Projektové návrhy PR BB 2015 Projektové návrhy PR BB 2015

Projektové návrhy si už môžete prečítať aj v online službe Calaméo. Stačí kliknúť na widget nižšie a brožúrka sa vám zobrazí v novom okne.
 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

NÁVRHY PROJEKTOV PR BB 2015

Milí Banskobystričania!

Predstavujeme vám návrhy projektov participatívneho rozpočtu, ktoré sa budú uchádzať o realizáciu Mestom Banská Bystrica, z alokovanej sumy 19 343,- eur. O tom, ktoré z týchto projektov budú v tomto roku realizované, môžete rozhodnúť vy a to napríklad svojou osobnou účasťou na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa bude konať 21. 5. 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici, na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici. Na tomto verejnom podujatí si budete môcť vypočuť prezentácie projektových návrhov a ich predkladateľom položiť otázky alebo o nich diskutovať.

Nasledujúca tabuľka ponúka stručný prehľad o projektoch. Úplný popis projektov s rozpočtom a prípadne prílohami si sprístupníte kliknutím na názvy jednotlivých projektov v ľavom navigačnom menu.

 

Poradové č. a názov projektu

Navrhovateľ projektu

Anotácia

01. Radvanský chodník geoparkom


Iveta Kavčáková

Projekt využíva zelený biokoridor Malachovského potoka od Radvanského kaštieľa smerom do Malachova, kde by malo dôjsť k prepojeniu na existujúci poznávací chodník v kú. Malachov smerom do Kremnických vrchov. Pôjde nielen o tzv. zelenú oddychovo-turistickú trasu ale aj o prezentáciu prírodného a kultúrno historického významu  tejto časti mesta BB v prepojení na banícku minulosť v Malachove a blízkom okolí. Chodník by mal byť jedným z viacerých v rámci Banskobystrického geoparku v meste BB, ktoré vytvoria podmienky obyvateľom mesta nielen pre pohyb a oddych ale aj samotnú osvetu a vzdelávanie. Výsledkom projektu sa dosiahne cca 3km trasa s miestami zastavenia po hranicu kú. Malachov. Chodník je určený širokej verejnosti. Projekt posilňuje environmentálne ale aj miestne povedomie obyvateľov Radvane. Banskobystrický geopark je v zmysle uznesenia vlády SR č. 15 z. 7.1.2015 jedným z národných geoparkov, ktoré prezentujú prírodné, kultúrne a historické danosti územia s významným ekonomickým a sociálnym dopadom. Na trase chodníka sú prírodné , banícke a iné zaujímavosti ako napr. kaštieľ, kostol, kult. pamiatka Stará Pracháreň, časť Stupy, Malachovské skalky, starý mlyn a iné. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie trasy chodníka, na základe ktorej bude uvedený chodník realizovaný.

02. Basketbalové vybavenie pre deti a mládež

 

Viera Babjaková

Projekt nevyhovuje kritériám realizácie. Odôvodnenie bude zverejnené na Druhom diskusnom fóre.

03. Bystričania neznášajú opustené deti

 

Dana Žilinčíková

Projekt cez zážitkové aktivity rozvíja porozumenie komunity smerom k ohrozeným (opusteným) deťom a ich rodinám a smerom k náhradnému rodičovstvu ako základnému nástroju na to, aby sa Banská Bystrica mohla stať mestom, z ktorého nebudú odchádzať deti do detských domovov. Pretože občania a miestne organizácie v meste dokážu ich opustenosti predísť, alebo sa o ne spoločne postarať, ak sa im to stane.

04. Dopravné ihrisko

 

Marián Lietava

Rekonštrukcia asfaltovej plochy a chodníkov, ktoré slúžia ako dopravné ihrisko pre deti z MŠ a deťom z blízkeho okolia.

