Novinky Novinky

Späť

Sásovská mozaika

16.

Názov projektu:

Sásovská mozaika

 

Autor/ka: Dorota Martincová

 

Stručný popis:

Projekt Sásovská mozaika reaguje na potreby obyvateľov sídliska s cieľom napomôcť tvorbe sociálnych sietí a prehlbovaniu sociálnych väzieb v komunite. Komunitné umenie je nástroj neformálneho vzdelávania, ktorý umožňuje otvoriť dialóg, podporiť mieru angažovanosti a spojiť ľudí, ako súčasť procesu umeleckého vyjadrenia. Technika komunitnej mozaiky, s ktorou chceme pracovať, svojou symbolikou spájania rôznorodých čiastočiek do harmonického celku, vytvára paralelu spájaniu ľudí zo sídliska do súdržného spoločenstva.

 

Popis projektu:

Analýza súčasného stavu

Sásová je najväčším banskobystrickým sídliskom s cca 20 000 obyvateľmi a obyvateľkami. Rôznorodé faktory (napr. charakteristická panelová zástavba, výrazná fluktuácia obyvateľstva, nedostatok komunitných aktivít a priestorov...) majú za následok, že Sásovčania a Sásovčanky:

-vykazujú v porovnaní s inými mestskými časťami najnižšiu frekvenciu sociálnych interakcií so svojimi susedmi a známymi,

-poznajú najmenej ľudí zo svojho najbližšieho okolia,

-nepovažujú svoje okolie za miesto, kde sa ľudia zaujímajú jeden o druhého,

čo výrazne vplýva na kvalitu ich života a podporuje vznik patologických sociálnych javov.

 

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom autoriek projektu je vytvoriť koncept, ktorý zabezpečí kontinuálnu interakciu medzi rôznorodými skupinami na sídlisku a podporí tak vytváranie a upevňovanie sociálnych väzieb medzi skupinami a jednotlivcami.

 

Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou projektu sú všetky vekové, sociálne a záujmové skupiny na sídlisku Sásová. Vytvorením príkladu dobrej praxe máme tiež ambíciu osloviť obyvateľov a obyvateľky iných mestských častí, ktorí/é sa môžu zapojiť alebo zrealizovať podobné aktivity v mieste, kde žijú/pôsobia.

 

Navrhované riešenie

  1. Prípravnou fázou projektu bola identifikácia partnerov, ktorí by zastrešili odbornú časť workshopov a realizáciu jednotlivých mozaikových stien, ako aj partnerov, ktorí pracujú s rôznymi cieľovými skupinami. Podarilo sa nám nadviazať partnerstvo s:

a) Fopart o.z. - umelci z komunity, ktorí zabezpečia odborné práce (cieľová skupina – mladí dospelí)

b) ZŠ Sitnianska – cieľová skupina žiaci ZŠ, rodiny s deťmi

c) Nádej Deťom o.z. -  rómske komunity

d) Komunitné centrum Sásová – pracovníci komunitného centra zabezpečujú plánovanie metodiky, menežment dobrovoľníkov a zastrešujú spoluprácu medzi partnermi (všetky cieľové skupiny)

e) Denné centrum Púpava – seniori/seniorky

Spoločne s partnerskými organizáciami sme vybrali objekty, ktoré sa k týmto organizáciám viažu a na ktorých sa bude tvoriť mozaika. Keďže sa nachádzajú na verejných priestranstvách, bude možné do procesu zapojiť aj ďalších ľudí.

  1. Realizačná fáza

a) Každá zapojená organizácia dostane „poradové číslo". V organizácii s číslom 1 zrealizujeme workshop o tvorbe mozaiky, oslovíme ľudí z okolia vytypovaného objektu a vytvoríme mozaikovú stenu.

b) Skupina číslo 1 následne odovzdá svoje „know how" skupine číslo 2, pod vedením umelcov a pracovníkov komunitného centra. Na báze dobrovoľnosti sa tiež môže zapojiť do pretvárania objektu číslo 2.

V takejto postupnosti sa prepoja všetky zapojené organizácie a zrevitalizujú sa jednotlivé vybrané objekty.

Počas tohto procesu sa so zapojenými účastníkmi budú komunikovať hodnoty komunity, angažovanosti, dobrovoľníctva a participácie.

  1. Výskum

Súčasťou projektu je aj výskum tvorby sociálnych sietí, ktorý overí, či takýto druh aktivít skutočne podporuje vznik a prehlbovanie sociálnych vzťahov. Výskum realizuje pracovníčka Komunitného centra Sásová.

  1. Evaluačná fáza

Záverečnou aktivitou projektu je spoločné podujatie, kde oslávime, čo sa podarilo, zhodnotíme, ako sa nám vzájomne spolupracovalo a či a ako chceme spolupracovať aj v budúcnosti.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Projekt sa bude realizovať v mesiacoch jún-október 2015.

  1. Areál bývalej ZŠ Tatranská

a) predná stena – k vstupu k sídlu Fopart o.z, Nádej deťom o.z

b) bočná stena k sídlu Komunitného centra Sásová, Denné centrum Púpava

c) ZŠ Sitnianska

 

Rozpočet projektu:

Druh položky: Suma v €:

1. Ochranný a krycí materiál(krycie a lepiace pásky, krycie fólie...)

20

2. Čistiace prostriedky a potreby(vrecia na odpad, riedidlá...)

30

3. Propagácia(polygrafické a rozmnožovacie služby)

60

4. Občerstvenie

150

5. Pracovné odevy a pomôcky (respirátory, ochranné okuliare, rukavice)

150

6. Papiernícke potreby (flipchart papier, fixy na flipchart)

50

7. Preprava materiálu

200

8. Náradie a stroje (špachtle, kladivá, stierky, miešačka a násady, lámačky na kachličky, špongie a vyhľaďovačky...)

300

9. Farby-laky (akryly, spreje, štetce, valčeky...)

450

10. Materiál a nástroje na úpravu stien a špárovanie (cement, lepidlo na obklady, škárovacia hmota, sieťka, tmely a nanášacie pištole)

850

11. Dlažby a obklady (obkladačky, mozaikové kachličky

850

12. Odborné práce (nátery a úpravy stien)

300

13. Odborná umelecká činnosť (projektovanie a návrhy, mozaiky)

550

14. Umelecké maľby

450

15. Odborná prednášková činnosť, vedenie workshopov

250

Celkový rozpočet projektu v €:

4660

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

  1. Zapojené skupiny ale aj jednotlivci z komunity budú na projekte pracovať dobrovoľne, vo svojom voľnom čase.

  2. Keďže sa jedná o dlhodobý projekt, vyčíslená suma pre odborných garantov workshopov a umeleckých prác nezahŕňa reálne náklady, ktoré by pokryli cenu ich práce. Práca nad rámec finančného pokrytia ich služieb bude vykonávaná dobrovoľnícky.

  3. Pracovníci komunitného centra ako aj vedúci zapojených organizácií budú so svojimi skupinami pracovať aj mimo svojho pracovného času, bez nároku na finančnú odplatu.

 

Prílohy:

 

Priemerne (0 Hlasy)