Novinky Novinky

Späť

PR BB 2020, zamietnuté projekty

Milí priaznivci participatívneho rozpočtu,

na tomto mieste uverejňujeme plné znenie odôvodnení k projektovým návrhom, ktoré boli zo strany Mesta zamietnuté. Ich texty uverejňujeme tak, ako nám prišli, teda bez mena osoby, ktorá zamietavé stanovisko vydala.

Pozn.: Kliknutím na prelinkovaný názov projektov sa vám v novom liste/okne prehliadača otvorí formulár daného projektového návrhu. (Kvôli ochrane osobných údajov sú identifikačné údaje vo formulároch začiernené.)

 

1. Banskobystrický Hackathon

Predkladateľ Mgr. Milan Cerovský

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval rozpočet návrhu s kvantifikáciou jednotlivých výdavkov a minimálne  s jednou reálnou a priloženou cenovou ponukou.

V zmysle ust. § 7 odsek 3 písmeno f) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu do rozhodovacieho procesu nemôžu byť zaradené návrhy, ktoré sa týkajú prevádzkových a režijných výdavkov.

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno h) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval informáciu o jeho prínose a udržateľnosti.

Predložený návrh projektu neobsahoval priloženú kompletnú cenovú ponuku tohto projektu.

Zmyslom a účelom ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je predloženie reálnej cenovej ponuky projektu tak, aby bolo možné verifikovať, že projekt je v požadovanej sume určenej navrhovateľom realizovateľný, že táto suma nie je umelo navýšená, resp. nie podhodnotená a reálne vychádza z kvalifikovaného nacenenia. Nakoľko pri schvaľovaní peňažných prostriedkov na realizáciu projektu sa vychádza výlučne z rozpočtu, ktorý je predložený predkladateľom a táto suma nemôže byť navyšovaná, je nevyhnutné, aby bolo ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu riadne dodržané.

Pokiaľ predkladateľ nepredložil riadne cenovú ponuku na projekt a jeho realizáciu, nie je možné nijako verifikovať ako dospel k výslednej sume projektu iným ako nekvalifikovaným vlastným odhadom, čo neposkytuje dostatočný obraz o tom, či nacenenie projektu bolo umelo navýšené alebo podhodnotené a teda či projekt je v uvedenej sume realizovateľný.

Bez ohľadu na uvedené predložený návrh projektu taktiež obsahoval výlučne režijné výdavky ako sú občerstvenie externým dodávateľom – 2.300 eur, občerstvenie zabezpečené mestom – nápoje, pochutiny – 200 eur, občerstvenie zabezpečené mestom – raňajkový bufet – 200 eur, prípadné náklady na energie – 300 eur, prenájom priestorov na účely konferencie 600 eur, prípadné náklady na ubytovanie hostí – 400 eur, odmena pre víťazný tím – 500 eur, pričom ako bolo vyššie uvedené v zmysle ust. § 7 odsek 2 aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu do rozhodovacieho procesu nemôžu byť zaradené návrhy, ktoré sa týkajú prevádzkových a režijných výdavkov.

Taktiež je potrebné dať do pozornosti tú skutočnosť, že Mesto Banská Bystrica realizuje všetky projekty participatívneho rozpočtu vo svojej pôsobnosti, výlučne z vlastných rozpočtových zdrojov, t.j. z verejných zdrojov tvoriacich rozpočet Mesta Banská Bystrica na základe ich schválenia mestským zastupiteľstvom pre daný rozpočtový rok. Nakladanie s takto schválenými  rozpočtovými prostriedkami Mesta Banská Bystrica je možné výlučne len v striktnom súlade najmä s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno h) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval informáciu o jeho prínose a udržateľnosti.

Návrh projektu neobsahoval reálnu informáciu o jeho prínose a udržateľnosti, nakoľko obsahom tohto projektu malo by byť v lehote troch dní potenciálne vytvorenie dnes neexistujúcej aplikácie, konceptu resp. webu, ktoré potenciálne dielo by si mesto malo osvojiť, zaradiť ho do svojich technických kapacít a následne využívať a aplikovať.

