Projekty pre r. 2016 Projekty pre r. 2016

Projektové návrhy participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu 2016

 

Por. č.:

Predkladateľ/ka:

Názov projektového návrhu:

1.

Róbert Mikuš

Hudba v obraze

2.

Marek Štrajánek

Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 2016

3.

Martin Schwantzer, Barbora Paulínyová

Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom

4.

Peter Rusnák

Stavajme si mesto spolu

5.

Edita Gabajová

Komunitná bylinková záhrada

6.

Veronika Kosková

Kurz rodičovských zručností

7.

Pavol Krnáč

Laskomerské singletraily – špeciálne terénne chodníčky pre horských cyklistov

8.

Karina Uhrínová

Relax zóna

9.

Marek Jurica

Finančné vzdelávanie verejnosti

10.

Zuzana Kohútová

Enviro ruka v ruke s kultúrou

11.

Mária Murray Svidroňová

Záhradka pre Uhlisko

12.

Vladimír Ivan

Šport pre všetkých

 

 

Stanoviská útvarov Mesta k projektovým návrhom:

Stanovisko k predloženým návrhom

2. ročník participatívneho rozpočtu v Meste Banská Bystrica

 

1

Enviro ruka v ruke s kultúrou

 

Súlad s platnou legislatívou a aktuálne platným PHSR: opatrenie 5.1.2
Súlad s koncepciou oddelenia kultúry: súlad s Návrhom strategickej vízie smerovania kultúry v meste  Banská Bystrica.

Duplicita návrhov: nie, môže napomôcť aktivite zachovávanie výtvarných diel vo verejnom priestore, aktivita pokračujúca (obnova fontány), vhodné propojenie kultúry s inými aktivitami
Prevádzkové, režijné a iné výdavky spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami Mesta.

Aktivity, ktoré sú v rozpočte návrhu financované z iných zdrojov:

Z územného hľadiska bez námietok, no zámer je potrebne prerokovať a odsuhlasiť s vlastníkom pozemku (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica)

2

Finančné vzdelávanie verejnosti

 

Tento projekt je v súlade s potrebami cieľovej skupiny, ktorá je v starostlivosti OSKI. Občania v hmotnej a sociálnej núdzi, u ktorých absentuje finančná gramotnosť a aj vďaka zlému hospodáreniu a manažovaniu svojich príjmov sa ocitli v tejto situácii. Z hľadiska potrieb mesta by  sme uvítali takéto vzdelávanie pre klientov zariadení SKI. (Projekt nie je nastavený na toto, ale na širokú verejnosť). Z hľadiska podpory rozpočtu mesta by sme doporučili riešiť, ale s podmienkou poskytovania vzdelávania pre túto cieľovú skupinu.

V navrhovanom rozpočte potom „odpadá" požiadavka 1000,- € na propagáciu, pretože klientov – účastníkov vzdelávania zabezpečí mesto zo siete klientov krízovej intervencie.

3

Hudba v obraze

 

Súlad s platnou legislatívou a aktuálne platným PHSR: opatrenie 5.1.2
Súlad s koncepciou oddelenia kultúry: súlad s prijatým Návrhom strategickej vízie smerovania kultúry v meste  Banská Bystrica

Duplicita návrhov – nie/nový projekt
Prevádzkové, režijné a iné výdavky spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami Mesta: rozpočet spracovaný detailne, rozpoložkovaný: materiál, ubytovanie, doprava, propagácia, tlač
Realizácie v termíne do 31.12.2016/ plánovaná realizácia september – november 2016

Miesto realizácie: Robotnícky dom

Navrhujeme prepojiť s výročím Nežnej revolúcie.

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

4

Komunitná bylinková záhradka

 

PHSR: Projekt je v súlade s prioritou 5.3 Voľný čas,

opatrenie 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít

Komunitný plán (KP): Cieľ. č. 2 – Zvýšiť povedomie o komunitnom rozvoji a jeho význame,  priorita 2.1 podpora informovanosti a osvety

opatrenie 2.1.2 osveta v rámci témy komunitného rozvoja

aktivita 2.1.2.1 organizovanie formálnych a neformálnych komunitno-vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť,

Areál Centra voľného času Havranské - KC Fončorda, Banská Bystrica, má byť podľa identifikácie pozemku na základe Gisplanu a predchádzajúcej telefonickej informácie od navrhovateľa realizovaný len na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, t.j. na pozemku parc. č. C KN 1951/11, vedenom na LV č. 6930, kat. územie Radvaň,  (vlastník  Mesto Banská Bystrica, správca Centrum volného času), prípadne na pozemkoch E KN 279/6 a E KN 50969/202, vedených na LV č. 2724, kat. územie Radvaň -  viď príloha (snímka z Gisplanu)

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

5

Kurz rodičovských zručností

 

PHSR:

III. Prioritná oblasť Zdravé mesto

Priorita 6.1 Sociálne služby

opatrenie 6.2.1 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny

Aktivita: Podporiť rozvoj programov rodičovských zručností pre konkrétne cieľové skupiny

Komunitný plán (KP)

Cieľ. č. 2 – Zvýšiť povedomie o komunitnom rozvoji a jeho význame,

priorita 2.1 podpora informovanosti a osvety

opatrenie 2.1.2 osveta v rámci témy komunitného rozvoja

aktivita 2.1.2.1 organizovanie formálnych a neformálnych komunitno - vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

6

Laskomerské singletraily

 

Návrh je v súlade s PHSR -"Uskutočňovať zásahy v lesoch alebo chránených územiach s orientáciou na využitie ich relaxačných, edukačných a športovo-turistických funkcií (PHSR Programová časť, str. 72,  7.1.6),
Návrh sa netýka prevádzkových, režijných a iných výdavkov spojených s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami Mesta.
Ciele v projekte stanovené na rok 2016 sú zrealizovateľné v roku 2016.

