Novinky Novinky

Späť

Zastávka naša každodenná

19.

Názov projektu:

Zastávka naša každodenná

 

Autor/ka: Katarína Petríková

 

Stručný popis:

Zámerom projektu je oprava a modernizácia troch autobusových zastávok mestskej časti Šalková (Šalková otoč.,  Šalková Jednota, Šalková rázcestie) s cieľom zlepšenia infraštruktúry a skvalitnenia života občanov Šalková, na základe finančnej podpory mesta Banská Bystrica a dobrovoľnej práce občanov Šalkovej. V rámci všetkých uvedených zastávok je naším zámerov aj vytvorenie priestoru na informovanie občanov o dianí v Šalkovej. Rekonštrukcia by mala prebehnúť v mesiacoch júl, august 2015.

 

Popis projektu:

Zámerom projektu je oprava troch zastrešených autobusových zastávok mestskej časti Šalková (Šalková otoč.,  Šalková Jednota, Šalková rázcestie). Všetky tri autobusové zastávky sú buď čiastočne alebo úplne znehodnotené. Dve autobusové zastávky sú ponechané dlhodobo bez akejkoľvek úpravy, dokonca jedna z nich (Šalková rázcestie) je v dezolátnom stave. A aj napriek výzvam o spoluprácu s dopravným podnikom mesta Banská Bystrica ako aj s mestom Banská Bystrica (príslušnými pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí) nedošlo k riešeniu uvedeného problému. Preto predkladáme projekt zameraný na opravu uvedených častí infraštruktúry, ktoré sú dôležitou súčasťou vybavenosti mestskej časti Šalková.

Všetky tri zastávky by sme v prípade podpory z Participatívneho rozpočtu opravili  počas letných mesiacov (júl, august 2015). Dve zastávky – Šalková Jednota a Šalková rázcestie je potrebné vymeniť poškodené časti zastávky, ktoré budú využiteľné pre všetkých obyvateľov mestskej časti, budú ľahko dostupné, najmä pre starších, dobre prestrešné a ľahko udržiavateľné (s osadením smetných košov). Zastávka Šalková otoč. bola rekonštruovaná pred cca 15 rokmi, preto je taktiež potrebné opätovne zastávku zrekonštruovať, aby mohla naozaj plniť svoju funkciu (vymaľovať, opraviť poškodené dosky na sedenie, osvetlenie).
V rámci všetkých uvedených zastávok je naším zámerov aj vytvorenie priestoru na informovanie občanov o dianí v Šalkovej, pretože v súčasnosti existuje len jedna vývesná tabuľka, ktorá z hľadiska umiestnenia nepokryje informovanosť všetkých obyvateľov Šalkovej.

Projektom získané prostriedky budú použité výlučne na zabezpečenie výmeny poškodených častí dielov autobusových zastávok a nákup technického materiálu pre ich opravu. Všetky činnosti opráv a osadenia budú zabezpečené dobrovoľnícky aktívnymi občanmi mestskej časti Šalková.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Mesiace júl – august 2015, autobusové zastávky Šalková otoč. Šalková Jednota, Šalková rázcestie

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Výmena častí autobusovej zastávky – Šalková rázcestie (3 moduly)

1936

2.  Výmena častí autobusovej zastávky - Šalková Jednota (3 moduly)

1936

3. Odpadkové koše 3 ks (http://www.abstore.cz/odpadkovy-kos-na-sloupku-se-striskou)

618

4. Farby, riedidlá

100

5. Štetce

20

6. Drevené dosky

50

7. Ostatný materiál potrebný na rekonštrukciu podľa potreby

100

Celkový rozpočet projektu v €:

4760

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Vlastná práca na osadení zastávok a opravení zastávky – 20 občanov po 15 hodín práce

Priemerne (0 Hlasy)