05. Eko Fončorda – Externá Komunitná Obývačka

 

Silvia Žabková

Diana Vigašová

Cieľom projektu EKO /Externá Komunitná Obývačka/ je  pilotný krok k vytvoreniu kvalitného, multifunkčne využiteľného moderného verejného priestoru v areáli pri novovzniknutom Komunitnom centre na Fončorde a položenie základov pre aktívne občianstvo, komunitný dialóg a široké spektrum voľnočasových aktivít pre rôznorodé cieľové skupiny obyvateľov žijúcich  v tejto lokalite. Areál na Havranskom má potenciál stať sa obľúbeným miestom hodnotného trávenia času, posilňovania vzťahov a sociálnych väzieb, centrom spoločenského života a participácie na tomto sídlisku.

Jeho zariadením vhodným exteriérovým mobiliárom, ktorý bude slúžiť ako „komunitná obývačka" a bude ladiť s charakterom jedinečného prírodného priestoru /tiež ekologického/, sa otvoria nové možnosti pri plánovaní a organizácii aktivít v ponuke komunitného centra „pod holým nebom, na čerstvom vzduchu ". EKO môže prispieť k tomu, aby na tomto mieste zotrvali ľudia dlhšie a na Fončorde vznikne živý verejný priestor pre aktívnu komunikáciu všetkých aktérov a „hráčov" v komunite / aktívnych jednotlivcov, neformálnych skupín obyvateľov, zástupcov o.z., podnikateľov, poslancov, členov občianskej rady a samosprávy./

06. Fončorda: Multifunkčné ihrisko

 

Ján Hruška

Zámerom projektu je revitalizovať plochu bývalého Domu technikov na sídlisku Fončorda s cieľom vytvoriť priestory pre športové a voľnočasové aktivity mládeže. V súčasnosti je povrch tvorený hrubým betónom, ktorý je pre deti a mládež pri hrách a aktivitách nebezpečný (dochádza k rôznym zraneniam). 

07. Komunitné centrum v Iliaši

 

Ján  Žambor

Samotná mestská časť Iliaš nemala do dnešných dní žiadny priestor, kde by sa mohli miestni občania stretávať, kde by mohla miestna občianska rada vykonávať svoju prácu, kde by mohli byť organizované miestne akcie ako sú Jubilanti, Deň Eliáša, Fašiangy,  MDD a ďalšie. Doteraz sa tieto podujatia organizovali na „zelenej lúke". Pre obyvateľov Iliaša je to významná vec a uskutočnením tejto prestavby by sa výrazne zvýšil komunitný život, významnou mierou by to pomohlo vzťahom medzi ľuďmi, podporilo by to spolupatričnosť a občiansku aktivitu.

08. Laskomerské singletraily

 

Pavol Krnáč

Projekt vytvára špeciálne chodníky pre jazdu na horskom bicykli, vhodné pre širokú cyklistickú verejnosť:

  • vybudovanie cyklo chodníkov (singletrailov) pre horských cyklistov v Laskomerskej doline
  • projekt pre vekovo a štýlovo širokú skupinu cyklistov, atraktivitou priláka nových mladých jazdcov  
  • unikátny koncept, nové možnosti - rekreácie a zábavy pre široké spektrum cyklistov, rozvoj cestovného ruchu, služby pre cyklistov, zvýšené povedomie o meste v novej skupine ľudí, virálny marketing o BB
  • projekt je založený hlavne na dobrovoľníckej práci, buduje komunitu, vzťah k prírode, podporuje športové ambície, nové výzvy pre cyklistov, stiera vekové hranice vďaka spoločným cieľom
  • prispeje k zvýšeniu technickej zdatnosti a tým aj bezpečnosti cyklistov v teréne
  • dlhodobé využitie, jednoduchá údržba a udržateľnosť projektu po ukončení realizácie

Hlavnou myšlienkou projektu je znovu oživiť Mestský park v Banskej Bystrici , ktorý bol v minulosti miestom oddychu, príjemných prechádzok a posedení, vzájomného stretávania sa rodín, ale aj koncertov v centrálnom altánku. V súčasnosti je však tento vzácny priestor dosť zanedbaný a Bystričanmi málo navštevovaný. Miesto je jedinečné svojou polohou a priestorom, ktorý poskytuje všetkým obyvateľom Banskej Bystrice. Realizáciou projektu sa oživí a zrevitalizuje časť parku a vytvorí sa tak miesto podporujúce trávenie voľného času v prírode. Posilní sa aj občianske cítenie obyvateľov.

