Novinky Novinky

Späť

Revitalizácia parčíka kráľovnej Sissi

5.

Názov projektu:

Revitalizácia parčíku kráľovnej Sissi

Navrhovateľ/ka: Ing. Pavol Gender

 

Stručný popis:

K príležitosti úmrtia rakúsko-uhorskej cisárovnej Alžbety Bavorskej - Sissi, boli v rámci Uhorska vysadené smútočné lipy. Pozostatky tejto výsadby sme identifikovali pred areálom Medeného Hámru. Dendrologická analýza a dobová fotografia potvrdila túto skutočnosť. Lipy a parčík bol navrhnutý na zápis do pamätihodností mesta Banská Bystrica.

Nami navrhovaný projekt rieši odborné ošetrenie drevín, výrub poškodených drevín, výsadbu nových drevín, navozenie ornice a regeneráciu trávnika spojenú s dosevom, výsadbu okrasnej zelene v okolí zastavenia. Zároveň bude vypracovaná architektonická štúdia revitalizácie parčíka, na základe ktorej by sme chceli pokračovať v revitalizácii parčíka aj v budúcnosti.

Popis projektu:

Cieľom projektu je revitalizovať zvyšok pôvodného parčíka v ktorom bolo umiestnené druhé zastavenie krížovej cesty. (toho času najstaršia krížová cesta na Slovensku, vedúca z mesta Banská Bystrica do obce Špania Dolina). Pri rekonštrukcii cesty popri Medenom Hámri v roku 1983, bola časť parčíku odstránená a zastavenie zbúrané. Mesto Banská Bystrica poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie krížového zastavenia v pôvodnom stave, ktoré bude zrealizované v letných mesiacoch tohto roku.

V historickej literatúre bol zistený o tejto lokalite ďalší zaujímavý údaj. Pri príležitostí tragického úmrtia rakúsko-uhorskej cisárovnej Alžbety - Sissi v roku 1898 boli po celej monarchii vysadené smútočné lipy (Tilia cordata). Z dobových fotografií, historických prameňov a následnej dendrologickej analýzy, bolo zistené že sa jedná o stromy, ktoré boli vysadené k spomínanej príležitosti.

Navrhovaný projekt rieši:

  • Vypracovanie dendrologického prieskumu
  • Odborné ošetrenie historických stromov
  • Výsadbu nových líp
  • Navozenie ornice a vyrovnanie terénu
  • Výsev (dosev) trávnika
  • Výsadbu kvetinového záhonu v okolí zastavenia krížovej cesty
  • Architektonická štúdia parčíka bude obsahovať návrh: spevnenej komunikácie, odpočívadla s lavičkami, výsadby stromov a okrasnej zelene a  pamätníka cisárovnej Sissi

Lokalita bola navrhnutá na zápis do zoznamu pamätihodnosti mesta Banská Bystrica –  pod názvom Parčík cisárovnej Sissi.

Čas a miesto realizácie projektu:

Parčík sa nachádza medzi ulicami Laskomerská, Lazovná a Cesta na amfiteáter, na časti parcely katastra E, č.p. 845 a 844. Čas realizácie projektu bude ovplyvnený ošetrením a prípadným výrubom drevín do konca XI / 2014.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

Rozpočet v prílohe 

 

Celkový rozpočet projektu v €:

 

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Vyčistenie a pohrabanie pozemku v spolupráci s BBSOO a SSC, Odstránenie náletových drevín v spolupráci s BBSOO a SSC, niekoľkoročné pôsobenie v oblasti objasňovania histórie mesta BB - OZ - Permon.

