Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

NÁVRHY PROJEKTOV PR BB 2014

Milí Banskobystričania!

Predstavujeme vám návrhy projektov participatívneho rozpočtu, ktoré sa budú uchádzať o realizáciu Mestom Banská Bystrica, z alokovanej sumy 19455,- eur. O tom, ktoré z týchto projektov budú v tomto roku realizované, môžete rozhodnúť vy a to napríklad svojou osobnou účasťou na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa bude konať 22. 5. 2014 o 16:30 v Cikkerovej sieni na Radnici, na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici. Na tomto verejnom podujatí si budete môcť vypočuť prezentácie projektových návrhov a ich predkladateľom položiť otázky alebo o nich diskutovať.

 

Poradové č. projektu

Názov projektu

Navrhovateľ projektu

Anotácia:

1. Komunitná záhrada s jazierkom

Ivan Vozár

Autor požiadal o vyradenie svojho projektu.

2. Oživenie Mestského parku v Banskej Bystrici

Ľubor Lukáč

Autor požiadal o vyradenie svojho projektu.

3. Bystrica nielen medená

Pavel Gender

"Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na vypracovanie scenára pochôdzkového divadla, ktoré pútavo, vážne i s humorom, oživí udalosti a príbehy z histórie nášho mesta. Hlavným motívom je hľadanie súčasného pokladu, ktorý sa neskrýva len v medi. Zodpovednou osobou za vypracovanie scenára je Ján Fakľa - riaditeľ Kremnického divadla v podzemí n.o. účinkujúci budú z radov Kremnického divadla v podzemí v spolupráci s miestnymi umelcami."

4. Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou

Pavel Gender

"Našim hlavným cieľom je komplexná rekonštrukcia parčíka pred "Hungáriou". K naplneniu nášho cieľa by nám výrazne dopomohlo spracovanie projektovej dokumentácie aspoň do stupňa - štúdia.

Z tohto dôvodu predkladáme projekt s názvom: Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou. Na základe spracovanej architektonickej štúdie budeme schopní prezentovať náš zámer širokej verejnosti, mestu BB, ale predovšetkým tento dokument zvýši šance uspieť pri žiadosti o peniaze z fondov EU.
Naša štúdia, bude riešiť sadovnícko-architektonickú úpravu parčíka. Opierať sa bude o historické pramene, predovšetkým o historické fotografie. V parčíku počítame s obnovou orgovánového hájika (Syringa vulgaris), obnovou jazierka s fontánou a vytvorením atraktívneho priestoru na odpočinok, ktorý bude doplnený o lavičky a osvetlenie."

5. Revitalizácia parčíku kráľovnej Sissy

Pavel Gender

"Cieľom projektu je revitalizovať zvyšok pôvodného parčíku v ktorom boli vysadené lipy k príležitosti úmrtia rakúsko-uhorskej cisárovnej Alžbety Bavorskej - Sissi.

Pozostatky tejto výsadby sme identifikovali pred areálom Medeného Hámru. Dendrologická analýza a dobová fotografia potvrdila túto skutočnosť. Lipy a parčík bol navrhnutý na zápis do pamätihodností mesta Banská Bystrica. Nami navrhovaný projekt rieši odborné ošetrenie drevín, výrub poškodených drevín, výsadbu nových drevín, navozenie ornice a regeneráciu trávnika spojenú s dosevom, výsadbu okrasnej zelene v okolí zastavenia. Zároveň bude vypracovaná architektonická štúdia revitalizácie parčíka, na základe ktorej by sme chceli pokračovať v revitalizácii parčíka aj v budúcnosti."

6. Banskobystrický Nordic walking deň 

Richard Vrbovský

"Nordic walking - severská chôdza, je mladý druh športu. Ide o chôdzu so špeciálnymi palicami, podobnými lyžiarskym. Pre jeho pozitívne účinky na zdravie človeka a skutočnosť, že  ho môžete praktizovať po celý rok, vo všetkých klimatických podmienkach a takmer v každom teréne, sa rýchlo rozšíril po celom svete a pomaly sa rozvíja aj u nás.