10. Oživme spoločne Sídlisko

 

Lucia Rossová

Predmetom záujmu predkladaného projektu je parčík tiahnúci sa od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad. Táto oblasť predstavuje významný zdroj zelene, momentálne je však obyvateľmi Banskej Bystrice využívaný málo, najmä z dôvodu, že ide o zanedbaný priestor. V priestore sme vytipovali 7 lokalít (zobrazené na priloženej mape), ktoré je potrebné upraviť a revitalizovať.

Projektom podporíme zvýšenie atraktivity tohto priestoru, zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľmi starého sídliska mesta Banská Bystrica, predovšetkým pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi, seniori. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu prirodzeného priestoru na stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov mesta, zvýši sa estetická hodnota danej lokality.

Piaty ročník medzinárodného stretnutia parkouristov v Banskej Bystrici, ktoré je najväčšie v Strednej Európe a každoročne sa ho zúčastňuje okolo 150 mladých ľudí z niekoľkých krajín. Do projektu sa opäť púšťame ako skupina nadšencov parkouru z Banskej Bystrice. Podujatie sa uskutoční na Zimnom štadióne v hale B v Banskej Bystrici a na vybraných verejných miestach v meste. Cieľom nášho projektu je vytvoriť podujatie nielen pre samotných parkouristov, ale aj pre verejnosť. Iba takýmto stretnutím možno docieliť, aby si ľudia spoločne zatrénovali, vzájomne si povymieňali skúsenosti, naučili sa opäť niečo nové alebo sa mohli vzdelať na špecializovaných workshopoch.

Cieľom projektu je spájanie a vytváranie pocitu spolupatričnosti a úcty k naším predchodcom , ktorý tvorili históriu a slávu mesta a obce. Občania budú mať možnosť oboznámiť sa s činmi a udalosťami našich predchodcov, budú mať možnosť  stretnúť sa   obyvateľmi mestskej časti ,vypočuť si ich problémy a radosti, ktoré nám prináša súčasnosť.  Prezentovať sa budú všetky aktívne zložky vykonávajúce činnosť v rámci  mestskej časti.

13. Projekt LETO - Kultúra pre ľudí 2015

 

Slavomír Sochor

PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí. vznikol na podnet viacerých záujmových skupín z oblasti kultúry, so spoločnou ideou: pripraviť pre mesto Banská Bystrica sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú dopĺňať tradičné kultúrne leto. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí je postavený na šiestich základných pilieroch - hudba, literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie a história.

Väčšina členov neformálnej skupiny, ktorá projekt predkladá, sa venuje organizovaniu mnohých podujatí, ktoré budú súčasťou Projektu LETO - Kultúra pre ľudí 2015. Pre zjednodušenie realizácie je podpora z Participatívneho rozpočtu smerovaná len na niektoré kultúrne udalosti:

Kino v bazéne 2015, Deň Sásovej - Rudlovej, Leto v Záhrade, Festival ROCKSCAPE 2015, Sásová v obrazoch, Fotodielne a výtvarné dielne v meste, Oživenie Mestského parku a časť akcií Banskobystrického Montmartru.

Cieľom projektu je vytvorenie a organizácia stretnutia s charakterom sympózia, ktoré by sa malo zamerať na vytvorenie širokej debaty o využití športoviska na Tatranskej ulici v spojitosti s možnosťou realizácie idei BBHbÚ na pretvorení vybraných lokalít na areál netradičných športov, resp. minoritných športov. Formou organizovanej debaty, spojenej s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, vytvoriť predpoklad na nájdenie širokého konsenzu medzi verejnosťou a samotnými športovcami. Pre budúce projektové spracovanie by sa zároveň vytvorila ideová základňa, ktorá by slúžila pre najlepšie zapracovanie budúceho ihriska do sídliska. Taktiež by sa vytvárala možnosť pre diskusiu športovej verejnosti, k téme využitia ihriska pre jednotlivé minoritné športy.

