Novinky Novinky

Späť

Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy

16.

Názov projektu:

Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy

Navrhovateľ/ka: doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

 

Stručný popis:

Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v Banskej Bystrici (ďalej ÚKC) ako nezisková, nepolitická, záujmová organizácia už vyše 20 rokov orientuje svoje aktivity okrem inžinierov a technikov v praxi i na mladú generáciu. Organizovalo rôzne súťaže technickej tvorivosti, prehliadky videotvorby žiakov a študentov, ktoré smerovali k posilneniu technickej edukácie, poriadalo tematicky zamerané prednášky najmä pre študentov SOŠ na území mesta B. Bystrica. Súčasný projekt preto využíva predchádzajúce skúsenosti a je založený na spolupráci s Klubom AMAVET  č. 937 pri SŠ stavebnej Kremnička. 

Podstatou je systematická práca s technicky talentovanými deťmi už na úrovni MŠ, ktoré si berú pod patronát študenti SŠ a postupne ich vedú aj na úrovni ZŠ. V tomto roku bude už 6. ročník Technickej súťaže detí MŠ v B. Bystrici. Rovnako žiaci ZŠ budú súťažiť v technickej tvorivosti tiež šiesty krát.  Študenti SŠ sa aj takto pripravia na ďalšie štúdium technického zamerania buď na inžinierskom, alebo magisterskom stupni (učitelia technických odborných predmetov). Je to zároveň príspevok k realizácii obnovenej myšlienky duálneho odborného vzdelávania, budúcemu využitiu možností zvýšenia zamestnanosti technikov a inžinierov v priemyselnom parku Šálková a zvýšeniu priemyselnej výroby na území mesta B. Bystrica.

Popis projektu:

Ide o súbor aktivít, ktoré ÚKC organizuje už od začiatku roka 2014 a časť spadajúca do prípadného financovania z participatívneho rozpočtovania je spoluorganizovanie letných týždenných táborov mladých technikov. Uskutočnia sa v priestoroch Domu techniky ZSVTS, s.r.o. na Kukučínovej 8 v B. Bystrici v mesiacoch júl a august, ďalej krúžky mladých technikov – vynálezcov a inovátorov, ktoré budú realizované od septembra 2014. V programe sú aktivity na podporu tvorivosti detí, získavania nových inštrumentálnych zručností, oboznamovanie sa s tradíciami technickej a technologickej vyspelosti vedcov a technikov, ktorí pochádzajú, alebo tvorili v Banskej Bystrici.

Maximálne budú využívané dobrovoľnícke kapacity vlastných členov ÚKC, vysokoškolských a stredoškolských študentov, inžinierov a technikov, ktorí pôsobia v podnikoch  na území Banskej Bystrice, prípadne tu žijú na dôchodku.

Spolupráca s AMAVET-om (Asociácia mládeže vo vede a technike) je dlhodobá, trvá prakticky už viac ako 5 rokov. Okrem personálneho obsadenia rieši aj financovanie pri organizovaní súťaží (materiálové náklady, doprava, ceny víťazným družstvám a pod.). Aj tento projekt z hľadiska financovania počíta s viacerými zdrojmi okrem participatívneho rozpočtu. Okrem vlastných finančných zdrojov ÚKC ZSVTS (napr. odmeny lektorom) to budú najmä príspevky rodičov zúčastnených detí (strava, úrazové poistenie), ako aj podnikateľských subjektov z priemyslu. Tieto sú v rozpočte vyznačené modrou farbou, suma, ktorá by mohla ísť z participatívneho rozpočtu je vyznačená červenou farbou v poslednom riadku.

Obsah činnosti krúžkov technickej tvorivosti žiakov ZŠ bude rámcovo takýto:

  • matematické a logické hry
  • inovatívne fyzikálne a chemické pokusy
  • tréningy technickej tvorivosti
  • ochrana duševného vlastníctva, podstata autorského zákona
  • získavanie vedecko-technických informácií
  • systém podávania zlepšovacích návrhov, prihlášok vynálezov a priemyselných vzorov
  • exkurzie do zaujímavých výrobných podnikov, vedecko-výskumných a vývojových pracovísk  v B. Bystrici a okolí
  • stretnutia s mladými vedcami a technikmi z B. Bystrice
  • príprava vlastného technicky zameraného projektu a jeho prezentácia pred celým krúžkom

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl až december 2014, pokračovanie aj v r. 2015, Dom techniky ZSVTS, Kukučínova 8, Banská Bystrica, podniky a ostatné vhodné inštitúcie na území mesta B. Bystrica a v jeho okolí. Pri dostatočnom záujme aj organizovanie tematických exkurzií v rámci SR (napr. Bratislava, Levice, Mochovce a pod.)

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Spotrebný materiál (papier, toner, základné písacie potreby, elektronické nosiče, čistiace a hygienické potreby) pre cca 100 účastníkov

300

2. Prenájom priestorov pre aktivity krúžkov – 180 hodín á 2,90 EUR

700

3. Prenájom techniky pre aktivity krúžkov – 150 hodín á 2,00 EUR

300

3. Vstupné do múzeí, na výstavy a iné vhodné podujatia -1 EUR/účastník – dieťa + dospelý

120

4. Cestovné (Zvolen, Slov. Ľupča, Bratislava a pod.)

850

5. Úrazové poistenie detí (účastníci exkurzií)

480

6. Ceny do súťaží pre víťazné družstvá a jednotlivcov (3 x 3 družstvá á 4 členovia  - 36 ocenených á 12 EUR bez DPH)

500

7. Strava (desiata, obed, ovocie, nápoje) á 30 EUR pre 40 účastníkov

1 200

8. Mzda lektorov (á 100 EUR pre 8 osôb – aj s odvodmi)

800

Celkový rozpočet projektu v €:

5 250

2 770 z PR BB

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Podľa svojich Stanov schválených MV SR 19. 3. 1991 je ÚKC samostatným právnym subjektom pôsobiacim v rámci ZSVTS. ZSVTS je neziskové, apolitické, záujmové združenie občanov - predovšetkým inžinierov a technikov pôsobiacich na území SR v záujme rozširovania vedecko-technických poznatkov do praxe. Jeho členovia v rámci dobrovoľníckej činnosti odpracujú bezplatne cca 100 hodín.

Pôjde o prípravu tematických zamestnaní, úloh pre účastníkov, materiálnych prostriedkov pre činnosť krúžkov mladých technikov, ich vedenie, dozor počas exkurzií, vyhodnotenie súťaží detí a žiakov, prípravu textov prezentácií.

Priemerne (2 Hlasy)