V našom projekte "Banskobystrický Nordic walking deň" chceme oboznámiť deti a mládež v meste Banská Bystrica s týmto novým druhom športu. Projektový tím zabezpečí odmeňovanie každého účastníka účastníckym predmetom. Veríme, že 1. banskobystrický nordic walking deň v našom meste sa stretne s veľkým ohlasom a v budúcnosti si to budeme môcť zopakovať."

7. Putovanie s Mikulášom 2014

Rudolf Gízel

"Akcia Putovanie s Mikulášom 2014 spája malých ako aj veľkých, jej účelom je poukázať na tradície, plniť detské sny a v neposlednom rade zblížiť miestne komunity. Na akcii očakávame účasť cca. 1200 ľudí, z toho minimálne 500 detí.

Je to jedinečná akcia, ktorou sa plnia malé detské sny v 5-ich rôznych mestských častiach. Mikuláš príde na koči sprevádzaného koňmi, spoločnosť mu bude robiť čert a anjel. Mikuláš sa bude pristavovať pri deťoch, bude im rozprávať rôzne príbehy, deti budú recitovať pripravené básničky, následne im rozdá krásne balíčky. Nakoniec všetci spoločne zapália Vianočný stromček a Mikuláš sa so všetkými v sprievode hudby rozlúči."

8. Komunitné centrum v Iliaši

Ján Žambor

"Komunitné centrum v Iliaši bude využívané na stretnutia občanov mestskej časti s poslancami volebného obvodu a členmi občianskej rady a na iné stretnutia. Mestská časť Iliaš v súčastnosti nemá žiadny priestor na stretnutia občanov a tak tieto sa uskutočňujú na zastávke MHD pri Fénixe. Žijeme v 21.storočí a tak by si mestská časť Iliaš zaslúžila takéto malé komunitné centrum. Verím, že tento projekt podporia všetci prítomní občania na DDF."

9. Športovo-spoločenský deň

Ján Vrana

"Projekt športovo-spoločenský deň vzniká za účelom vytvorenia možnosti občanom aktívne tráviť čas, odstrániť izolovanosť spolužitia občanov na dnešných sídliskách. Cieľom projektu je spájať ľudí a generácie, vytvárať už u detí pocit spolupatričnosti. V neposlednom rade tiež zábavnou formou aktivovať u detí pozitívny vzťah k športu. Občania majú príležitosť stretnutia, pri posedení sa vytvára priestor na diskusie a tým získavame ďalšie podnetné návrhy na občianske aktivity. 

Športovo-spoločenský deň bude prebiehať na futbalovom ihrisku v mestskej časti Kráľová.  Organizáciu podujatia budú bezplatne zabezpečovať miestni obyvatelia. Pripravené bude pohostenie pre deti aj dospelých, športové súťaže a sprievodné aktivity ako ľukostreľba, či maľovanie na tvár."

10. Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež

Katarína Úporská

"Projekt "Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež" je zameraný na doplnenie viacúčelového betónového ihriska medzi bytovými domami Podháj 39, Podháj 41, Podháj 43-49 a Sládkovičova 38-48 športovými prvkami pre mládež, dospelých a seniorov. Cieľom projektu je ponúknuť možnosť zmysluplného využitia voľného času pre mládež a možnosť športového vyžitia pre dospelých a seniorov.

Betónové ihrisko je v súčasnosti využívané len na basketbal - nachádza sa tam 1 basketbalový kôš, tento rok budú na ihrisko doplnené aj futbalové bránky. Ihrisko nie je oplotené, plynule prechádza do rovnej trávnatej plochy, čím vzniká priestor pre osadenie ďalších športových prvkov, ktoré by zvýšili využiteľnosť a atraktivitu ihriska."