15. Putovanie s Mikulášom 2015

 

Danka Blehová

Dňa 15. 5. poslala predkladateľka mailom žiadosť o vyradenie projektu z výberového procesu.

16. Sásovská mozaika

 

Dorota Martincová

Projekt Sásovská mozaika reaguje na potreby obyvateľov sídliska s cieľom napomôcť tvorbe sociálnych sietí a prehlbovaniu sociálnych väzieb v komunite. Komunitné umenie je nástroj neformálneho vzdelávania, ktorý umožňuje otvoriť dialóg, podporiť mieru angažovanosti a spojiť ľudí, ako súčasť procesu umeleckého vyjadrenia. Technika komunitnej mozaiky, s ktorou chceme pracovať, svojou symbolikou spájania rôznorodých čiastočiek do harmonického celku, vytvára paralelu spájaniu ľudí zo sídliska do súdržného spoločenstva.

17. Urban Art Fest

 

Erik Oslanec

Primárnou ideou projektu „URBAN ART FEST" je prezentácia urbanistického umenia s prepojením na súčasnú alternatívnu hudbu v rámci širšieho kultúrneho kontextu. Street art patrí určite nielen na Slovensku k dlhodobo k vyhľadávaným žánrom umenia. Spájajú sa s ním nové technológie, tolerantné myslenie, originálny životný štýl. Patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim subkultúrnym formám, ktorý prináša do „oficiálneho" umenia, kultúry a spoločnosti nové kreatívne myšlienky. Zámerom projektu „URBAN ART FEST" je teda ponúknuť hlavne mladým ľuďom priestor v širšom kultúrnom kontexte, nové kreatívne možnosti sebarealizácie, a najmä rozvíjania slobodného, tvorivého myslenia.

Revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu budovaného od roku 1997, ktorého prevádzku a údržbu zabezpečujú dobrovoľníci – obyvatelia sídliska. Ihriská sú verejne bezplatne dostupné všetkým vekovým kategóriám.

19. Zastávka naša každodenná

 

Katarína Petríková

Zámerom projektu je oprava a modernizácia troch autobusových zastávok mestskej časti Šalková (Šalková otoč.,  Šalková Jednota, Šalková rázcestie) s cieľom zlepšenia infraštruktúry a skvalitnenia života občanov Šalková, na základe finančnej podpory mesta Banská Bystrica a dobrovoľnej práce občanov Šalkovej. V rámci všetkých uvedených zastávok je naším zámerov aj vytvorenie priestoru na informovanie občanov o dianí v Šalkovej. Rekonštrukcia by mala prebehnúť v mesiacoch júl, august 2015.

20. Získanie prostriedkov z PRBB na zabezpečenie chodu...

 

Zuzana Krnáčová

Jana Mesarkinová

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prezentáciu súboru navonok formou reprezentačnej brožúry a pokrytie nákladov na prevádzku súboru. Snahou nášho detského folklórneho súboru je dôstojná reprezentácia nášho bansko-bystrického regiónu, ktoré je špecifické svojou ľudovou hudbou, tancom a pestro vyšívanými krojmi, ale aj ponúknuť deťom priestor na efektívne využitie voľného času. Svojou činnosťou sa snažíme podnecovať záujem o folklórnu činnosť, aby si aj dnešná mladá generácia ctila a vážila ľudové tradície, remeslá, zvyky, piesne, tance. Našou snahou je zachovávať a zbierať zdedené vzácnosti našich predkov a s hrdosťou ich prezentovať verejnosti.

Poznámka:

Poradové číslo projektových návrhov je číslo, pod akým bol projektový návrh zaevidovaný na klientskom centre MsÚ.