Novinky Novinky

Späť

Žijeme v jednom meste

22.

Názov projektu:

Žijeme v jednom meste

Navrhovateľ/ka: Alžbeta Brozmanová Gregorová

 

Stručný popis:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet obyvateľov zapojených do rozvoja mesta Banská Bystrica prostredníctvom podpory aktívnych ľudí a vytvorenia možností pre tých, ktorí chcú byť aktívni. V rámci projektu bude vytvorená interaktívna databáza dobrovoľníckych príležitostí a záujemcov o dobrovoľníctvo, zrealizuje sa Týždeň dobrovoľníctva a vytvorí Adresár mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica. Pridanou hodnotou projektu je, že sa vytvoria nástroje pre sieťovanie organizácií a aktívnych ľudí v meste, ktoré budú môcť využívať mesto, organizácie aj jednotlivci pre rozvoj kvality života v meste dlhodobo. Cieľovými skupinami projektu sú všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica a organizácie v ňom pôsobiace.

Popis projektu:

Čiastkové ciele projektu:

- zvýšiť informovanosť o participácii, dobrovoľníctve a neziskových organizáciách v meste Banská Bystrica

- zvýšiť angažovanosť ľudí v dobrovoľníckych aktivitách v meste Banská Bystrica

- motivovať obyvateľov, aby mali záujem a chuť byť aktívni

- vytvoriť priestor na prezentáciu MVO v meste Banská Bystrica

- zviditeľniť prácu dobrovoľníkov a zvýšiť status dobrovoľníctva

- sieťovanie subjektov na území mesta Banská Bystrica

Projekt je rozdelený do troch hlavných aktivít, ktoré navzájom súvisia.

AKTIVITA 1 – Vytvorenie a propagácia databázy dobrovoľníckych príležitostí 

V rámci projektu je našim zámerom vytvoriť databázu dobrovoľníckych príležitostí a záujemcov o dobrovoľníctvo a propagovať túto databázu. V databáze sa budú môcť registrovať organizácie a zadávať svoju ponuky pre dobrovoľníkov a vyhľadávať záujemcov o dobrovoľníctvo. Rovnako sa budú v databáze registrovať ľudia, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi. Databáza bude viditeľná až po registrácii pre dobrovoľníkov aj pre organizácie. Pri registrácii organizácie bude Centrum dobrovoľníctva overovať organizáciu a jej systém práce s dobrovoľníkmi, aby sme predišli tomu, že databáza bude neaktuálna alebo že ponuky pre dobrovoľníkov nebudú kvalitné. Pre záujemcov o dobrovoľníctvo bude Centrum dobrovoľníctva ponúkať konzultácie pri výbere vhodnej organizácie alebo dobrovoľníckej príležitosti. Vytvorenie databázy je krok k tomu, aby ľudia, ktorí chcú byť aktívni, mali ľahký prístup k informáciám o ponukách, zároveň vytvorí priestor pre organizácie, v ktorom budú môcť získavať dobrovoľníkov na svoje aktivity. Databáza bude umiestnená na stránke Centra dobrovoľníctva, ale banner by mal byť umiestnený aj na stránke mesta Banská Bystrica a ďalších organizácií. Databázu plánujeme v projekte spropagovať jednak medzi občanmi mesta Banská Bystrica a jednak medzi organizáciami Využijeme rôzne cesty, okrem internetu aj články v lokálnych novinách, vysielanie v TV, plagáty a letáky. Nakoľko databázu bude spravovať Centrum dobrovoľníctva, bude zabezpečená jej udržateľnosť.  

AKTIVITA 2 Týždeň dobrovoľníctva 2014 

TD sa bude realizovať od 16. do 22. 9. 2014.

V rámci tohto týždňa sa budú realizovať nasledovné aktivity:

 • Veľtrh neziskových organizácií v meste Banská Bystrica a Slávnostné odštartovanie Týždňa dobrovoľníctva v Banskej Bystrici 16.9.2014 v čase od 14,00 do 17,00 hod. na Námestí SNP. Na tomto podujatí sa môžu prezentovať jednotlivé organizácie svojimi aktivitami, ale aj ponukou pre dobrovoľníkov v stánkoch s propagačnými materiálmi  a výrobkami organizácií, súčasťou budú tvorivé dielne organizované MVO, kultúrny program, súťaže, hry a anketa...
 • Fórum mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica. Fórum sa bude realizovať 18.9.2014 v čase od 14,00 do 17,00 hod. v Radnici na Námestí SNP. Na fórum budú pozvaní zástupcovia MVO, mesta Banská Bystrica a ďalších subjektov. Bude vytvorený priestor pre sieťovanie organizácií, výmenu skúseností a diskusiu na aktuálnu tému. 
 • Aktivity na podporu dobrovoľníctva a zvýšenia participácie obyvateľov na veciach verejných. Počas celého Týždňa dobrovoľníctva budú prebiehať:
  • dni otvorených dverí a prezentácie organizácií v rámci ich priestorov (organizácie môžu využiť zapojenie sa do tejto aktivity na nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok)
  • propagačné aktivity na podporu dobrovoľníctva (prednášky, workhopy, semináre na tému dobrovoľníctva v rámci organizácií, pre firmy, pre školy, pre iné organizácie a pod.)
  • dobrovoľnícke aktivity v organizáciách (organizácie môžu využiť týždeň na pomoc dobrovoľníkov v akýchkoľvek oblastiach)
  • propagácia patricipatívneho rozpočtu a jeho významu pre obyvateľov
  • Výstava na tému dlhodobé dobrovoľníctvo
  • Výstava fotografií dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Námestí SNP – veľkoformátové fotografie zavesené medzi lampami – cca dva týždne (výstava bude využiteľná aj v ďalšom období). Cieľom výstavy je zviditeľniť prácu aktívnych ľudí a ô8motivovať k nej aj ostatných obyvateľov. 
 • Záverečná party pre zapojených dobrovoľníkov dňa 22.9.2014.  

Pred samotným TD bude potrebné zabezpečiť jeho celú koordináciu, ktorá spočíva najmä v oslovení organizácií, vytvorení celého programu, oslovení dobrovoľníkov a propagácii celého TD. Do TD sa môžu zapojiť nielen MVO, ale aj materské školy, základné školy a organizácie zriadené samosprávou a neformálne skupiny. Týždeň dobrovoľníctva budeme realizovať v spolupráci s Európskym týždňom mobility.

Aktivita 3 Tvorba a šírenie adresárA mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica

Treťou aktivitou je tvorba a šírenie adresára MVO v meste Banská Bystrica. Adresár bude užitočný pre mesto BB, ale aj organizácie a občanov. Vytvorí predpoklady pre lepšie sieťovanie a vzájomné spoznávanie sa. Adresár sa bude skladať z dvoch častí. V prvej časti budú predstavené podrobnejšie organizácie, v druhej časti bude zoznam MVo v meste BB s aktuálnymi kontaktmi.  Adresár bude mať tlačenú a elektronickú formu. Bude prístupný na stránke mesta. Tlačená verzia sa bude krstiť na Fóre mimovládnych organizácií. Na tvorbe adresára budú spolupracovať študenti a študentky UMB a pracovníci a pracovníčky CD.

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl  – október 2014, Banská Bystrica a okolie

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

 1. Tlač materiálov na výstavu fotografií  a inštalácia výstavy (20 Eur x 20 ks), z PR 400 Eur

400,00 Eur

 1. Zabezpečenie fotografií na výstavu (služba 1 fotograf), z PR 500 Eur

500,00 Eur

 1. Grafika a tlač propagačných materiálov na Týždeň dobrovoľníctva (letáky 750 Eur, plagáty 500 Eur, bannery 500 Eur, program 250 Eur, citylighty v meste 750 Eur, inzercia 250 Eur) – 3000 Eur, z PR 1500 Eur

1500,00 Eur

 1. Tvorba, grafika a tlač adresára mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica, z PR 500 Eur

500,00 Eur

 1. Koordinácia aktivít projektu (6 mesiacov x 300 Eur) 1800 Eur, z PR 0 Eur

0,00 Eur

 1. Databáza dobrovoľníckych príležitostí, 2000 Eur, z PR 0 Eur

0,00 Eur

Celkový rozpočet projektu v €:

2900,00 Eur

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Druh, forma a rozsah dobrovoľníckej činnosti: Koordinácia projektu bude zabezpečená zamestnankyňou Centra dobrovoľníctva, na celom projekte ale budú participovať aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky CD, ale aj iných organizácií. Okrem samotnej organizácie celého projektu budú pracovať v jednotlivých organizáciách počas TD. Rozsah je ťažko odhadnúť, ale počas minulého roka sa do týždňa dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica sa zapojilo 700 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 2 435 hodín. Sprievodných podujatí v našom meste sa zúčastnilo ďalších viac ako 700 účastníkov. 

Priemerne (2 Hlasy)