Vzhľadom na skutočnosť, že tento projekt je postavený na potenciálnom fiktívnom vytvorení niečoho a následne na jeho potenciálnom prijatí Mestom a rovnako na jeho následnom potenciálnom využívaní, nemožno naplniť vyššie uvedenú podmienku Štatútu o jeho reálnom prínose a reálnej udržateľnosti, nakoľko ako je vyššie uvedené, môže byť tento projekt aj v prípade jeho realizovania neúspešný a teda rozpočtové zdroje Mesta boli by minuté neefektívne a bez akéhokoľvek reálneho prínosu, čo by bolo v rozpore s s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti a rozpor s ust. § 6 odsek 1 písmeno c), ust. § 6 odsek 1 písmeno h), ust. § 7 odsek 3 písm. f) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu, ako aj pre rozpor s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemohla koordinačná rada a Mesto Banská Bystrica tento projekt zaradiť do rozhodovacieho procesu.

 

Po stopách bystrickej medi

Predkladateľ Základná škola Moskovská 2, Banská Bystrica

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval rozpočet návrhu s kvantifikáciou jednotlivých výdavkov a minimálne  s jednou reálnou a priloženou cenovou ponukou.

V zmysle ust. § 7 odsek 3 písmeno f) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu do rozhodovacieho procesu nemôžu byť zaradené návrhy, ktoré sa týkajú prevádzkových a režijných výdavkov.

Predložený návrh projektu neobsahoval priloženú ani jednu cenovú ponuku tohto projektu.

Zmyslom a účelom ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je predloženie reálnej cenovej ponuky projektu tak, aby bolo možné verifikovať, že projekt je v požadovanej sume určenej navrhovateľom realizovateľný, že táto suma nie je umelo navýšená, resp. nie podhodnotená a reálne vychádza z kvalifikovaného nacenenia. Nakoľko pri schvaľovaní peňažných prostriedkov na realizáciu projektu sa vychádza výlučne z rozpočtu, ktorý je predložený predkladateľom a táto suma nemôže byť navyšovaná, je nevyhnutné, aby bolo ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu riadne dodržané.

Pokiaľ predkladateľ nepredložil riadne cenovú ponuku na projekt a jeho realizáciu, nie je možné nijako verifikovať ako dospel k výslednej sume projektu iným ako nekvalifikovaným vlastným odhadom, čo neposkytuje dostatočný obraz o tom, či nacenenie projektu bolo umelo navýšené alebo podhodnotené a teda či projekt je v uvedenej sume realizovateľný.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti bol predkladateľ návrhu projektu zaužívaným spôsobom a v súlade s ust. § 7 odsek 2 aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu riadne vyzvaný zo strany hovorcu koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, aby svoj návrh doplnil tak, ako mu to ukladá ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu.

Predkladateľ svoj návrh projektu v lehote siedmych kalendárnych dní o cenovú ponuku nedoplnil. 

Predložený návrh projektu taktiež obsahoval režijné náklady ako sú cestovné náklady, doprava, vstupenky, pričom ako bolo vyššie uvedené v zmysle ust. § 7 odsek 3 písm. f) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu do rozhodovacieho procesu nemôžu byť zaradené návrhy, ktoré sa týkajú prevádzkových a režijných výdavkov.

Taktiež je potrebné dať do pozornosti tú skutočnosť, že Mesto Banská Bystrica realizuje všetky projekty participatívneho rozpočtu vo svojej pôsobnosti, výlučne z vlastných rozpočtových zdrojov, t.j. z verejných zdrojov tvoriacich rozpočet Mesta Banská Bystrica na základe ich schválenia mestským zastupiteľstvom pre daný rozpočtový rok. Nakladanie s takto schválenými  rozpočtovými prostriedkami Mesta Banská Bystrica je možné výlučne len v striktnom súlade najmä s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podstatou projektov participatívneho rozpočtu je ich realizácia Mestom Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica nemôže Základným školám len preplácať náklady na exkurzie a výlety žiakov, t.j. preplácať cestovné náklady, dopravu, vstupenky tak, ako je to uvedené v predloženom návrhu projektu. Pôsobnosť obce na úseku Základných škôl, ktorých je zriaďovateľom je limitovaná ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom financovanie aktivít škôl nad rámec ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo by porušením finančnej disciplíny zo strany Mesta.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti a rozpor s ust. § 6 odsek 1 písmeno c), ust. § 7 odsek 3 písm. f) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu, ako aj pre rozpor s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj pre rozpor s ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemohla koordinačná rada a Mesto Banská Bystrica tento projekt zaradiť do rozhodovacieho procesu.