 

Príloha - Rozpočet parčík Sissi:

Práca:

Názov:

M.j.:

Jedn. cena:

Cena spolu:

Cenu stanovil:

Žiadosť o výrub

1ks

100,00€

100,00€

(MBB)

Odstránenie listnatého stromu do 0,5m

4 ks

76,00€

304,00€

(ZARES)

Premiestnenie kmeňov               s ich uložením na skládke

4 ks

22,00€

88,00€

(ZARES)

Premiestnenie konárov do 5km vykoná ZAaRES

 

 

 

 

Vyčistenie parčíku a pohrabanie BBSOO

 

 

 

 

Pokosenie trávniku pred začatím prác

1000m2

0,03€

30,00€

(V. Graus)

Pokosenie trávniku po výseve (prvá kosba)

1000m2

0,03€

30,00€

(V. Graus)

Plošná úprava terénu do 15cm (rotavátor)

150m2

     0,86€

129,00€

(ZARES)

Výsadba stromu s priem. balu 300-400mm do vopred vyhĺbenej jamy s výmenou pôdy, osadením kolov, uviazaním, zamulčovaním, prihnojením a zaliatím

7 ks

30,00€

210€

(V. Graus)

Rozvoz ornice na stavenisku

25m3

12,00€

300,00€

(ZARES)

Rozprestretie ornice hr. do 20 cm

150m2

0,80€

120,00€

(Cenkros)

Hrabanie pred výsevom + celá plocha (dosev)

150m2

0,20€

30,00€

(V. Graus)

Valcovanie pred výsevom + celá plocha (dosev)

150m2

0,10€

15,00€

(V. Graus)

Vypracovanie architektonickej štúdie

1 ks

300,00€

300,00€

(V. Graus)

Vypracovanie znaleckého posudku drevín

1 ks

200,00€

200,00€

(J. Sasík)

Výsev trávnika  + celá plocha (dosev)

150m2

0,52€

  78,00€

(Cenkros)

Ošetrenie vzrastných drevín – zdravotný rez

7 ks

130,00€

1030,00€

(ZARES)

Práca spolu:

 

 

2964,00€

 

 

Materiál:

Názov:

M.j.:

Jedn. cena:

Cena spolu:

Cenu stanovil:

Ornica

25m3

40,00€

1000,00€

(ZARES)

Tilia cordada – obvod kmienku 14-16 cm

4 ks

80,00€

320,00€

(Arboeko)

Tilia cordata 'Winter orange ' – obv. km. 14-16 cm

2 ks

80,00€

160,00€

(Arboeko)

Liriodendron tulipifera - obvod kmienku 14-16 cm

1 ks

80,00€

80,00€

(Arboeko)

Ulmus glabra 'Pendula '- obvod kmienku 14-16 cm

1 ks

100,00€

100,00€

(Arboeko)

Oporný kôl guľatý s hrotom 6cm/250cm

24 ks

4,00€

96,00€

(Takacs)

Oporný kôl pologuľatý 6cm/250cm

12 ks

3,00€

36,00€

(Takacs)

Úväz - popruh čierny 35mm/50bm

1 ks

15,00€

15,00€

(Takacs)

Trávne osivo Universal  25kg

1 ks

120,00€

120,00€

(Takacs)

Mulčovacia kôra 80l

8 ks

4,00€

32,00€

(Baumax)

Rašelinový substrát 80l

3 ks

4,00€

12,00€

(Baumax)

Hnojivo EVERRIS/Osmocote 25kg

1 ks

50,00€

50,00€

(Takacs)

Skrutky

100 ks

0,05€

5,00€

(Baumax)

Jutová bandáž 0,15x25m

1 ks

10,00€

10,00€

(Takacs)

Materiál spolu:

 

 

2036,00€

 

Celková cena:

 

 

5000,00€ s DPH

 

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH, pre rok 2014.

Zámena materiálov a prác za iné cenovo primerané materiály a práce je možná, len s písomným súhlasom Ing. Pavla Gendera.

V cene materiálov je zahrnutá aj doprava na stavenisko, materiály budú preberané na stavenisku vo vopred dohodnutom čase a dátume. 

Položka, Odstránenie listnatého stromu do 0,5m a Premiestnenie kmeňov s ich uložením na skládke, môže byť nahradená položkou ošetrenie vzrastných drevín – zdravotný rez, bez vplyvu na celkovú cenu rozpočtu – nevieme či dostaneme povolenie na výrub.

Ukážka kotvenia stromu, ktorá musí byť v projekte dodržaná:

Rozpočet spracoval: Ing. Pavel Gender, Ing. Viktor Graus

Príloha - Parčík kráľovnej Sissy

Priemerne (3 Hlasy)