Schéma PR Schéma PR


PROCES PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU PROCES PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Proces participatívneho rozpočtu

Proces participatívneho rozpočtovania môže prebiehať rôzne v závislosti od modelu (resp. kombinácie modelov) rozpočtu a socio-ekonomických, regionálnych, legislatívnych, politických a iných špecifík územného celku, v ktorom má byť participatívny rozpočet implementovaný. Aj napriek tomu sa jednotlivé fázy a etapy priebehu procesu pokúsime zovšeobecňujúco zhrnúť.

Prípravná fáza

Na začiatku procesu rozpočtovania je prípravná fáza, ktorá je zložená z dvoch dôležitých etáp, ktoré na seba časovo nadväzujú: informovanie a diskusia. V etape informovania je potrebné dôsledne oboznámiť všetkých aktérov rozpočtovania o koncepte, princípoch, prínosoch a cieľoch participatívneho rozpočtu. Na tento účel je možné využiť rôzne informačné nástroje mediálnej politiky miestnej vlády, napríklad internetovú stránku, letáky, mestské noviny, obežníky, obecný rozhlas a podobne. V tejto etape sa rozhoduje o rozsahu participácie jednotlivých aktérov, je potrebné ich do procesu zapojiť čo najviac a dosiahnuť ich aktívnu spoluúčasť, abybolo možné dosiahnuť stanovené ciele. V etape diskusie je potrebné stanoviť pravidlá rozpočtovania, ktoré môžu byť rôzne, dôležité je nastaviť ich tak, aby vyhovovali miestnym špecifikám. Taktiež prebiehajú stretnutia na najnižšej úrovni rozpočtovania v rámci ktorých sa diskutuje a hlasuje o prioritných projektoch regionálneho rozvoja. Prípravná fáza môže trvať niekoľko mesiacov.

Fáza formulácie a aprobácie

Takisto ako prípravná fáza, aj fáza formulácie a aprobácie pozostáva z dvoch etáp, sú to prejednávanie a konsenzus. Cieľom fázy je určovanie prioritných projektov a ich hodnotenie priamo občanmi územných celkov alebo prostredníctvom ich volených reprezentantov v orgánoch participatívneho rozpočtovania. O jednotlivých tematických projektoch sa diskutuje a určujú sa kritériá alokácie finančných zdrojov (počet obyvateľov,index kvality života a podobne) do jednotlivých častí územného celku. Čím je kvalita života nižšia, tým väčšie percento z investičného rozpočtu pripadá na danú mestskú časť. Dôležitosť tejto fázy spočíva v úspešnom a konsenzuálnom dohodnutí sa všetkých zúčastnených na realizácii projektov a určenie ich priorít, dôležitosti, relevantnosti a technickej a finančnej zrealizovateľnosti. Pokiaľ nie je dohoda dosiahnutá z akýchkoľvek dôvodov na základe konsenzuálneho princípu, využíva sa princíp väčšinový.

Fáza implementácie

Fáza implementácie pozostáva vo všeobecnosti len z jednej etapy, ktorá sa nazýva rozhodnutie. V tejto fáze je potrebné participatívny rozpočet zakomponovať do celkového rozpočtu obce alebo mesta. Po diskusii o rozpočte je potrebné, aby ho schválilo aj obecné (mestské) zastupiteľstvo. Tento proces sa uskutočňuje pod taktovkou starostu prípadne primátora. Hlasovania sa môžu zúčastniť (aktívne alebo pasívne) aj všetci členovia participatívno-rozpočtovacích orgánov. V tejto fáze je rozhodnuté o finálnej verzii rozpočtu územného celku na fiškálny rok. Po odsúhlasení rozpočtu sú orgány verejnej správy povinné vytvoriť podmienky pre efektívnu implementáciu jednotlivých projektov. Jedná sa o prípravu investičných plánov, prípravu transparentného verejného obstarávania a podobne. Takisto dochádza k implementácii jednotlivých projektov, k ich uvedeniu do života. Je potrebné, aby proces implementácie podliehal občianskej kontrole.

Fáza monitoringu a evaluácie

V záverečnej fáze, vo fáze monitoringu a evaluácie je potrebná účasť občanov na hodnotení procesu implementácie rozpočtu a tiež implementácie jednotlivých projektov, ktoré je zamerané na kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov. Dôležitosť spočíva v predchádzaní korupcie a klientelizmu. Cieľom je teda úplná maximalizácia transparentnosti alokácie zdrojov určených nielen k participatívnemu rozpočtovaniu, ale celkovému rozpočtu. Priebeh procesu implementácie podlieha zdokumentovaniu. Prípadné nedostatky je potrebné operatívne riešiť a zaznamenať, aby bola možná ich analýza. V tejto fáze je možné využívať rôzne nástroje. Dôležitá je aktívna účasťobčanov a spätná väzba,ktorá vedie k neustálemu zlepšovaniu procesu.

Text je prevzatý z diplomovej práce: Implementácia participatívneho rozpočtu, autor: Peter Daubner

Publikované so súhlasom autora