11. Hľadáme si lídra

Jaroslav Dodok

"Ak chceme, aby mladí ľudia z B. Bystrici neodhádzali, musíme im venovať viac pozornosti a všetky aktivity s tým súvisiace vytvárať koordinovane. To je výzva pre tzv. pracovníka s mládežou(PsM), pre ktorého priestor má vytvoriť práve projekt Hľadáme si lídra. Vďaka nemu pripravíme niekoľko okrúhlych stolov na tému ako zlepšiť postavenie MĽ v našom meste. Zadefinovať prac. náplň (PsM) a spustiť k tejto iniciatíve infokampaň. Zrealizujeme aj niekoľko interaktívnych Roadshows na SŠ a VŠ. Projektom chceme inšpirovať zapojené komunity, aj vedenie mesta, aby vytvorilo pre MĽ príležitosť rozvoja a to v podobe pracovníka s mládežou."

12. Aktívne občianske zastupiteľstvo: modul WikiDemokracia.org

Róbert Huran

"Projekt si kladie za ciel stimulovať aktívny záujem o veci verejné a rozvoj občianskej participácie formou elektronickej výmeny znalostí. Občan týmto projektom získa prehľad o programe zastupiteľstiev, bude môcť hlasovať a diskutovať o jednotlivých bodoch a získa nový nástroj participácie formou elektronickej simulácie zastupiteľstva. Výsledky občianskeho participatívneho elektronického hlasovania budú mať pre zastupiteľov síce len odporúčací charakter, avšak sa môžu stať relevantným podkladom v ich ďalšom rozhodovaní, či celospoločenskej edukácii. Obyvatelia Banskej Bystrice zároveň pomôžu aj zastupiteľstvám v iných obciach, nakoľko tento modul bude globálny, teda využiteľný aj pre ich zastupiteľstvá."

13. Osadenie altánku na Urpínskych serpentínach

Andrej Predajniansky

"Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný chce umiestniť aspoň jeden z troch altánkov na urpínskych serpentínach, ktoré kedysi dotvárali kulisu tohto obľúbeného a vyhľadávaného oddychového miesta Banskobystričanov.

Na pôvodný zachovaný základ by sa uložila konštrukcia altánku. Je ešte potrebné vyčistiť okolie základu, ktoré je možné realizovať v rámci brigádnických aktivít spolku. Na jeseň minulého roku bol v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou serpentín na mieste umiestnenia altánku vykonaný priesek drevín a v súčasnosti je z tohto miesta krásny výhľad na Banskú Bystricu. Umiestnenie altánku by len zvýšilo atraktivitu tohto výhľadu."

 

14. Obnova historických súpisných a orientačných čísiel

Andrej Predajniansky

"Zámerom projektu je vrátiť na budovy historického centra mesta historické tabule so súpisným a orientačným číslom, ktoré boli v meste za I. ČSR. Tabuľa okrem orientačného čísla zároveň označovala aj ulicu, na ktorej sa budova nachádzala."

 

15. Čistenie Mestského parku

Ján Braciník

Autor anotáciu a projektový návrh v elektronickej forme ani po výzve nedodal..

16. Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy

Kamil Cejpek

"Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v Banskej Bystrici ako nezisková, nepolitická, záujmová organizácia už vyše 20 rokov orientuje svoje aktivity okrem inžinierov a technikov v praxi i na mladú generáciu. Súčasný projekt preto využíva predchádzajúce skúsenosti a je založený na spolupráci s Klubom AMAVET č. 937 pri SŠ stavebnej Kremnička. 

Podstatou je systematická práca s technicky talentovanými deťmi už na úrovni MŠ, ktoré si berú pod patronát študenti SŠ a postupne ich vedú aj na úrovni ZŠ. Je to zároveň náš príspevok k realizácii obnovenej myšlienky duálneho odborného vzdelávania, poskytnutie hľadaných technických profesií v priemyselnom parku Šalková a zvýšeniu podielu priemyselnej výroby na území mesta B. Bystrica."

17. Projekt LETO - Kultúra pre ľudí

Tematická skupina Kultúra v rámci PR BB 2014

"PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí vznikol na podnet viacerých záujmových skupín z oblasti kultúry, so spoločnou ideou: pripraviť pre mesto Banská Bystrica sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú dopĺňať tradičné kultúrne leto. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí je postavený na piatich základných pilieroch - hudba, literatúra, film, divadlo a výtvarné umenie."

