Novinky Novinky

Späť

Zápisnica 15. 12. 15

ZÁPIS ZO STRETNUTIA TEMATICKEJ SKUPINY MLÁDEŽ A ŠPORT

 

DÁTUM KONANIA: 15. 12. 2015  o 17:00h

MIESTO: ZÁHRADA, KC

PRÍTOMNÍ: Marián Moravčík (Lukostrelecký klub), Vladimír Ivan (New faces, o.z.), Krédl Oldo (KoLesom, o.z.), Foldes Kristian (študentská rada Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov - FPVMV, Hermann Michal (študentská rada FPVMV), Dindová Simona (študentka FPVMV), Daniel Bernát (člen KooR), Daniela Haragová (členka KooR)

  1. Prítomní predstavili stručne svoje projektové návrhy: pokračovať v aktivitách projektov, ktoré začali realizovať v rámci vlaňajšieho PR, budú občianske združenia New faces a KoLesom. Zástupcovia študentov FPVMV informovali o dvoch projektových návrhoch. Jedným z nich je zorganizovanie športového dňa pre študentov fakulty. Prítomní členovia KooR odporučili získať na túto aktivitu financie z iných zdrojov, keďže projekt nezodpovedá kritériám  výberu projektov – (napr. udržateľnosť projektu, cieľová skupina čo najotvorenejšia voči občanom mesta), ktoré si občania zformulovali  a odsúhlasili na verejnom diskusnom fóre v roku 2014 (kritériá majú odporúčací charakter). Ostatní prítomní vyjadrili súhlas s týmto stanoviskom.  Prítomní študenti predstavili ďalší svoj nápad na projekt, ktorý sa rozhodli prediskutovať v tematickej skupine Aktívne občianstvo, keďže tematicky je bližšie tejto TS. Marián Moravčík z lukostreleckého klubu skôr len zvažoval možnosti viacerých projektových nápadov za klub v rámci PR.

  2. Druhým bodom programu bola diskusia o niektorých zmenách v štatúte PR, najmä v súvislosti s pravidlami predkladania projektových návrhov. V diskusii zazneli tiež skúsenosti prítomných realizátorov projektových návrhov, týkajúce sa spolupráce s úradníkmi MsÚ, a  do budúcnosti očakávajú, že  sa skráti čas rozhodovania o tom, kto bude za MsÚ realizovať (zodpovedať za) projekt a že sa  podávatelia projektových návrhov rýchlejšie dostanú k financiám. Na druhej strane p. Vladimír Ivan vyzdvihol to, že po prekonaní prvotných organizačných „zdržaní" sa im veľmi dobre spolupracovalo s p. Suchým, s p. Šmidekovou a p. Detkovou, ktorí boli za MsÚ zodpovední za realizáciu projektu. Ocenil, že tam, kde to bolo možné, vyšli v ústrety. Následne p. Vladimír Ivan navrhol, aby úradníci MsÚ (ktorí majú čo do činenia s PR) rozhodli o tom, kto konkrétne (menovite) bude za realizáciu ktorého projektu zodpovedný do 10 pracovných dní od zverejnenia platných  výsledkov o hlasovaní o projektoch a aby následne bez odkladu kontaktovali podávateľov projektových návrhov. Ide o to, aby predkladatelia projektových návrhov mohli ihneď začať s realizáciou projektových aktivít, keďže majú naplánované množstvo činností, ktoré chcú stihnúť v danom projektovom období.

  3. V súvislosti s predchádzajúcim bodom požadujú prítomní na TS urýchlenie a zefektívnenie finančného riadenia projektov PR, aby problémy s financovaním nespôsobovali časové posuny v realizácii aktivít, čo so sebou prináša mnohé problémy, čiže aby boli financie dostupné a použiteľné čo najskôr po začiatku realizácie projektu. Daniela Haragová (KooR) prisľúbila, že spolu s ostatnými členmi KooR prerokuje požiadavky so zamestnancami a viceprimátorom MsÚ.

  4. V diskusii zaznela tiež požiadavka, aby bolo možné hlasovať v priestoroch mestskej radnice, keďže budova MsÚ je od ruky pre mnohých občanov. Zvýšila by sa tak podľa zúčastnených účasť na výbere projektov. Jedným z možných priestorov je napr. Informačné centrum, ktoré má zamestnancov, ktorí by mohli kontrolovať korektnosť hlasovacieho procesu.

  5. Pri téme kritéria podávania a výberu projektov neboli podané žiadne nové návrhy.

  6. Prítomní sa tiež dohodli, že v prípade nejasností pri písaní projektového návrhu, najmä pri vypĺňaní projektového formulára, sa obrátia predkladatelia so svojimi otázkami na členov KooR, najmä tých, ktorí sú súčasne členmi TS mládež a šport (e-mailom, príp. telefonicky).

 

Zapísala: Daniela Haragová, členka KooR                         V Banskej Bystrici, dňa 16.12. 2015

Priemerne (0 Hlasy)