Novinky Novinky

Späť

PDF 2019 nový cyklus

Dňa 30. 5. 2019 sa uskutočnilo Prvé diskusné fórum pre prechodné obdobie participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré trvá od 10. apríla do 31. decembra 2019. V prechodnom období môžu občania Banskej Bystrice predkladať svoje projektové návrhy do participatívneho rozpočtu, na ktorých realizáciu už bude vyhradený celý rok 2020.

Koordinačná rada PR BB oboznámila účastníkov fóra s aktuálnymi zmenami v Štatúte participatívneho rozpočtu. Tieto zmeny sú nasledovné:

Doterajší ročný cyklus participatívneho rozpočtu bol predĺžený na dvojročné cykly, kedy v prvom roku cyklu, ktorý bude vždy vyhlásený Prvým diskusným fórom, budú prebiehať stretnutia tematických pracovných skupín k príprave projektových návrhov; zber podnetov a nápadov od občanov mesta prostredníctvom formulára Burza nápadov; predkladanie projektov a následné rozhodovanie o nich. Ďalšou novinkou je, že rozhodovanie o projektoch bude mať dve podoby: verejné zvažovanie, formou hodnotenia kvality jednotlivých projektov podľa vopred urečných kritérií a hlasovaním, ktoré bude prebiehať fyzickým hlasovaním do prenosnej urny. Hodnotenie kvality bude mať podľa nového Štatútu váhu 50-tich percent a fyzické hlasovanie tiež 50 percent.

V druhom roku cyklu prebehnú realizácie projektov, ktoré v procese rozhodovania zvažovaním a hlasovaním získali dostatočnú podporu zo strany verejnosti na to, aby mohli byť Mestom realizované. Na realizáciu projektov tak bude dostatok času.

Účastníci Prvého diskusného fóra schválili tematické skupiny - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj; Zeleň v meste a verejné priestory; Kultúra, umenie a vzdelávanie a Šport - a tiež sa dohodli na výške sumy na náklady pre projekty, ktorou je opäť 10 000 eur. Nasledovalo ukončenie funkčného obdobia Koordinačnej rady a voľba jej nového zloženia: za členov KooR PR BB boli znovu zvolení Lucia Rossová, Katarína Kováčová, Juraj Droppa, Milan Cerovský a Miroslav Šimkovič.

Posledným bodom programu Prvého diskusného fóra bola spoločná diskusia účastníkov fóra o podobe a zmysle verejného zvažovania.

Koordinačná rada navrhla termíny podávania projektových návrhov (deadline) a konania Druhého diskusného fóra, ktoré fórum schválilo:

Do 13. 9. 2019 - podávanie projektových návrhov (tie však podľa Štatútu musia byť prekonzultované aspoň raz na niektorom zo stretnutí tematických skupín);

14. 11. 2019 - termín konania Druhého diskusného fóra, na ktorom budú predstavené projekty a prebehne ich kvalitatívne hodnotenie.

KooR tiež oznámila prvé termíny stretnutí tematických skupín: 12. 6. 2019 a 20. 6. 2019. Bližšie informácie ešte zverejníme na webovej stránke, ako aj na facebookovej skupine a facebookovej stránke PR BB.

Fotografie: Katarína Kováčová a Milan Cerovský

Priemerne (0 Hlasy)