18. Boj proti biede

Pavel Pakoš

"Je nás viac, ktorým to nie je jedno, keď vidia nejakú biedu okolo seba. A niečo preto aj robia. Inteligentný človek  postupne zisťuje, že príčina vonkajších bied a kríz je  v biedach systematicky ututlávaných v našom vnútri. Tí, čo vidíme tieto skryté príčiny a máme dar reči, máme ako moderní proroci pomenúvať a diagnostikovať biedy svojej doby. Bez odsudzovania. A s povzbudením. A s láskou pomáhať iným ako z tmavého labyrintu von na svetlo. Básnik M. Rúfus nám v jednom zo svojich posolstiev odkázal, že po dobe ľadovej je tu doba povrchová... Mnoho bied a v blahobyte."

19. Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností  študentov

Pavol Diškan

"Seriál podujatí neformálneho vzdelávania najmä pre banskobystrických stredoškolákov na témy pre nich aktuálne, ktoré nepokrývajú učebné plány/osnovy a nie sú ani v programe Informačného centra mladých Banská Bystrica. Netradičné stretnutia prispejú k rozvoju zručností a kompetencií stredoškolákov a ukážu im cesty, čo v sebe objavovať a ako rozvíjať svoje schopnosti a predpoklady.

Navrhované témy:

Čo po škole? Dokážem podnikať? Budem vynálezcom? Ako predám svoju hlavu?"

20. Ludotéka - Hrou pre život

Petra Lužinská

"Sprístupní rôznym vekovým skupinám všetko zo sveta hier a hračiek, povzbudí k novým, zaujímavým a aktívnym činnostiam trávenia voľného času podľa vlastného záujmu. Vytvorí nové možnosti ku komunikácii a interakcii medzi deťmi, mládežou, dospelými a staršou generáciou, rovnako medzi zdravotne znevýhodnenou a zdravou populáciou. Cieľom je prispieť k vyrovnaniu sociálnych rozdielov vo vlastníctve hračiek, prispieť k rozvoju kultúry hrania. Hlavnými funkciami Ludotéky sú výmena hier a hračiek, ich opravovanie, výroba, zhotovovanie, nákup a predaj. Ludotéka zároveň slúži aj na výskum a ďalšie vzdelávanie pre laickú a odbornú verejnosť."

21. Dobrovoľníctvo v nemocnici

Dana Stachurová

"Dobrovoľníctvo v nemocniciach je jedna z foriem humanizácie starostlivosti o chorých ľudí v zmysle zohľadňovania komplexnosti bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb človeka. Tento aspekt starostlivosti o pacientov známy a pomerne široko realizovaný v mnohých nemocniciach západnej Európy a USA je na Slovensku stále veľmi ojedinelým, no zároveň veľmi potrebným. Návrh projektu dobrovoľníctva pre FNsP FDR v Banskej Bystrici a SÚSCCH by mohol byť jedným z projektov snažiacich sa túto potrebu naplniť aj v tomto meste. Realizácia projektu dobrovoľníctva v nemocnici by mohla byť riadená koordinátorom dobrovoľníkov s využitím skúseností a spolupráce s nemocnicami v SR a v ČR, v ktorých sa už projekt dobrovoľníctva realizuje. K reálnemu vytvoreniu tohto programu v Banskej Bystrici je potrebné vytvorenie priestorových, personálnych a právnych podmienok. Význam jeho realizácie pre zmierňovanie utrpenia chorých ľudí je však veľmi potrebný."