 

Sebahodnotenie bystrických škôl

Predkladateľ Juraj Droppa

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval rozpočet návrhu s kvantifikáciou jednotlivých výdavkov a minimálne  s jednou reálnou a priloženou cenovou ponukou.

Predložený návrh projektu neobsahoval priloženú ani jednu cenovú ponuku pre jeho realizáciu, pričom bez akéhokoľvek preukázania nákladov určil predkladateľ ničím nepodloženú a hneď maximálnu sumu na jeho realizáciu, t.j. 10.000,00 eur.

Projekt pritom obsahuje de facto len objednávku nijako bližšie nešpecifikovaných tzv. evalvačných dotazníkov EDO, ktoré ponúka školám súkromná nezisková organizácia Dobrá škola so sídlom v Bratislave, pričom celá finančná časť projektu spočíva výlučne v zaplatení týchto dotazníkov predmetnej neziskovej organizácii. Dotazníky by mali byť použité na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mali by byť anonymným hodnotením školy žiakmi, rodičmi a učiteľmi.

Okrem skutočnosti, zaplatenia vyššie uvedenej sumy neziskovej organizácii za dodanie, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov, neobsahoval projekt žiadne informácie o forme a spôsobe jeho realizácie mestom Banská Bystrica.

Zmyslom a účelom ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je predloženie reálnej cenovej ponuky projektu tak, aby bolo možné verifikovať, že projekt je v požadovanej sume určenej navrhovateľom realizovateľný, že táto suma nie je umelo navýšená, resp. nie je podhodnotená a reálne vychádza z kvalifikovaného nacenenia. Nakoľko pri schvaľovaní peňažných prostriedkov na realizáciu projektu sa vychádza výlučne z rozpočtu, ktorý je predložený predkladateľom a táto suma nemôže byť navyšovaná, je nevyhnutné, aby bolo ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu riadne dodržané.

Pokiaľ predkladateľ nepredložil riadne cenovú ponuku na projekt a jeho realizáciu, nie je možné nijako verifikovať ako dospel k výslednej sume projektu iným ako nekvalifikovaným vlastným odhadom, čo neposkytuje dostatočný obraz o tom, či nacenenie projektu bolo umelo navýšené alebo podhodnotené.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti bol predkladateľ návrhu projektu zaužívaným spôsobom a v súlade s ust. § 7 odsek 2 aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu riadne vyzvaný zo strany hovorcu koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, aby svoj návrh doplnil tak, ako mu to ukladá ust. § 6 odsek 1 písmeno c) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu.

Predkladateľ svoj návrh projektu v lehote siedmych kalendárnych dní o cenovú ponuku nedoplnil, pričom po tejto výzve predkladateľ poukázal na skutočnosť, že deň po predložení návrhu projektu, ktorý bol predkladateľom podaný dňa 26.09.2019 zaslal upravenú cenovú ponuku už na sumu nie 10.000,00 eur, ale 6340,00 eur. Nie je vôbec zrejmé, na základe akých poznatkov navrhovateľ predložil návrh projektu v maximálnej sume na jeho realizáciu 10.000,00 eur a na druhý po predložení projektu zaslal už e-mailom cenovú ponuku o 3660 eur nižšiu, pričom záväzná je suma, ktorú predkladateľ uviedol v predloženom návrhu projektu,