Podľa priloženej grafickej snímky (modrá trasa realizácia 2016) a identifikácie z Gisplanu, trasa vedie cez pozemky vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica: parc. č. E KN 1777, vedená na LV č. 1753, kat. územie Podlavice

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

7

Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom

 

PHSR: Návrh je v súlade s prioritou 5.3 Voľný čas, opatrenie 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít

Komunitný plán (KP):

Cieľ. č. 2 – Zvýšiť povedomie o komunitnom rozvoji a jeho význame,

priorita 2.1 podpora informovanosti a osvety

opatrenie 2.1.2 osveta v rámci témy komunitného rozvoja

aktivita 2.1.2.1 organizovanie formálnych a neformálnych komunitno-vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

8

Projekt Leto – kultúra pre ľudí

 

Súlad s platnou legislatívou a aktuálne platným PHSR: opatrenie 5.1.2.
Súlad s koncepciou oddelenia kultúry - súlad s Návrhom strategickej vízie smerovania kultúry v meste  Banská Bystrica.

Duplicita návrhov: nie/ pokračovanie projektu
Prevádzkové, režijné a iné výdavky spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami Mesta:

Navrhujeme projekt realizovať ako súčasť Kultúrneho leta 2016.

Návrh je zrealizovateľný do konca roku 2016

9

Relax zóna

 

Je v súlade s PHSR - "Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality životného prostredia v meste"
 (PHSR programová časť, str. 73, 7.3.2), resp. je tam revitalizácia vnútroblokov - aj Internátna ulica,
Zámer obsahuje činnosti ktoré normálne zabezpečuje PS-OU, samotný projekt nie je duplicitný, naše zámery sa zosúladia s projektom.

Zeleň v meste a verejné priestory - v lokalite mestská časť Fončorda - Internátna 13-23, je podľa priložených grafických podkladov a stanovísk realizovaný na pozemku parc. č. E KN 50976/305 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 492 m2, vedenom na LV č. 2724, kat. územie Radvaň, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (pozemok je identický s parc. č. C KN 1198/1 - bez LV)

Návrh je zrealizovateľný do roku 2016.

10

Stavajme si mesto spolu

 

V súlade s platnou legislatívou a aktuálne platným PHSR.
V súlade s koncepciou odboru, návrhy nie sú duplicitné s koncepciou OPA.
Netýkajú sa prevádzkových, režijných a iných výdavkov spojených s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami a kompetenciami Mesta.
Návrh je zrealizovateľný do roku 2016.

11

Šport pre všetkých

 

Návrh je zameraný na športové aktivity – zakúpenie športových pomôcok.

Lokalita Mestský park Banská Bystrica, New Faces Arena - podľa identifikácie z Gisplanu ide o pozemky v areáli bývalého volejbalového ihriska, ktoré sa nachádza na pozemku parc. č. C KN 2691/1, vedenom na LV č. 4472, kat. územie Banská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, správca Správa športových a telovýchovných zariadení mesta.

Návrh je zrealizovateľný do roku 2016.

12

Záhradka pre Uhlisko

 

PHSR: Projekt je v súlade s prioritou 5.3 Voľný čas, opatrenie 5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít

Komunitný plán (KP):

Cieľ. č. 2 – Zvýšiť povedomie o komunitnom rozvoji a jeho význame, priorita 2.1 podpora informovanosti a osvety, opatrenie 2.1.2 osveta v rámci témy komunitného rozvoja, aktivita 2.1.2.1 organizovanie formálnych a neformálnych komunitno-vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť

Lokalita zelená plocha za bytovkou na Viestovej 8 (medzi bytovkou a garážami) má byť podľa identifikácie pozemku na základe údajov z Gisplanu realizovaný na pozemku parc. č. C KN 4561/2, vedenom na LV č. 6012, kat. územie Banská Bystrica vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Návrh je zrealizovateľný do roku 2016.

 

 

 

STIAHNUTÉ A VYRADENÉ NÁVRHY

 

Hurá prázdniny

 

Návrh stiahnutý navrhovateľom

 

Spoločne plánujme budúcnosť BB parkov

 

Návrh  nie je zrealizovateľný, vzhľadom na prebiehajúce výrubove konanie a proces presahujúce rok 2016.

 

Zveľadenie pieskoviska

 

Návrh stiahnutý navrhovateľom

Je duplicitný s koncepciou PS-OU.

Miesto realizácie THK 13, Banská Bystrica - podľa údajov z Gisplanu sa pieskovisko nachádza na pozemku parc. č. C KN 1420/17, vedenom na LV č. 2724, kat. územie Radvaň, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.