Novinky Novinky

Späť

Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou

4.

Názov projektu:

Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou

Navrhovateľ/ka: Ing. Pavol Gender

 

Stručný popis:

V súčasnej dobe sa pripravuje architektonicko - urbanistická štúdia riešenia parčíku medzi Poštou 1 a „Hungáriou". Naša štúdia bude riešiť sadovnícko - architektonickú úpravu parčíka, na základe historických prameňov s výsadbou pôvodného orgovánového hájika (Syringa vulgaris), jazierka s fontánou a oddychovými lavičkami (mobiliárom). Fontána bude symbolizovať nerastné bohatstvo regiónov Banskej Bystrice - striebra, medi, ortuti, železa).

Popis projektu:

Cieľom projektu je revitalizovať parčík na rázcestí Hornej a Skuteckého ulice - parčík pred „Hungáriou". Jedná sa o dôležitú historickú súčasť systému zelene mesta, ktorá bola zrealizovaná spolu s hotelom Hungária v roku 1897. Pre parčík bol typický orgovánový hájik (Syringa vulgaris) s lavičkami a malým jazierkom s fontánou. V súčasnej dobe je betónová fontána z šesťdesiatych rokov minulého storočia v zahanbujúcom a nefunkčnom stave. Celý parčík pôsobí zanedbaným dojmom a neplní svoju funkciu. Banská Bystrica bola v minulom roku vyhlásená za najprašnejšie mesto Slovenska, revitalizácia parčíku v jeho historickej podobe (orgovánový hajik a fontána) výrazne prispeje k zlepšeniu súčasného nevyhovujúceho stavu.

Navrhovaný projekt rieši:

  • Analýzu historických prvkov parčíka
  • Urbanistické začlenenie priestoru medzi Poštou 1 a „Hungáriou"
  • Komplexnú rekonštrukciu parčíka
  • Slohovo - rekonštrukčnú obnovu jazierka s fontánou
  • Rekonštrukciu historického oporného múrika
  • Revitalizáciu orgovánového hájika
  • Moderné osvetlenie priestoru
  • Návrh mobiliáru
  • Architektonické riešenie priestoru na osadenie pamätnej busty architekta Hudeca
  • Fontánku s pitnou vodou

Čas a miesto realizácie projektu:

Parčík sa nachádza pred Hungáriou medzi ulicami Skuteckého a Hornou. Na časti parcely katastra C, č.p. 5458/13. Čas realizácie štúdie do konca XI/2014.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

Vypracovanie architektonickej štúdie

500,00€

 

 

 

 

Celkový rozpočet projektu v €:

500,00€

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Narezkovanie orgovánu (Syringa vulgaris), niekoľkoročné pôsobenie v oblasti objasňovania histórie mesta BB - OZ - Permon.

Priemerne (3 Hlasy)