22. Žijeme v jednom meste

Alžbeta Brozmanová Gregorová

"Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet obyvateľov zapojených do rozvoja mesta Banská Bystrica prostredníctvom podpory aktívnych ľudí a vytvorenia možností pre tých, ktorí chcú byť aktívni. V rámci projektu bude vytvorená interaktívna databáza dobrovoľníckych príležitostí a záujemcov o dobrovoľníctvo, zrealizuje sa Týždeň dobrovoľníctva a vytvorí Adresár mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica. Pridanou hodnotou projektu je, že sa vytvoria nástroje pre sieťovanie organizácií a aktívnych ľudí v meste, ktoré budú môcť využívať mesto, organizácie aj jednotlivci pre rozvoj kvality života v meste dlhodobo. Cieľovými skupinami projektu sú všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica a organizácie v ňom pôsobiace."

23. Knižničky

Stanislava Miková

"V roku 2013 sme úspešne vyrobili a osadili 4 knižničky v Sásovej vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Nadácie Orange. Z toho tri sú v súčasnosti v prevádzke, jednu sme presťahovali na Fončordu, nakoľko vo svojej pôvodnej lokalite neodolala vandalizmu. Chceme umožniť rozšírenie projektu Verejné knižničky v Sásovej aj do ďalších lokalít v meste, kde sa ľudia stretávajú a v blízkosti bývania. Ide o umiestňovanie malých knižničných „domčekov na stračej nôžke" v lokalitách, kde si ľudia môžu zdarma knižky požičať a prečítať. Dobrý príklad osobnej starostlivosti o verejné priestranstvo môže podporiť v ľuďoch snahu o zapájanie sa do riešenia problémov svojho okolia a iniciatívy v zmysle „Ako si to urobíme, tak to budeme mať"."

 

24. Fončorda: športovo-oddychový areál

Ján Hruška

"Zámerom projektu je revitalizovať plochu bývalého Domu technikov na sídlisku Fončorda s cieľom vytvoriť priestory pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, sekundárne aj oddychovú zónu pre mamičky a seniorov. V súčasnosti je povrch tvorený hrubým betónom, ktorý je pre deti a mládež pri hrách a aktivitách nebezpečný (dochádza k rôznym zraneniam)."

25. Prvé občianske noviny - BB-Vízia

Elena Kačaliaková

"Rozpočet je určený na vznik a naštartovanie projektu VÍZIA, prvé bystrické občianske noviny, ktoré sa zaoberajú témami, týkajúcimi sa občanov Banskej Bystrice, a ktoré prinášajú pohľad na perspektívy mesta i na cesty, vedúce k ich naplneniu. Noviny vťahujú čitateľov do príbehov a iniciujú ich aktívne reagovať. Zaoberajú sa širokým spektrom aktuálnych i dlhodobých otázok s nadhľadom, ale predovšetkým pozitívne, pričom sa pokúšajú o náčrt spoločnej vízie, opomínajúcej samoúčelnú kritiku či hyperbolizovanie problémov. Cieľavedome vyhľadávajú inšpiratívnych ľudí a zaujímavé námety, oslovujúce zmysluplným posolstvom a vzormi, hodnými nasledovania. Cieľ periodika spočíva najmä v podpore participácie ľudí na veciach verejných."

26. Florbal - cesta k pohybu a zdraviu

Tomáš Trudič

"Cieľom projektu je motivovať deti, mládež a dospelých k pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom modernej športovej hry florbal v meste Banská Bystrica ako prevencii proti sedavému spôsobu života. Druhým čiastkovým cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti bližšie informácie o tomto športe v reálnych podmienkach, odovzdať im skúsenosti z praxe, zodpovedať na rôzne otázky a vytvoriť vzťah k tomuto športu, o ktorý je poslednej dobe vysoký záujem. Tretím čiastkovým cieľom je zabezpečiť základné nevyhnutné florbalové vybavenie pre rozvoj tohto športu v Banskej Bystrici - florbalové mantinely, ktoré by sme dokázali využiť pre všetky vekové kategórie na rôznych výkonnostných úrovniach. Naše aktivity : Florbalové krúžky pre žiakov ZŠ, Školská florbalová liga pre študentov SŠ, Florbal pre všetkých na rekreačnej úrovni, Banskobystrická florbalová liga mužov, Florbalový klub FPS N-SPORT Banská Bystrica (muži a mládež). Viac info na www.fairplaysports.sk."

