Novinky Novinky

Späť

Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností študentov

19.

Názov projektu:

Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností študentov

Navrhovateľ/ka: Mgr. Pavol Diškan

 

Stručný popis:

Seriál podujatí neformálneho vzdelávania najmä pre banskobystrických stredoškolákov na témy pre nich aktuálne, ktoré nepokrývajú učebné plány/osnovy a nie sú ani v programe Informačného centra mladých Banská Bystrica. Netradičné stretnutia prispejú k rozvoju zručností a kompetencií stredoškolákov a ukážu im cesty, čo v sebe objavovať a ako rozvíjať svoje schopnosti a predpoklady. Navrhované témy: Čo po škole? Dokážem podnikať? Budem vynálezcom? Ako predám svoju hlavu?

Popis projektu:

Na Prvom diskusnom fóre Participatívneho rozpočtu BB 13. 2. 2014 v zasadačke MsÚ vyslovili mladí / študenti zásadnú požiadavku na rozšírenie ich neformálneho vzdelávania najmä o praktické veci pre prax a budúcnosť. Skúsené dobrovoľnícke lektorky (z vysokej školy, ICM BB a dobrovoľníckej praxe) si pripravia prezentácie a edukačné materiály pre stredoškolákov na témy sociálno-komunikačného charakteru:

1.  Čo po škole?

2.  Dokážem podnikať?

3.  Budem vynálezcom?

4.  Ako predám svoju hlavu?

S cieľom, aby aj účasť na vzdelávaní bola dobrovoľná, neformálna a pritom efektívna lektorky dobrovoľníčky spracujú a v spolupráci s dobrovoľníkom grafikom pripravia dve ponuky cyklu neformálneho vzdelávania pre:

1.  Riaditeľov stredných škôl a Krajský školský úrad v BB

2.  Študentov gymnázií a stredných škôl.

Nadväzne v spolupráci s poverenými pedagógmi v min. troch stredných školách, ktorých študenti a pedagógovia prejavia o cyklus neformálneho vzdelávania záujem, zabezpečia vhodné priestory v týchto školách a dohodnú po 4 termíny konania stretnutí od konca septembra do 12. decembra 2014.

Počet účastníkov stretnutia: min. 15, max. 25.

Rozsah každého stretnutia: 100 minút.

Zo stretnutí si každý študent odnesie pôvodné informačné materiály vytvorené lektorkami a produkty, ktoré si vytvorí počas workshopov a diskusií. Efektívnosť/dopad vzdelávacieho cyklu a jeho prípadnú udržateľnosť a rozšírenie v budúcnosti posúdia/vyhodnotia jeho účastníci na poslednom stretnutí formou jednoduchého originálneho dotazníka.

Čas a miesto realizácie projektu:

Čas: 29. 9. – 12. 12. 2014, min. tri stredné školy v BB

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.  Grafické spracovanie a tlač:

a.  ponuky vzdelávacieho cyklu: študenti – 400 ks, školy – 60 ks 

b.  propagačný materiál – 200 ks

c.  dotazníkov – 200 ks

220 €

2.  Spotrebný materiál/kancelárske potreby

40 €

3.  Odmeny lektorom á 10 €/hod.

240 €

Celkový rozpočet projektu v €:

500 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Pomoc pri príprave stretnutí a spracovaní textovo-grafických a prezentačných materiálov, 5 hodín. Príprava vzdelávacích podujatí – výber aktivít, zostavenie programu, 10 hodín.

Priemerne (0 Hlasy)