Novinky Novinky

Späť

Získanie prostriedkov z PR BB...

20.

Názov projektu:

Získanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry.

 

Autor/ka: Zuzana Krnáčová, Jana Mesarkinová

 

Stručný popis:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prezentáciu súboru navonok formou reprezentačnej brožúry a pokrytie nákladov na prevádzku súboru. Snahou nášho detského folklórneho súboru je dôstojná reprezentácia nášho bansko-bystrického regiónu, ktoré je špecifické svojou ľudovou hudbou, tancom a pestro vyšívanými krojmi, ale aj ponúknuť deťom priestor na efektívne využitie voľného času. Svojou činnosťou sa snažíme podnecovať záujem o folklórnu činnosť, aby si aj dnešná mladá generácia ctila a vážila ľudové tradície, remeslá, zvyky, piesne, tance. Našou snahou je zachovávať a zbierať zdedené vzácnosti našich predkov a s hrdosťou ich prezentovať verejnosti.

 

Popis projektu:

Projekt je zameraný na zlepšenie a zefektívnenie činnosti nášho detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica, ako telesa s bohatou históriou, ktoré reprezentuje kultúrne tradície a folklórne zvyky slovenských regiónov prostredníctvom prirodzeného detského prejavu. Našou snahu je dôstojná prezentácia nášho bansko-bystrického regiónu.  Vzhľadom na to, že bežné náklady na prevádzku nášho súboru sa stávajú neúnosné pre rodičov detí, žiadame týmto o príspevok na samotnú prevádzku ako aj na výnimočný výdavok, a to na tlač prezentačnej brožúry o našom súbore. Len mesačné nájomné priestorov, kde má náš folklórny súbor tréningy predstavuje mesačne čiastku cca 436,-  Eur, a to nehovoríme o vysokých nákladoch na dopravu, úpravu krojov, obnovy krojových súčastí, nákladoch na ozvučenie, tvorbu choreografií a iné. Snažíme sa pokryť všetky náklady z členských príspevkov, ale aj z financií získaných za vystúpenia nášho folklórneho súboru. Ale ani to nepokrýva všetky výdavky súvisiace s činnosťou folklórneho súboru. Preto sa snažíme získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov.

 

Uvedený projekt sleduje ciele:

  • Aktívna podpora a motivácia detí k užitočnému tráveniu voľného času ako aj k vytváraniu si pozitívneho vzťahu k zachovávaniu a prezentovaniu ľudových tradícií nášho regiónu. Snažíme sa vzbudzovať v deťoch záujem o folklórnu činnosť, aby si ctili a vážili ľudové tradície, zvyky, piesne a tance. Repertoár DFS Radosť je postavený na prvkoch typických pre okolie Banskej Bystrice a to regiónov Horehronie, Podpoľanie, Čierneho Balogu, Hontu a Liptova. Dynamické a prirodzené vystúpenie detí, doplnené bohatosťou výzdoby a precíznym spracovaním krojov sa vždy stretáva s veľkým ohlasom a obdivom.

  • Tlač prezentačnej brožúry v papierovej forme v graficky pútavom designe, ktorá bude propagovať 40-ročnú existenciu detského folklórneho súboru a jeho činnosť v našom meste. Prezentačná brožúra bude určená na distribúciu a bude oboznamovať verejnosť s históriou a ponukou DFS. Brožúrky budú umiestňované prostredníctvom dobrovoľníkov v hoteloch a na iných miestach, kde je vysoká frekvencia pohybu turistov a to nielen v našom meste a okolí, ale všade, kde pôjde súbor vystupovať. Brožúrka bude tlačená použitím štvorfarebného procesu na hrubší lesklý papier a bude mať formu štvorcovej knižky, s počtom strán 16. Predpokladaná tlač v náklade 500ks.

  • Našou snahou je oboznámiť domáceho aj zahraničného diváka s tradíciami, krásami a zaujímavosťami daného regiónu prostredníctvom predvedenia kultúrneho programu v podaní detí z DFS Radosť a vzbudiť záujem o región banskobystrického kraja, ako o turisticky zaujímavú destináciu.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Predpokladaný termín realizácie: september 2015 – jún 2016 Banská Bystrica

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.  Preplatenie časti výdavkov na nájomné (nájomné za obdobie 09/2015-06/2016 = 4361,58 Eur). V prílohe prikladáme kópiu rozpočtu na nájomné od prenajímateľa- Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica.

3 000,- €

2.  Tlač  500 kusov  prezentačnej brožúry v papierovej forme

1 000,- €

Celkový rozpočet projektu v €:

4 000,- €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Viacero rodičov vykonáva v súbore dobrovoľnícku činnosť, či už čo sa týka organizácie, manažmentu a ekonomiky súboru, ale aj zabezpečovania samotného tréningového procesu.

Priemerne (0 Hlasy)