27. Modernizácia Parku pod pamätníkom SNP

Lucia Rossová

"Projektom podporíme zvýšenie atraktivity Parku pod pamätníkom SNP, zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľmi mesta Banská Bystrica, predovšetkým pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi a mladí ľudia. Súčasne podporíme aj náučno-osvetový rozmer parku.

V parku vytvoríme tzv. pocitový chodník z rôznych prírodných materiálov, osadíme vtáčie búdky vyrobené v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi a prírodné a sociálne hodnoty parku zdôrazníme osadením informačných tabúľ. V ďalšom zatraktívnení tohto parku plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom roku ďalšími aktivitami, ktoré navrhli obyvatelia mesta zapojení do elektronickej ankety o stave a využívaní parku."

28. Cesta do školy bez blata

Hana Kasová

"Cieľom projektu je odstrániť blato z peších chodníkov vytvorením dažďových záhrad. Riešeným územím je priestor na uliciach THK - Spojová, zahrňujúci detské ihrisko a panelové ihrisko "Slimák" a jeho okolie. Tento priestor je komunikačným uzlom peších trás, prepájajúcich dôležité body ZŠ, MŠ, Jednota, Zdravotné stredisko s obytnými domami na okolitých uliciach. V jarných mesiacoch a po silných dažďoch sa ním musia obyvatelia Fončordy brodiť vo veľkých   kalužiach vody a blata. Ťažký je prechod pre dospelého, deti, aj mamky s kočíkmi či cyklistov.

Vodu z chodníkov a okolia by sme chceli vyspádovaním terénu "stiahnuť" do dažďových záhrad (umelo vytvorené plytké depresie) a umožniť jej postupné vsakovanie do podložia. Vysadené rastliny by vytvárali nádherné kvetinové záhony, nevyžadovali zvláštnu starostlivosť a pritom zvyšovali atraktivitu záhradnej architektúry na našom sídlisku."

 

29. Ovocné stromy v Banskej Bystrici

Viktor Kleniar

"V meste BB je veľa stromov, o ktoré by mali ľudia záujem. Odborne ich ošetrovať a zbierať si z nich úrodu. Navrhujem pre MZ v BB, aby vypracovali: "Odovzdávajúci a preberajúci protokol" na požadované stromy na území mesta. Z dôvodu záujmu o ovocné stromy požadovať ročné platby za prenajaté ovocné stromy.

Financie z prenájmu stromov zmysluplne použiť pre mesto do ďalších rokov."

 

30. Regulátor vody obnoviť nátermi

Ján Braciník

Autor anotáciu a projektový návrh v elektronickej forme ani po výzve nedodal.

31. Dokončime začaté

Radoslav Zachar

"Naše občianske združenie vzniklo v roku 2009 ktoré sa zaoberá výchovou mládeže v cyklistickom odvetví zjazdová cyklistika a rekonštrukciou športovísk. Medzi naše úspešné projekty patrí Bikepark v Hriňovej o ktorý sa staráme už 5 rokov. Projekt dokončime začaté považujeme za kľúčový pre Banskú Bystricu z jeho športového hľadiska s tým že využijeme staré priestory a nezasiahneme do akejkoľvek voľnej plochy. Po ukončení projektu bude vybudovaná pôvodná bikrosová trať ktorá bude prístupná širokej verejnosti, bude slúžiť ľuďom rôznej vekovej kategórie a poslúži aj ako oddychovo relaxačná zóna s náučným charakterom."

 

Poznámka:

Poradové číslo projektových návrhov je číslo, pod akým bol projektový návrh zaevidovaný na klientskom centre MsÚ.

Jednotlivé projekty môžete ohodnotiť (hviezdičkami). Ak chcete túto možnosť využiť, musíte sa zaregistrovať. Vpravo hore na stránke kliknite na Prihlásenie. Po načítaní strany kliknite na Vytvoriť účet na dolnej lište. Hodnotenie NIE JE hlasovaním o projektoch.