TEMATICKÉ SKUPINY PR BB

 

Tematické skupiny participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici (ďalej len TS PR) sú vytvárané vždy na Diskusnom fóre, na ktorom je vyhlásený nový ročník PR BB. Najskôr sa účastníci spoločne dohodnú na tom, na ktoré oblasti života v našom meste by sa mali predkladatelia projektov v rámci PAROZ orientovať. Spoločne dohodnuté oblasti sa potom stanú názvami jednotlivých tematických skupín. Prítomní na diskusnom fóre si môžu vybrať,  v ktorej tematickej skupine chcú pracovať a podieľať sa na tvorbe projektového návrhu.

Koordinátorom TS PR je člen koordinačnej rady.

Členovia TS PR môžu vytvoriť spoločne jeden projektový návrh alebo viac projektových návrhov v menších skupinkách, prípadne jednotlivec môže pod hlavičkou TS vytvoriť sám projektový návrh. Na základe štatútu PR sú  predkladatelia povinní prediskutovať svoj návrh v rámci TS (tzn. zúčastniť sa aspoň jednej TS). Hlavným účelom takéhoto prediskutovania je:

  • predísť podaniu rovnakých alebo veľmi podobných projektových návrhov – napr. po spoločnej diskusii v TS zlúčiť podobné návrhy do jedného spoločného, alebo nejako inak sa dohodnúť,
  • získať informácie o základných pravidlách PAROZ vyplývajúcich najmä zo Štatútu PR mesta Banská Bystrica - týka sa to nových, menej skúsených predkladateľov projektových návrhov,
  • aby získali noví, menej skúsení predkladatelia predstavu o tom, aké kritériá by mal podávaný projektový návrh spĺňať (relevantnosť voči TS, široký záber pokiaľ ide o cieľovú skupinu, udržateľnosť projektu, zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov, atď.),
  • aby mali predkladatelia možnosť prediskutovať realizovateľnosť svojich projektových návrhov s relevantnými zamestnancami MsÚ (realizovateľnosť na základe pravidiel, ktoré sú záväzné pre MsÚ)

KooR zabezpečí, aby aspoň na jednom stretnutí tematických skupín (pravdepodobne na spoločnom stretnutí všetkých TS) bol prítomný zamestnanec MsÚ za účelom posúdenia realizovateľnosti projektových návrhov.

Ďalším poslaním TS je prediskutovať dostupné spôsoby propagácie PAROZ a podávaných projektových návrhov, aby hlasovalo za ne čo najviac občanov mesta.

Zvyčajne sa v období, kedy je možné podávať projektové návrhy, konajú 3 stretnutia každej TS.

Dátumy stretnutí TS budú zverejnené na webovej stránke a na facebooku. Súčasne budú členom TS, ktorí na DF zverejnia svoju emailovú adresu, poslané pozvánky elektronicky.

Stretnutia TS sú verejné.

Koordinátori jednotlivých TS spravia stručný zápis zo stretnutia svojich TS, ktorý je následne zverejnený na oficiálnej webstránke participatívneho rozpočtu na http://bb.utopia.sk.