partnerstva občianskeho, politického a ekonomického sektora - PK je neformálna, ale formalizovaná občianska štruktúra, ktorá vstupuje do rozhodovacích procesov mestskej samosprávy a umožňuje každoročnú realizáciu PR;

  • kontrolu moci - PK vstupuje do komunikácie s výkonnými orgánmi mesta pri realizácii projektov a nominuje reprezentantov do zodpovedajúcej komisie mestského zastupiteľstva. Zároveň sa zapája a angažuje v projekte OpenData, čím zvyšuje možnosť kontroly samosprávnych orgánov a zároveň zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť ich výkonu. 

  • výkon moci - PK v súčinnosti celého PS disponuje časťou mestského rozpočtu a o ďalšej časti rozpočtu spolurozhoduje, pričom zároveň umožňuje čo najširšiu participáciu čo najväčšiemu počtu občanov a občianok. Celá činnosť sa prispôsobuje potrebám a situácii občanov a občianok a regulatívnej idei. 

  • napĺňanie regulatívnej idey - PK predstavuje dôsledné naplnenie slova samospráva, teda vykonávanie moci samotnými občanmi v podmienkach čo najpriamejšej demokracie.


Pravidlá činnosti PK

Pravidlá určujú internú a externú činnosť PK, pričom vychádzajú z regulatívnej idei, z ktorej vychádza celkový mechanizmus PR a dôsledne ju napĺňajú. Pravidlá činnosti PK majú podobu wiki-protokolu, rovnako ako celý tento dokument a jeho jednotlivé časti.

PK rešpektujú a dodržiavajú tieto pravidlá:

  • otvorenosť - povinnosťou PK a jej členov a členiek je využívať všetky možnosti pre zapájanie čo najširšieho počtu občanov a občianok. Členom/kou PK sa môže stať ktokoľvek, kto o to prejaví záujem, rešpektuje prijaté záväzné pravidlá a býva a/alebo pracuje v Banskej Bystrici. Občania a občianky sa môžu zapojiť do činnosti jednej teritoriálnej komunity. V prípade tematických komunít majú možnosť zapojiť sa do činnosti viacerých. Pravidelné stretnutia PK sú verejné a informácia o ich uskutočnení sa zverejňuje na stránke PR;

  • transparentnosť - povinnosťou PK je pravidelne zverejňovať informácie o svojom pôsobení a nechať o svojich rozhodnutiach spolurozhodovať širšiu verejnosť v rámci celkového procesu PR;

  • občiansky princíp - do PK vstupuje občan, resp. občianka, nie občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana;

  • demokracia - štruktúra PK je horizontálna. Hierarchické vzťahy vznikajú len na dobu určitú a s jasným cieľom (napr. vypracovanie projektu a funkcia koordinátora/ku). Hierarchiu je možné anulovať na základe dohody členov a členiek takéhoto vzťahu (napr. odvolať koordinátora/ku);

  • spolupráca - súčasťou mechanizmu PR je súťaž o najlepšie myšlienky, návrhy, aktivity a projekty. Cieľom procesu PR je pomocou mechanizmov verejného zvažovania zabezpečiť čo najvyššiu možnú kooperáciu pri ich posudzovaní a realizácii. Pri výbere projektov na realizáciu dáva PK prednosť dosahovaniu konsenzuálnych rozhodnutí. Preto sa PK a jej jednotliví členovia zaväzujú k vzájomnej spolupráci a pomoci pri realizácii úloh a zadaní vyplývajúcich z nárokov PK a požiadaviek samosprávy a obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice;

  • formalizácia činnosti - informačné toky a procesy rozhodovania a prideľovania kompetencií sú definované wikiprotokolmi.


Štruktúra PK

V rámci PK existujú nasledujúce roly:

Delegáti/delegátky:
- vystupujú v externých vzťahoch PK a v KooR, kde komunikujú s delegátmi/tkami z ďalších PK a v rozhodovacích procesoch. Kontrolujú interné procesy a realizáciu projektov PK. Túto funkciu možno vykonávať len raz a to po dobu dvoch rokov, teda jedného cyklu PR. Delegátov/tky volia členovia/nky PK a môžu ich v nutnom prípade odvolať. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.
Reprezentanti/tky:
- vystupujú v externých vzťahoch PK v komunikačných procesoch, predovšetkým v príslušných komisiách zastupiteľstva. Volia ich PK a môžu ich v nutnom prípade odvolať. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.
Administrátori/rky:
- spravujú internetový portál komunity. Prideľujú prístupové práva jednotlivým členom a členkám komunít. Zodpovedajú za publikovanie verejných dokumentov a moderujú diskusie a hlasovania. Poskytujú poradenstvo užívateľom a užívateľkám portálu.
Moderátori/rky - Facilitátori/rky:
- vstupujú do procesov, keď sa mení difúzia hraníc otvorenosti a vylučovania; zabezpečujú konštruktívny, otvorený a demokratický priebeh verejných diskusií a verejného zvažovania.
Koordinátori/rky pracovných skupín:
- nesú zodpovednosť za projekt, ktorý koordinujú, vrátane zodpovednosti za správu majetku mesta a pridelené prostriedky z rozpočtu. Do pozície koordinátora/rky ich nominuje PK, v prípade nutnosti ich môže odvolať aj pred ukončením projektu. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov.

Priemerne (0 Hlasy)