Taktiež poukazujeme na skutočnosť, že v zmysle pravidiel určených zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle smernice Mesta Banská Bystrica upravujúcej pravidlá verejného obstarávanie, Mesto Banská Bystrica nemôže ako verejný obstarávateľ objednať na priamo zákazku v sume 10.000,00 eur alebo aj 6340,00 eur od konkrétneho subjektu, nakoľko musí vždy realizovať verejné obstarávanie. Nakoľko však predkladateľ postavil svoj projekt na objednávke konkrétnych dotazníkov od konkrétnej neziskovej organizácie, nie je možné tento projekt realizovať priamou objednávkou, nakoľko by došlo k porušeniu pravidiel určených zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj vyššie odkazovanou smernicou Mesta Banská Bystrica. Na to, aby mohlo Mesto realizovať verejné obstarávanie potrebuje aspoň všeobecné podklady a informácie, aby mohlo požiadať transparentnou formou rôzne kompetentné subjekty o nacenenie jednotlivých položiek projektu. Predložený návrh ako bolo vyššie uvedené žiadnu bližšiu špecifikáciu položiek neobsahuje.

Pôsobnosť obce na úseku Základných škôl, ktorých je zriaďovateľom je limitovaná ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom financovanie aktivít škôl nad rámec ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo je aj tento prípad, bolo by porušením finančnej disciplíny zo strany Mesta.

V zmysle ust. § 6 odsek 1 písmeno h) aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu je nevyhnutné, aby každý predložený návrh projektu obsahoval informáciu o jeho prínose a udržateľnosti.

Návrh projektu neobsahoval reálnu informáciu najmä o jeho udržateľnosti, nakoľko obsahom tohto projektu malo by byť nejaké samohodnotenie škôl, čo postráda akúkoľvek reálnu udržateľnosť a teda v súvislosti s vyššie uvedeným zásadnými nedostatkami a pochybnosťami o tomto projekte, boli by rozpočtové zdroje Mesta minuté nezákonne, neefektívne a bez akéhokoľvek reálneho prínosu, čo by bolo v rozpore s s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti a v súlade s ust. § 7 odsek 2 aktuálne platného a účinného Štatútu participatívneho rozpočtu nemohla koordinačna rada a Mesto Banská Bystrica tento projekt zaradiť do rozhodovacieho procesu.

 

Tajácka florbalová liga

Predmetný projekt je zameraný na rozšírenie krúžkovej činnosti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a na vytvorenie nepovinného predmetu TSV-florbal, na organizáciu Tajáckej florbalovej ligy – t.j. súťaží gymnaziálnych tried, ako aj na organizáciu školských a verejných súťaží. Miesto realizácie predmetného projektu je Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského. Obsahom  projektu je výlučne kúpa kompletného športového florbalového vybavenia pre vyššie uvádzaný účel.

Mesto Banská Bystrica realizuje všetky projekty participatívneho rozpočtu výlučne z vlastných rozpočtových zdrojov, t.j. z verejných zdrojov tvoriacich rozpočet Mesta Banská Bystrica na základe ich schválenia mestským zastupiteľstvom pre daný rozpočtový rok. Nakladanie s takto schválenými rozpočtovými prostriedkami Mesta Banská Bystrica je možné výlučne len v striktnom súlade najmä so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mesto Banská Bystrica v zmysle ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je oprávnené zo svojho rozpočtu uhrádzať len:

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

            (2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

            (3) Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu obec zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

            (4) Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, 14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 15) na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta.

            (5) Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí 8) alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu, 16) alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, 16) môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu 16) alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.

            (6) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 16a)

            (7) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a nie Mesto Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica vychádzajúc z dikcie ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je oprávnené zo svojho rozpočtu uhrádzať nákup športových pomôcok za účelom rozširovania krúžkovej činnosti a vytvárania nepovinných predmetov v rámci inštitúcie, ktorá nie je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, taktiež sa nijako netýka samosprávnych funkcií Mesta a nie je ani len čiastočne financovaná Mestom. Vzhľadom na vyššie uvádzané zákonné prekážky, t.j. rozpor s ust. §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  nie je možné tento projekt realizovať Mestom Banská Bystrica. Odporúčame vedeniu Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského obrátiť sa s predmetnou požiadavkou na svojho zriaďovateľa, ktorý je oprávnený takéto výdavky zákonným spôsobom realizovať.  

 

Priemerne (0 Hlasy)