Novinky Novinky

Späť

Radvanský chodník geoparkom

1.

Názov projektu:

Banskobystrický geopark – náučný chodník Radvaň – Malachov „Radvanský chodník geoparkom"

 

Autor/ka: Iveta Kavčáková

 

Stručný popis:

Projekt využíva zelený biokoridor Malachovského potoka od Radvanského kaštieľa smerom do Malachova, kde by malo dôjsť k prepojeniu na existujúci poznávací chodník v kú. Malachov smerom do Kremnických vrchov. Pôjde nielen o tzv. zelenú oddychovo-turistickú trasu ale aj o prezentáciu prírodného a kultúrno historického významu  tejto časti mesta BB v prepojení na banícku minulosť v Malachove a blízkom okolí. Chodník by mal byť jedným z viacerých v rámci Banskobystrického geoparku v meste BB, ktoré vytvoria podmienky obyvateľom mesta nielen pre pohyb a oddych ale aj samotnú osvetu a vzdelávanie. Výsledkom projektu sa dosiahne cca 3km trasa s miestami zastavenia po hranicu kú. Malachov. Chodník je určený širokej verejnosti. Projekt posilňuje environmentálne ale aj miestne povedomie obyvateľov Radvane. Banskobystrický geopark je v zmysle uznesenia vlády SR č. 15 z. 7.1.2015 jedným z národných geoparkov, ktoré prezentujú prírodné, kultúrne a historické danosti územia s významným ekonomickým a sociálnym dopadom. Na trase chodníka sú prírodné , banícke a iné zaujímavosti ako napr. kaštieľ, kostol, kult. pamiatka Stará Pracháreň, časť Stupy, Malachovské skalky, starý mlyn a iné. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie trasy chodníka, na základe ktorej bude uvedený chodník realizovaný.

 

Popis projektu:

Chodník v súčasnosti neexistuje a nie je možné plynulé prepojenie na existujúce trasy.  Nie je možné napojenie na existujúce trasy v Malachove, kde sa už roky budujú chodníky nielen z prírodného ale ja baníckeho a geologického významu. Pôjde o cca 3km dlhú trasu prírodným a čiastočne zastavaným územím. Trasa by mala byť zjazdná aj bicyklom.

Predpokladáme aktivity ako:

  1. Terénny prieskum – vytipovanie trasy a pozemkov-2 alternatívy

  2. Vlastnícke vzťahy a riešenie problémov s vlastníkmi pozemkov

  3. Štúdia trasy chodníka s vybavením a zariaďovacími predmetmi

Po ukončení projektu bude uskutočnená: 4. Projektová dokumentácia a rozpočet stavby a 5. Realizácia chodníka – terénne úpravy, inštalácie panelov, budovanie oddychových miest

Výstup projektu: 1. Štúdia - dokumentácia vybratej alternatívy chodníka so zariadením pripravená na spracovanie projektovej dokumentácie a stavebné konanie.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

05 2015 – 12 2015

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

  1. Štúdia Radvanského chodníka - dokumentácia s vymedzením trasy a vyriešenými súhlasmi vlastníkov

1 700

Celkový rozpočet projektu v €:

1700

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Nákresy  cca 20 zariaďovacích predmetov a stavieb  s témami obsahu chodníka v súlade s obsahom BB geoparku (viď. www.geoparkbb.sk)

 

Priemerne (0 Hlasy)